Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion am y penderfyniad

Cynllun Ariannu Ysgolion CBSW: Diweddariad Diffyg Trwyddedig

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Gweithredol

Statws Penderfyniad: Argymhellion a Gymeradwywyd

Yn destun galw i mewn?: Ie

Penderfyniadau:

{0>(Members declarations of interest in respect of this item are set out in Minute 12 above)<}100{>(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 12 uchod)<0}

 

{0>The Lead Member for People – Education and the Lead Member for Organisation - Finance, Performance, Health & Safety and Governance submitted a joint report (COEEI/15/19) asking Members to consider an update of the position regarding the licensed deficit recovery plan for a school and to approve a licensed deficit application of £595,061 for the school for the 2019-20 financial year.<}0{>Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Addysg a’r Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad ar y cyd (COEEI/15/19) yn gofyn i Aelodau ystyried diweddariad ar y sefyllfa ynghylch y cynllun adennill diffyg trwyddedig ar gyfer ysgol a chymeradwyo cais am ddiffyg trwyddedig o £595,061 ar gyfer yr ysgol ar gyfer blwyddyn ariannol 2019-20.<0}

 

{0>RESOLVED -<}100{>PENDERFYNWYD –<0}

 

{0>(i)<}100{>(i)<0}        {0>That the Chair of Governors and Headteacher be challenged on the School’s budget recovery plan.<}100{>Dylid herio Cadeirydd y Llywodraethwyr a’r Pennaeth ar gynllun adfer cyllideb yr Ysgol.<0}

 

{0>(ii)<}100{>(ii)<0}       {0>That the Chief Officer Education & Early Intervention and the Chief Officer Finance & ICT be authorised to permit the School to extend its licensed deficit period beyond the standard three year recovery term, as permitted by the Licensed Deficit Scheme.<}93{>Dylid awdurdodi’r Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar a’r Prif Swyddog Cyllid a TGCh i ganiatáu’r Ysgol i ymestyn ei gyfnod diffyg trwyddedig tu hwnt i’r tymor adfer arferol o dair blynedd, fel y caniateir dan y Cynllun Diffyg Trwyddedig.<0} {0>This extension will require the school to submit a revised recovery plan which demonstrates how it will return to a balanced budget position by the 2024–2025 financial year.<}100{>Bydd yr estyniad yn gorchymyn yr ysgol i gyflwyno cynllun adfer diwygiedig sy’n dangos sut y bydd yn dychwelyd i safle cyllideb gytbwys erbyn blwyddyn ariannol 2024–2025.<0}

 

{0>(iii)<}100{>(iii)<0}      {0>That the Chief Officer Education & Early Intervention be authorised to issue the school with a formal Notice of Concern should the revised budget recovery plan not be provided by 30 September 2019.<}100{>Dylid awdurdodi’r Prif Swyddog Addysg ac Ymyrraeth Gynnar i gyhoeddi Hysbysiad Pryder ffurfiol i’r ysgol os na fydd y cynllun adfer cyllideb diwygiedig yn cael ei ddarparu erbyn 30 Medi 2019.<0}

 

{0>(iv)<}100{>(iv)<0}      {0>That a further report be brought back to the Board in November 2019 on the licensed deficit recovery plan.<}81{>Dylid dod ag adroddiad pellach i’r Bwrdd ym mis Tachwedd 2019 ar y cynllun adfer diffyg trwyddedig.<0}

 

{0>Reason for decisions<}100{>Rheswm dros y penderfyniadau<0}

 

(i)           {0>To comply with the Authority’s Section 48 Financing of Schools Scheme regulations and the Licensed deficit scheme.<}100{>Cydymffurfio â Rheoliadau Adran 48 Cynllun Ariannu Ysgolion yr Awdurdod a’r cynllun diffyg trwyddedig.<0}

 

{0>(ii)<}100{>(ii)<0}       {0>A five year budget recovery timeframe is a more realistic period in this instance.<}100{>Mae amserlen adfer cyllideb o bum mlynedd yn gyfnod mwy realistig yn yr achos hwn.<0}

 

(ii)          {0>The issuing of a Notice of Concern, where necessary, is the next level of intervention permitted in the Authority’s Licensed deficit Scheme<}100{>Cyhoeddi Hysbysiad Pryder, lle bo angen, yw’r lefel nesaf o ymyrraeth a ganiateir yng Nghynllun diffyg a Drwyddedir yr Awdurdod<0}

 

 

 

Dyddiad Cyhoeddi: 11/07/2019

Dyddiad y penderfyniad: 09/07/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 09/07/2019 - Bwrdd Gweithredol

Yn effeithiol o: 19/07/2019

  • Lloc cyfyngedig  
  • Lloc cyfyngedig  
  •