Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cofrestr datgan cysylltiadau

Y Cynghorydd Dana Davies

Yr wyf i, Y Cynghorydd Dana Davies ,sy'n Aelod o Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn datgan y diddordebau personol canlynol i'w rhoddi ar Gofrestr gyhoeddus o ddiddordebau'r Aelodau

Rhan 1: Diddordebau Ariannol

1. Rhowch fanylion am unrhyw waith neu fusnes yr ydych yn ei gynnal
Enw a disgrifiad y cyflogwr neu gorff Disgrifiad o'ch gweithgareddau yn y gweithle
Scottish Power Energy Retail Cyfyngedig/Scottish Power Energy Retail Ltd Gwella Ynni Busnes a Gwasanaethau i Gwsmeriaid/Business Energy Customer Improvement
2. Nodwch enw unrhyw berson sy'n eich cyflogi neu sydd wedi eich penodi, ac enw unrhyw ffyrm yr ydych yn bartner ynddi neu unrhyw gwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn cydnabyddiaeth ariannol am hynny.
Enw’r unigolyn neu’r corff sy’n gwneud taliadau
Amherthnasol/N/A
3. Nodwch enw unrhyw berson, ac eithrio enw eich awdurdod, sydd wedi cyflwyno tâl i chi unai mewn cysylltiad â'ch ethol neu yng nghyswllt unrhyw gostaui eraill yr aethoch iddynt wrth gyflawni eich dyletswyddau fel Aelod.
Enw’r unigolyn neu’r corff sy’n gwneud taliadau
Amherthnasol/N/A
4. Nodwch enw unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal eich awdurdod, ac mae gennych chi ddiddordeb buddiannol mewn dosbarth o warannau y corff hwwnw ac sy'n werth mwy na gwerth enwol o £25,000 neu un canfed ran o gyfanswm cyfalaf cyfrannau cyhoeddedig y corff hwnnw.
Enw’r corff corfforaethol
Amherthnasol/N/A
5. Disgrifiwch unrhyw gontract am nwyddau, gwasanaethau neu waith a wnaed rhyngoch chi, rhwng ffyrm yr ydych yn bartner ynddi , neu rhwng cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr arno ac yn derbyn cydnabyddiaeth ariannol am hynny, neu rhwng corff o'r math a ddisgrifir ym mharagraff 4 uchod.
Disgrifiad o’r contract
Amherthnasol/N/A
6. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy'n ddigion i nodi'r lleoliad) o unrhyw dir y mae gennych ddiddordeb buddiannol ynddo ac sydd yn ardal y Cyngor hwn. * Mae hyn yn golygu os bod yn berchennog , landlord neu'n denant ar dir neu eiddo (gan gynnwys eich cartref), ac eithrio pan fo hynny'n digwydd o dan ymddiriedolaeth.
Cyfeiriad/ disgrifiad o’r eiddo Natur o ddiddordeb yn eiddo
6 Bedwell Close, Ruabon, Wrexham LL14 6BW Cartref/Home
7. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy'n ddigon i nodi'r lleoliad) o unrhyw dir y mae gennych ddiddordeb buddiannol ynddo pan fo'r Cyngor yn landlord a'r tenant yn ffyrm yr ydych yn bartner ynddi, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr arno ac yn derbyn cydnabyddiaeth ariannol am ynny, neu gorff o'r math a ddisgrifir ym mharagraff 4 uchod.
Cyfeiriad/ disgrifiad o’r eiddo Natur o ddiddordeb yn eiddo
Amherthnasol/N/A -
8. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy'n ddigon i nodi'r lleoliad) o unrhyw dir yn ardal y Cyngor y mae gennych drwydded yn ei gylch (unai ar ben eich hun meu ar y cyd gyda rhai eraill) i'w ddal am 28 diwrnod neu ragor.
Cyfeiriad/ disgrifiad o’r eiddo Natur o ddiddordeb yn eiddo
Amherthnasol/N/A -

Rhan 2 : Diddordebau Eraill - Nodwch a ydych yn aelod neu'n dal swydd rheoli cyffredinol i:

9. gorff yr etholwyd, y penodwyd neu yr enwebwyd chwi gan y Cyngor i fod arno fel cynrychiolydd y Cyngor
Enw’r corff Sefyllfa
Panel Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru/North Wales Police and Crime Commissioner Panel Un o’r ddau Aelod Etholedig a benodwyd i’r Panel gan y Cyngor/One of two elected Members appointed by the Council to the Panel
10. awdurdod cyhoeddus neu gorff sy'n arfer swyddogaethau o natur gyhoeddus.
Enw’r corff Sefyllfa
Amherthnasol/N/A -
11. cwmni, cymdeithas gofrestredig, elusen, neu gorff a chanddo ddibenion elusennol
Enw’r corff Sefyllfa
Ymddiriedolaeth Gymunedol Sblash/Splash Community Trust Gwirfoddolwr a chefnogaeth gyda’r cyfrifon/Volunteer and support with the accounts
12. corff y mae dylanwadu ar farn neu ar bolisi cyhoeddus ymhlith ei brif ddibenion.
Enw’r corff Sefyllfa
Amherthnasol/N/A -
13. Undeb Llafur neu gymdeithas broffesiynol
Enw’r corff Sefyllfa
Unison Cynrychiolydd Undeb/Union representative
14. clwb, cymdeithas neu gorff preifat sy'n gweithredu yn ardal y Cyngor.
Enw’r corff Sefyllfa
Pwyllgor Rheoli Neuadd Bentref Rhiwabon/Ruabon Village Hall Management Committee Aelod/Committee Member
Pwyllgor Rheoli Ieuenctid Rhiwabon/Ruabon Youth Management Committee Aelod/Committee Member
transparent