Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion am y penderfyniad

Cynllun Ariannu Ysgolion CBSW: Cais Diffyg Trwyddedig

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Gweithredol

Statws Penderfyniad: Argymhellion a Gymeradwywyd

Yn destun galw i mewn?: Ie

Penderfyniadau:

{0>The Lead Member for People – Education and the Lead Member for Organisation - Finance, Performance, Health & Safety and Governance submitted a joint report (COEEI/16/19) asking Members to consider an application from a Primary School to set its annual delegated budget at a deficit level.<}0{>Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Addysg a’r Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad ar y cyd (COEEI/16/19) yn gofyn i Aelodau ystyried cais gan Ysgol Gynradd i osod ei gyllideb ddirprwyedig flynyddol ar lefel diffyg.<0}

 

{0>RESOLVED –<}100{>PENDERFYNWYD –<0}

 

{0>(i)<}100{>(i)<0}         {0>That the Chair and Headteacher be challenged on the School’s recovery plan and consider whether to approve the licensed deficit application and budget recovery plan for the school.<}95{>Dylid herio’r Cadeirydd a’r Pennaeth ar gynllun adfer yr Ysgol ac ystyried a ddylid cymeradwyo’r cais diffyg trwyddedig a chynllun adfer y gyllideb ar gyfer yr ysgol.<0}

 

{0>(ii)<}100{>(ii)<0}        {0>That a further report be brought back to the Board in July 2020 on the implementation of the licensed deficit recovery plan.<}0{>Dylid dod ag adroddiad pellach i’r Bwrdd ym mis Gorffennaf 2020 ar weithrediad y cynllun adfer diffyg trwyddedig.<0}

 

{0>Reason for decision<}100{>Rheswm dros y penderfyniad <0}

 

{0>To comply with the Authority’s Section 48 Financing of Schools Scheme regulations.<}100{>Cydymffurfio a Rheoliadau Adran 48 Cynllun Ariannu Ysgolion yr Awdurdod.<0}

 

 

Dyddiad Cyhoeddi: 11/07/2019

Dyddiad y penderfyniad: 09/07/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 09/07/2019 - Bwrdd Gweithredol

Yn effeithiol o: 19/07/2019

  • Lloc cyfyngedig  
  • Lloc cyfyngedig  
  • Lloc cyfyngedig  
  •