Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Manylion am y penderfyniad

Cyllideb Refeniw a Gosod Treth y Cyngor 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor

Statws Penderfyniad: Argymhellion a Gymeradwywyd

Yn destun galw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu adroddiad (HF/06/19) a oedd yn galluogi i Aelodau gytuno ar gyllideb refeniw 2019/20 yn unol ag argymhellion y Bwrdd Gweithredol ac i osod Treth y Cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol sy’n dechrau ar 1 Ebrill 2019.

 

Dywedodd Aelod na allai gefnogi’r gyllideb arfaethedig am nifer o resymau a nododd ei fod yn teimlo y byddai cynnydd yn Nhreth y Cyngor yn rhoi pwysau ar y bobl fwyaf diamddiffyn yn Wrecsam.    Wedi hynny, wrth gydnabod yr angen i wneud arbedion effeithlonrwydd yn ogystal â thoriadau, siaradodd nifer o Aelodau o blaid y gyllideb arfaethedig, gan gyfeirio’n benodol at eu cymeradwyaeth o'r cynnydd o 3% yn y gyllideb gyfyngedig i ysgolion a’r gwaith symleiddio diweddar i’r uwch strwythur. 

 

PENDERFYNWYD -

 

1          Cymeradwyo’r Gyllideb Refeniw ar gyfer 2019/2020 fel y’i cyflwynwyd.

 

 

2          Y nodir fod y Pennaeth Cyllid wedi cyfrifo’r symiau canlynol ar gyfer y flwyddyn 2019/2020 yn unol â’r rheoliadau a wnaed o dan adran 33[5] o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 (fel y’i diwygiwyd):-

 

            (a)        53421 yw’r swm a gyfrifwyd gan y Cyngor, yn unol â rheoliad 3 o Reoliadau Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sylfaen Treth Gyngor) (Cymru) 1995, fel ei Sylfaen Treth Gyngor am y flwyddyn 2019/2020.

 

            (b)       Fod rhan o ardal y Cyngor yn symiau a gyfrifwyd gan y Cyngor, yn unol â rheoliad 6 o’r Rheoliadau, fel symiau ei Sylfaen Treth Gyngor am y flwyddyn i anheddau yn y rhannau hynny o’i ardal lle mae un neu fwy o eitemau arbennig yn berthnasol.

 

Cymuned

Sylfaen Dreth

Abenbury

496

5720

591

650

2831

1945

3795

2260

161

1672

1711

223

1421

383

2640

3895

371

843

226

865

478

1763

699

590

705

4208

496

5720

591

650

2831

1945

3795

2260

161

1672

1711

223

1421

383

2640

3895

371

843

226

865

478

1763

699

590

705

4208

Acton

 

Bangor Isycoed

 

Bronington

 

Brychdyn

 

Brymbo

 

Parc Caia

 

Cefn

 

Ceiriog Ucha

 

Y Waun

 

Coedpoeth

 

Erbistog

 

Esclusham

 

Glyntraian

 

Gresffordd

 

Gwersyllt

 

Hanmer

 

Holt

 

Isycoed

 

Llangollen Wledig

 

Llansantffraid Glyn Ceiriog

 

Llai

 

Maelor De

 

Marchwiel

 

Minera

 

Offa

 

Owrtyn Fadog

 

Penycae

1127

Rhosddu

2741

Rhosllanerchrugog

3266

Yr Orsedd

1815

Rhiwabon

1774

Sesswick

318

Willington/Wrddymbre

490

Cyfanswm y Sylfaen Dreth

53116

 

3.         Fod y symiau canlynol bellach yn cael eu cyfrifo gan y Cyngor am y flwyddyn 2017/18 yn unol ag Adrannau 32 i 36 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Cymru 1992 fel y’i diwygiwyd :-

 

(a)

328,300,601

sef cyfanred y symiau y mae’r Cyngor yn eu hamcangyfrif i’r eitemau a osodwyd yn adran 32(2)(a) i (e) o’r Ddeddf.

 

(b)

100,703,964

sef cyfanred y symiau y mae’r Cyngor yn eu hamcangyfrif i’r eitemau a osodwyd yn adran 32(2)(a) i (c) o’r Ddeddf.

 

(c)

227,596,637

sef y swm lle mae’r cyfanred yn 3(a) uchod yn fwy na’r cyfanred yn 3(b) uchod, a gyfrifwyd gan y Cyngor, yn unol ag Adran 32(4) o’r Ddeddf, fel ei ofyniad cyllideb am y flwyddyn.

 

(d)

169,336,748

sef cyfanred y symiau y mae’r Cyngor yn amcangyfrif fydd yn daladwy am y flwyddyn i mewn i’w gronfa Cyngor o ran ardrethi annomestig a ail-ddosbarthwyd, grant cynnal refeniw neu grant ychwanegol fel ag yr addaswyd o dan adran 33(3B).

 

(e)

1,096.84

sef y swm yn 3(c) uchod llai’r swm yn 3(d) uchod, y cyfan wedi’u rhannu gan y swm yn 2(a) uchod, a gyfrifwyd gan y Cyngor yn unol ag Adran 33(1) o’r Ddeddf, fel swm sylfaen Treth y Cyngor am y flwyddyn.

 

(f)

2,494,060

sef swm cyfanred yr holl eitemau arbennig y cyfeirir atynt yn Adran 34(1) o’r Ddeddf.

 

(g)

1,049.89

sef y swm yn 3(e) uchod llai’r canlyniad a geir drwy rannu’r swm yn 3(f) uchod gan y swm yn 2(a) uchod, a gyfrifwyd gan y Cyngor, yn unol ag adran 34(2) o’r Ddeddf, fel swm sylfaen Treth y Cyngor am y flwyddyn i anheddau yn y rhannau hynny o’i ardal lle nad yw eitemau arbennig yn briodol.

 

(h)       Treth Cyngor Band D cyn Praesept Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

 

 

Rhan o Ardal y Cyngor

Praeseptau  Cyng.au Cymuned

Cost Arbennig Goleuadaur Fwrdeistref

Cyfanswm Cost Arbennig

 

Swm Sylfaenol ar 3(g)

 

Swm Sylfaenol ir Rhan or Ardal

 

 

 

 

 Cymuned

£

£

£

£

£

 

 

 

Abenbury

24.90

 

24.90

 

1049.89

 

1074.79

 

Acton

21.67

4.66

26.33

 

1049.89

 

1076.22

 

Bangor Isycoed

29.81

29.81

 

1049.89

 

1079.70

 

Bronington

27.26

27.26

 

1049.89

 

1077.15

 

Broughton

48.34

48.34

 

1049.89

 

1098.23

 

Brymbo

51.22

51.22

 

1049.89

 

1101.11

 

Caia Park

50.00

4.66

54.66

 

1049.89

 

1104.55

 

Cefn

62.47

62.47

 

1049.89

 

1112.36

 

Ceiriog Ucha

12.74

12.74

 

1049.89

 

1062.63

 

Chirk

55.50

10.07

65.57

 

1049.89

 

1115.46

 

Coedpoeth

98.94

98.94

 

1049.89

 

1148.83

 

Erbistock

5.49

5.49

 

1049.89

 

1055.38

 

Esclusham

61.51

61.51

 

1049.89

 

1111.40

 

Glyntraian

49.35

11.90

61.25

 

1049.89

 

1111.14

 

Gresford

32.77

32.77

 

1049.89

 

1082.66

 

Gwersyllt

48.18

48.18

 

1049.89

 

1098.07

 

Hanmer

13.33

13.33

 

1049.89

 

1063.22

 

Holt

37.44

37.44

 

1049.89

 

1087.33

 

Isycoed

54.30

54.30

 

1049.89

 

1104.19

 

Llangollen Rural

62.94

15.48

78.42

 

1049.89

 

1128.31

 

Llansantffraid Glyn Ceiriog

51.33

51.33

 

1049.89

 

1101.22

 

Llay

42.15

42.15

 

1049.89

 

1092.04

 

Maelor South

16.00

16.00

 

1049.89

 

1065.89

 

Marchwiel

43.55

43.55

 

1049.89

 

1093.44

 

Minera

37.98

37.98

 

1049.89

 

1087.87

 

Offa

43.38

4.66

48.04

 

1049.89

 

1097.93

 

Overton

65.03

65.03

 

1049.89

 

1114.92

 

Penycae

61.42

61.42

 

1049.89

 

