Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion am y penderfyniad

Amgueddfa Bêl-droed Cymru

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Bwrdd Gweithredol

Statws Penderfyniad: Argymhellion a Gymeradwywyd

Yn destun galw i mewn?: No

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

 (i)     Awdurdodi’r Swyddogion i ddechrau trafodaethau ynghylch sefydlu Amgueddfa Bêl-droed i’w lleoli yn Amgueddfa Wrecsam gyda Llywodraeth Cymru, a bwrw ymlaen â chynllun dylunio i safon RIBA Cam 3.

 

 (ii)    Dylid awdurdodi Swyddogion i geisio i Lywodraeth Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri am gefnogaeth ar gyfer RIBA Cam 3.

 

 (iii)  Dylid ymdrin â'r mater dan sylw fel eitem frys yn unol ag Adran 5 (Rheol 5.8.10(e)) o Gyfansoddiad y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Byddai datblygu Amgueddfa Bêl-droed Cymru yn Amgueddfa Wrecsam yn golygu y byddai gan dreftadaeth bêl-droed Cymru gartref parhaol am y tro cyntaf mewn tref sy’n iawn i ystyried ei hun yn gartref ysbrydol i bêl-droed yng Nghymru.

 

 (ii)       Byddai’r datblygiad yn denu nifer sylweddol yn fwy o ymwelwyr i ochr orllewinol canol y dref a byddai, felly, yn gwneud cyfraniad sylweddol at yr economi leol.

 

 (iii)      Byddai’r datblygiad yn diogelu dyfodol Amgueddfa Wrecsam a byddai’n golygu ardaloedd newydd a mwy o faint i ddehongli treftadaeth Wrecsam a byddai’n darparu gwasanaeth gyda siop newydd a hygyrch yr amgueddfa ar gyfer ei gasgliadau milwrol, pêl-droed a chyffredinol.

 

 (iv)      Caniatáu swyddogion i fwrw ymlaen â’r datblygiad heb oedi diangen.

 

 

Dyddiad Cyhoeddi: 11/07/2019

Dyddiad y penderfyniad: 09/07/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 09/07/2019 - Bwrdd Gweithredol

Dogfennau cysylltiedig: