Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cofrestr datgan cysylltiadau

Y Cynghorydd M C King OBE

Yr wyf i, Y Cynghorydd M C King OBE ,sy'n Aelod o Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn datgan y diddordebau personol canlynol i'w rhoddi ar Gofrestr gyhoeddus o ddiddordebau'r Aelodau

Rhan 1: Diddordebau Ariannol

1. Rhowch fanylion am unrhyw waith neu fusnes yr ydych yn ei gynnal
Enw a disgrifiad y cyflogwr neu gorff Disgrifiad o'ch gweithgareddau yn y gweithle
The Venture (Wrecsam) Cyfyngedig/The Venture (Wrexham) Limited Mae The Venture yn elusen gofrestredig a chwmni cyfyngedig drwy warant. Mae wedi ei leoli ar Ffordd Garner, Parc Caia, ac yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd/The Venture is a registered Charity and Company Limited by guarantee. It is based in Garner Road in Caia Park, and works with children, young people and families.
2. Nodwch enw unrhyw berson sy'n eich cyflogi neu sydd wedi eich penodi, ac enw unrhyw ffyrm yr ydych yn bartner ynddi neu unrhyw gwmni yr ydych yn gyfarwyddwr arno ac yn derbyn cydnabyddiaeth ariannol am hynny.
Enw’r unigolyn neu’r corff sy’n gwneud taliadau
The Venture (Wrecsam) Cyfyngedig/The Venture (Wrexham) Limited
3. Nodwch enw unrhyw berson, ac eithrio enw eich awdurdod, sydd wedi cyflwyno tâl i chi unai mewn cysylltiad â'ch ethol neu yng nghyswllt unrhyw gostaui eraill yr aethoch iddynt wrth gyflawni eich dyletswyddau fel Aelod.
Enw’r unigolyn neu’r corff sy’n gwneud taliadau
Amherthnasol/N/A
4. Nodwch enw unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal eich awdurdod, ac mae gennych chi ddiddordeb buddiannol mewn dosbarth o warannau y corff hwwnw ac sy'n werth mwy na gwerth enwol o £25,000 neu un canfed ran o gyfanswm cyfalaf cyfrannau cyhoeddedig y corff hwnnw.
Enw’r corff corfforaethol
Amherthnasol/N/A
5. Disgrifiwch unrhyw gontract am nwyddau, gwasanaethau neu waith a wnaed rhyngoch chi, rhwng ffyrm yr ydych yn bartner ynddi , neu rhwng cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr arno ac yn derbyn cydnabyddiaeth ariannol am hynny, neu rhwng corff o'r math a ddisgrifir ym mharagraff 4 uchod.
Disgrifiad o’r contract
Mae gan The Venture (Wrecsam) Cyfyngedig gontractau gyda Chyngor Wrecsam i ddarparu 1) gofal plant dan ddarpariaethau Dechrau’n Deg, 2) dau brosiect dan ddarpariaethau Cymunedau yn Gyntaf, 3) gwaith chwarae dan raglen Teuluoedd yn Gyntaf a 4) gwaith ieuenctid (trwy Bartneriaeth Parc Caia)/The Venture (Wrexham) Limited has several contracts with Wrexham Council 1) to supply childcare under Flying Start provision 2) Two projects under Communities First Provision 3) Playwork under Families First 4) Youth work (via Caia Park Partnership).
6. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy'n ddigion i nodi'r lleoliad) o unrhyw dir y mae gennych ddiddordeb buddiannol ynddo ac sydd yn ardal y Cyngor hwn. * Mae hyn yn golygu os bod yn berchennog , landlord neu'n denant ar dir neu eiddo (gan gynnwys eich cartref), ac eithrio pan fo hynny'n digwydd o dan ymddiriedolaeth.
Cyfeiriad/ disgrifiad o’r eiddo Natur o ddiddordeb yn eiddo
Tir ar Ffordd Garner, Wrecsam/Land at Garner Road, Wrexham. Les 60 mlynedd i The Venture (Wrecsam) Cyfyngedig/60 year lease to the Venture (Wrexham) Limited
7. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy'n ddigon i nodi'r lleoliad) o unrhyw dir y mae gennych ddiddordeb buddiannol ynddo pan fo'r Cyngor yn landlord a'r tenant yn ffyrm yr ydych yn bartner ynddi, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr arno ac yn derbyn cydnabyddiaeth ariannol am ynny, neu gorff o'r math a ddisgrifir ym mharagraff 4 uchod.
Cyfeiriad/ disgrifiad o’r eiddo Natur o ddiddordeb yn eiddo
Tir ar Ffordd Garner, Wrecsam/Land at Garner Road, Wrexham Les 60 mlynedd i The Venture (Wrecsam) Cyfyngedig/60 year lease to the Venture (Wrexham) Limited
8. Rhowch gyfeiriad neu ddisgrifiad arall (sy'n ddigon i nodi'r lleoliad) o unrhyw dir yn ardal y Cyngor y mae gennych drwydded yn ei gylch (unai ar ben eich hun meu ar y cyd gyda rhai eraill) i'w ddal am 28 diwrnod neu ragor.
Cyfeiriad/ disgrifiad o’r eiddo Natur o ddiddordeb yn eiddo
Amherthnasol/N/A -

Rhan 2 : Diddordebau Eraill - Nodwch a ydych yn aelod neu'n dal swydd rheoli cyffredinol i:

9. gorff yr etholwyd, y penodwyd neu yr enwebwyd chwi gan y Cyngor i fod arno fel cynrychiolydd y Cyngor
Enw’r corff Sefyllfa
Bwrdd Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf Parc Caia a Hightown/Caia Park and Hightown Communities First Cluster Board Aelod Bwrdd/Board Member
Ymddiriedolwyr Partneriaeth Parc Caia/Caia Park Partnership Trustees Ymddiriedolwr/Trustee
10. awdurdod cyhoeddus neu gorff sy'n arfer swyddogaethau o natur gyhoeddus.
Enw’r corff Sefyllfa
Amherthnasol/N/A -
11. cwmni, cymdeithas gofrestredig, elusen, neu gorff a chanddo ddibenion elusennol
Enw’r corff Sefyllfa
The Venture (Wrecsam) Cyfyngedig/The Venture (Wrexham) Limited Prif Swyddog/Chief Officer
12. corff y mae dylanwadu ar farn neu ar bolisi cyhoeddus ymhlith ei brif ddibenion.
Enw’r corff Sefyllfa
Y Blaid Lafur/Labour Party Aelod/Member
13. Undeb Llafur neu gymdeithas broffesiynol
Enw’r corff Sefyllfa
Unison Aelod/Member
14. clwb, cymdeithas neu gorff preifat sy'n gweithredu yn ardal y Cyngor.
Enw’r corff Sefyllfa
Amherthnasol/N/A -
transparent