1111.31

 

Rhosddu

20.43

4.66

25.09

 

1049.89

 

1074.98

 

Rhosllanerchrugog

73.25

73.25

 

1049.89

 

1123.14

 

Rossett

33.06

33.06

 

1049.89

 

1082.95

 

Ruabon

45.10

45.10

 

1049.89

 

1094.99

 

Sesswick

9.43

9.43

 

1049.89

 

1059.32

 

Willington/Worthenbury

20.20

20.20

 

1049.89

 

1070.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sef y symiau a geir drwy ychwanegu’r swm at 3(g) uwchben symiau’r eitem neu’r eitemau arbennig sy’n gysylltiedig ag anheddau yn y rhannau hynny o ardal y Cyngor a grybwyllwyd uchod wedi’u rhannu ym mhob achos gan y swm yn 2(b) uchod, a gyfrifwyd gan y Cyngor, yn unol ag adran 34(3) o’r Ddeddf, fel symiau sylfaenol ei Dreth Gyngor am y flwyddyn ar gyfer byw yn y rhannau hynny o’i hardal y mae un neu fwy o eitemau arbennig yn gysylltiedig â nhw.

 

(i)                    Treth y Cyngor fesul band Prisio cyn praesept Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru

 

 

Rhan o Ardal y Cyngor

 

 

Bandiau Prisio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cymuned

A

B

C

D

E

F

G

H

I

 

£

£

£

£

£

£

£

£

£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abenbury

716.53

835.95

955.37

1074.79

1313.63

1552.47

1791.32

2149.58

2507.84

Acton

717.48

837.06

956.64

1076.22

1315.38

1554.54

1793.70

2152.44

2511.18

Bangor Isycoed

719.80

839.77

959.73

1079.70

1319.63

1559.57

1799.50

2159.40

2519.30

Bronington

718.10

837.78

957.47

1077.15

1316.52

1555.88

1795.25

2154.30

2513.35

Broughton

732.15

854.18

976.20

1098.23

1342.28

1586.33

1830.38

2196.46

2562.54

Brymbo

734.07

856.42

978.76

1101.11

1345.80

1590.49

1835.18

2202.22

2569.26

Caia Park

736.37

859.09

981.82

1104.55

1350.01

1595.46

1840.92

2209.10

2577.28

Cefn

741.57

865.17

988.76

1112.36

1359.55

1606.74

1853.93

2224.72

2595.51

Ceiriog Ucha

708.42

826.49

944.56

1062.63

1298.77

1534.91

1771.05

2125.26

2479.47

Chirk

743.64

867.58

991.52

1115.46

1363.34

1611.22

1859.10

2230.92

2602.74

Coedpoeth

765.89

893.53

1021.18

1148.83

1404.13

1659.42

1914.72

2297.66

2680.60

Erbistock

703.59

820.85

938.12

1055.38

1289.91

1524.44

1758.97

2110.76

2462.55

Esclusham

740.93

864.42

987.91

1111.40

1358.38

1605.36

1852.33

2222.80

2593.27

Glyntraian

740.76

864.22

987.68

1111.14

1358.06

1604.98

1851.90

2222.28

2592.66

Gresford

721.77

842.07

962.36

1082.66

1323.25

1563.84

1804.43

2165.32

2526.21

Gwersyllt

732.05

854.05

976.06

1098.07

1342.09

1586.10

1830.12

2196.14

2562.16

Hanmer

708.81

826.95

945.08

1063.22

1299.49

1535.76

1772.03

2126.44

2480.85

Holt

724.89

845.70

966.52

1087.33

1328.96

1570.59

1812.22

2174.66

2537.10

Isycoed

736.13

858.81

981.50

1104.19

1349.57

1594.94

1840.32

2208.38

2576.44

Llangollen Rural

752.21

877.57

1002.94

1128.31

1379.05

1629.78

1880.52

2256.62

2632.72

Llansantffraid Glyn Ceiriog

734.15

856.50

978.86

1101.22

1345.94

1590.65

1835.37

2202.44

2569.51

Llay

728.03

849.36

970.70

1092.04

1334.72

1577.39

1820.07

2184.08

2548.09

Maelor South

710.59

829.03

947.46

1065.89

1302.75

1539.62

1776.48

2131.78

2487.08

Marchwiel

728.96

850.45

971.95

1093.44

1336.43

1579.41

1822.40

2186.88

2551.36

Minera

725.25

846.12

967.00

1087.87

1329.62

1571.37

1813.12

2175.74

2538.36

Offa

731.95

853.95

975.94

1097.93

1341.91

1585.90

1829.88

2195.86

2561.84

Overton

743.28

867.16

991.04

1114.92

1362.68

1610.44

1858.20

2229.84

2601.48

Penycae

740.87

864.35

987.83

1111.31

1358.27

1605.23

1852.18

2222.62

2593.06

Rhosddu

716.65

836.10

955.54

1074.98

1313.86

1552.75

1791.63

2149.96

2508.29

Rhosllanerchrugog

748.76

873.55

998.35

1123.14

1372.73

1622.31

1871.90

2246.28

2620.66

Rossett

721.97

842.29

962.62

1082.95

1323.61

1564.26

1804.92

2165.90

2526.88

Ruabon

729.99

851.66

973.32

1094.99

1338.32

1581.65

1824.98

2189.98

2554.98

Sesswick

706.21

823.92

941.62

1059.32

1294.72

1530.13

1765.53

2118.64

2471.75

Willington/Worthenbury

713.39

832.29

951.19

1070.09

1307.89

1545.69

1783.48

2140.18

2496.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sef y symiau a geir drwy luosi’r symiau yn 3 (g) a 3(h) uchod gan y rhif sydd, yn y gyfran a osodwyd yn adran 5 (1) o’r Ddeddf, yn berthnasol i anheddau a restrwyd yn y band prisio arbennig wedi’u rhannu gan y nifer sydd yn y gyfran honno yn berthnasol i anheddau a restrwyd ym mand prisio D, a gyfrifwyd gan y Cyngor, yn unol ag adran 36(1) o’r Ddeddf, fel y symiau i’w hystyried am y flwyddyn o safbwynt y categorïau o anheddau a restrwyd yn y gwahanol fandiau prisio.

 

4.         Y nodir, am y flwyddyn 2017/2018, fod Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru (Prif Awdurdod Praeseptio) wedi datgan y symiau canlynol mewn praesept a roddwyd i’r Cyngor, yn unol ag Adran 40 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, (fel y’i diwygiwyd) am bob un o’r categorïau o anheddau a ddangosir isod :-

 

Bandiau Prisio

Awdurdod Praeseptio Heddlu Gogledd Cymru

BAND

BAND

BAND

BAND

BAND

BAND

BAND

BAND

BAND

A

B

C

D

E

F

G

H

I

166.14

193.83

221.52

249.21

304.59

359.97

415.35

498.42

581.49

 

5.         Fod y Cyngor, wedi cyfrifo’r cyfanred ym mhob achos y symiau yn 3(i) a 4 uchod, yn unol ag Adran 30(2) o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, yn gosod allan drwy hyn y symiau canlynol fel swm y Dreth Gyngor am y flwyddyn 2017/2018 i bob un o’r categorïau o anheddau a ddangosir isod:-

 

 

Rhan o Ardal y Cyngor

BAND

BAND

BAND

BAND

BAND

BAND

BAND

BAND

BAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Cymuned

£

£

£

£

£

£

£

£

£

Abenbury

882.67

1029.78

1176.89

1324.00

1618.22

1912.45

2206.67

2648.00

3089.33

Acton

883.63

1030.88

1178.16

1325.43

1619.98

1914.51

2209.06

2650.86

3092.66

Bangor Isycoed

885.94

1033.60

1181.26

1328.91

1624.22

1919.54

2214.85

2657.82

3100.79

Bronington

884.24

1031.61

1178.99

1326.36

1621.11

1915.86

2210.60

2652.72

3094.84

Broughton

898.30

1048.01

1197.73

1347.44

1646.87

1946.30

2245.74

2694.88

3144.02

Brymbo

900.22

1050.25

1200.29

1350.32

1650.39

1950.46

2250.54

2700.64

3150.74

Caia Park

902.51

1052.92

1203.34

1353.76

1654.60

1955.43

2256.27

2707.52

3158.77

Cefn

907.72

1059.00

1210.29

1361.57

1664.14

1966.71

2269.29

2723.14

3176.99

Ceiriog Ucha

874.56

1020.32

1166.08

1311.84

1603.36

1894.88

2186.40

2623.68

3060.96

Chirk

909.78

1061.41

1213.04

1364.67

1667.93

1971.20

2274.45

2729.34

3184.23

Coedpoeth

932.03

1087.36

1242.71

1398.04

1708.72

2019.39

2330.07

2796.08

3262.09

Erbistock

869.73

1014.68

1159.64

1304.59

1594.50

1884.41

2174.32

2609.18

3044.04

Esclusham

907.08

1058.25

1209.44

1360.61

1662.97

1965.33

2267.69

2721.22

3174.75

Glyntraian

906.90

1058.05

1209.21

1360.35

1662.65

1964.95

2267.25

2720.70

3174.15

Gresford

887.92

1035.90

1183.89

1331.87

1627.84

1923.81

2219.79

2663.74

3107.69

Gwersyllt

898.19

1047.88

1197.59

1347.28

1646.68

1946.07

2245.47

2694.56

3143.65

Hanmer

874.96

1020.78

1166.61

1312.43

1604.08

1895.73

2187.39

2624.86

3062.33

Holt

891.03

1039.53

1188.04

1336.54

1633.55

1930.56

2227.57

2673.08

3118.59

Isycoed

902.27

1052.64

1203.03

1353.40

1654.16

1954.91

2255.67

2706.80

3157.93

Llangollen Rural

918.35

1071.40

1224.47

1377.52

1683.64

1989.75

2295.87

2755.04

3214.21

Llansantffraid Glyn Ceiriog

900.29

1050.33

1200.39

1350.43

1650.53

1950.62

2250.72

2700.86

3151.00

Llay

894.17

1043.19

1192.23

1341.25

1639.31

1937.36

2235.42

2682.50

3129.58

Maelor South

876.74

1022.85

1168.98

1315.10

1607.35

1899.59

2191.84

2630.20

3068.56

Marchwiel

895.10

1044.28

1193.47

1342.65

1641.02

1939.39

2237.75

2685.30

3132.85

Minera

891.39

1039.95

1188.52

1337.08

1634.21

1931.34

2228.47

2674.16

3119.85

Offa

898.10

1047.77

1197.46

1347.14

1646.51

1945.87

2245.24

2694.28

3143.32

Overton

909.42

1060.99

1212.56

1364.13

1667.27

1970.41

2273.55

2728.26

3182.97

Penycae

907.02

1058.18

1209.36

1360.52

1662.86

1965.20

2267.54

2721.04

3174.54

Rhosddu

882.80

1029.92

1177.06

1324.19

1618.46

1912.72

2206.99

2648.38

3089.77

Rhosllanerchrugog

914.90

1067.38

1219.87

1372.35

1677.32

1982.29

2287.25

2744.70

3202.15

Rossett

888.11

1036.12

1184.15

1332.16

1628.20

1924.23

2220.27

2664.32

3108.37

Ruabon

896.14

1045.49

1194.85

1344.20

1642.91

1941.62

2240.34

2688.40

3136.46

Sesswick

872.36

1017.74

1163.14

1308.53

1599.32

1890.10

2180.89

2617.06

3053.23

Willington/Worthenbury

879.54

1026.12

1172.72

1319.30

1612.48

1905.66

2198.84

2638.60

3078.36

 

6.         Lleihau Gostyngiadau i Ail Gartrefi/Cartrefi Gwyliau ac Eiddo sy’n Wag am Amser Hir

 

Yng Nghymru, mae Adran 12 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 yn creu dosbarth arbennig o eiddo (dosbarthu rhagnodedig ar anheddau) sy’n caniatáu i awdurdod lleol ddefnyddio’i ddisgresiwn wrth benderfynu ar lefel y gostyngiad i’w rhoi. Os yw’r annedd yn bodloni meini prawf arbennig, yna gall awdurdod bilio osod lefel y gostyngiad ar naill ai 25% neu sero (h.y. dim gostyngiad) i ddosbarthiadau A a B, neu sero i ddosbarth C.

 

Mae Rheoliadau’r Dreth Gyngor (Dosbarthu Rhagnodedig ar Anheddau) (Cymru) 1998 fel y’u diwygiwyd gan Reoliadau’r Dreth Gyngor (Dosbarthu Rhagnodedig ar Anheddau) (Cymru) 2004, wedi, yn weithredol o 1 Ebrill 2004, dynodi tri dosbarth o anheddau rhagnodedig.

 

Y dosbarthiadau yw:

 

Dosbarth A

a.         Annedd nad yw yn unig neu’n brif breswylfa unigolyn.

 

b.         Annedd sydd wedi’i ddodrefnu.

 

c.         Mae meddiannau’r eiddo wedi’i wahardd gan y gyfraith am gyfnod di-dor o 28 diwrnod o leiaf yn y flwyddyn berthnasol

 

d.         Nid yw’r annedd yn angorfa ar gyfer cwch neu’n llain ar gyfer carafán.

 

e.         Nid oes neb yn byw yn yr annedd a chafodd ei reoli gan gynrychiolydd personol ar gyfer gweinyddu ystâd yr ymadawedig.

 

Dosbarth B

a.         Annedd nad yw yn unig neu’n brif breswylfa unigolyn.

 

b.         Annedd sydd wedi’i ddodrefnu.

 

c.         Mae meddiannau’r eiddo wedi’i wahardd gan y gyfraith am gyfnod di-dor o 28 diwrnod o leiaf yn y flwyddyn berthnasol

 

d.         Nid yw’r annedd yn angorfa ar gyfer cwch neu’n llain ar gyfer carafán.

 

e.         Nid oes neb yn byw yn yr annedd a chafodd ei reoli gan gynrychiolydd personol ar gyfer gweinyddu ystâd yr ymadawedig.

 

Dosbarth C

a.         Annedd nad oes neb yn byw ynddo.

 

b.         Annedd sydd gan mwyaf heb ei ddodrefnu.

 

Y gwahaniaeth rhwng y dosbarthiadau A a B yw’r ffaith fod gan Ddosbarth B feddiant heb ei gyfyngu am 365 diwrnod y flwyddyn tra bo Dosbarth A wedi’i gyfyngu i uchafswm o 11 mis o feddiant mewn blwyddyn e.e. cyfyngiad cynllunio fel ag y rhoddir i chalets gwyliau.

 

Fod lefel y gostyngiadau i Ddosbarth A, B a C fel ag y rhagnodwyd o dan Reoliadau’r Dreth Gyngor (Dosbarthu Rhagnodedig ar Anheddau) (Cymru) 1998 fel y’u diwygiwyd gan Reoliadau’r Dreth Gyngor (Dosbarthu Rhagnodedig ar Anheddau) (Cymru) (diwygio) 2004 yn cael ei gosod ar sero ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017/2018.

 

7          Gweithredu Premiymau Treth y Cyngor ar gyfer Eiddo Gwag Tymor Hir ac Ail Gartrefi.

 

Ar ôl cyflwyno’r Ddeddf Tai 2014 a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru, yn unol ag adran 12A a 12B Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, a gyflwynwyd gan Adran 139 o’r Ddeddf Tai.   Yn dilyn penderfyniad a wnaed gan y Cyngor ar 23 Mawrth 2016 bydd Premiymau Treth y Cyngor yn berthnasol o 1 Ebrill 2017,  oni bai bod yna eithriadau y gellir eu gosod yn unol â Rheoliadau’r Dreth Gyngor (Eithriadau Rhag Symiau Uwch)(Cymru) 2015.  Codir Treth y Cyngor ar gyfradd premiwm o 50% uwchlaw’r gyfradd safonol o Dreth y Cyngor ar gyfer yr anheddau hynny a ddiffinnir fel Ail Gartrefi.  Bydd premiwm hefyd yn berthnasol ar gyfradd o 50% ar gyfer yr anheddau hynny a ddiffinnir fel Gwag Tymor Hir sydd wedi bod yn wag am gyfnod parhaus o flwyddyn. 

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

Galluogi’r Cyngor i benderfynu ar ei gyllideb refeniw ar gyfer 2017/18 a gosod treth y cyngor ar gyfer y flwyddyn honno.

 

 

 

Dyddiad Cyhoeddi: 21/03/2019

Dyddiad y penderfyniad: 20/02/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 20/02/2019 - Cyngor

Dogfennau cysylltiedig: