Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Agenda item

Gwybodaeth Monitro y Gweithlu

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Trefniadaeth – Cynllunio a Gwasanaethau Corfforaethol adroddiad (CE/08/19) a oedd yn cynnwys gwybodaeth i’r Pwyllgor Craffu Cwsmeriaid, Perfformiad, Adnoddau a Llywodraethu am adroddiad blynyddol Gwybodaeth Fonitro am y Gweithlu ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2019.

 

Yn absenoldeb yr Aelod Arweiniol, cafwyd trosolwg o’r adroddiad gan Reolwr Adnoddau Dynol a Datblygiad Sefydliadol.  Yna fe siaradodd y Prif Weithredwr gyda’r Pwyllgor gan roi sicrwydd ynghylch y gweithredoedd a’r ymyriadau i fynd i’r afael â’r cynnydd mewn lefelau absenoldeb salwch a defnyddio asiantaeth ar draws y Cyngor, ond gyda ffocws arbennig ar feysydd gwasanaeth yr Amgylchedd a Gofal Cymdeithasol.  Dywedodd bod rheoli absenoldeb salwch a defnyddio asiantaeth yn parhau’n brif flaenoriaeth i’r Cyngor, eglurodd y broses monitro a dadansoddi a dywedodd ei fod yn hyderus bod yr ymyrraeth a gynhelir eisoes yn dangos gostyngiad mewn lefelau absenoldeb a defnyddio asiantaeth yn y chwarter cyntaf 2019/20.

 

Fe soniodd Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol am y gwaith sy’n digwydd i ad-drefnu’r gwasanaeth i wneud y defnydd gorau o adnoddau ac fe soniodd wrth yr Aelodau am waith gydag Adnoddau Dynol i sicrhau bod yr adran yn gystadleuol yn y farchnad recriwtio gofal cymdeithasol.  O ganlyniad, roedd yna dystiolaeth o welliant wrth recriwtio sydd bellach yn darparu cysondeb mewn staffio, cyflawniad y mae Arolygiaeth Gofal Cymru wedi ei gydnabod.  Dywedodd hefyd y bu gostyngiad wrth ddefnyddio gweithwyr asiantaeth yn y chwarter olaf.  Roedd y gwelliannau yma i’r gwasanaeth wedi arwain at ostyngiad yn lefel absenoldeb salwch ym maes Gwasanaethau Plant, fodd bynnag, roedd lefel yr absenoldeb salwch ym maes Gofal Cymdeithasol i Oedolion yn parhau i fod yn heriol.

 

Dywedodd Prif Swyddog yr Amgylchedd a Thechnegol bod lefel y gweithwyr asiantaeth wedi gostwng yn sylweddol; o 65 i 7, yn sgil dull mwy hyblyg o reoli adnoddau. Er bod yna lefel eithaf uchel o drosiant staff yn y gwasanaeth, roedd y Prif Swyddog yn hyderus bod y gwasanaeth yn gweithredu ar y lefelau sefydliadol cywir. Roedd yr aelodau yn nodi’r heriau gwahanol mewn rheoli salwch yn codi o’r rolau gweithlu a phroffilau gwahanol a materion salwch cysylltiol rhwng staff swyddfa a staff rheng flaen, yr olaf yn tueddu i ddioddef mwy o salwch un diwrnod o ganlyniad i weithio mewn tywydd garw ac amodau corfforol gwahanol.  Yn ychwanegol, dywedodd fod yna sawl achos o salwch hir dymor ymysg staff danfon plant i'r ysgol a hebryngwyr croesfannau ysgol.

 

Rhoddodd Aelodau ystyriaeth i’r adroddiad a gofynnwyd cwestiynau i’r Swyddogion.  Mewn trafodaeth amlygwyd y materion canlynol:

 

·         Fe nodwyd lefelau absenoldeb salwch hirdymor ar ffigurau absenoldeb salwch.

·         Cydnabuwyd bod y cynnydd bychan (0.6%) yn lefel absenoldeb salwch fesul gweithiwr yn unol â gwasanaethau cyhoeddus eraill ar draws Cymru.

·         Pryder ynghylch y cynnydd mewn canran o ddiwrnodau a gollwyd i absenoldeb salwch o ganlyniad i straen, iselder a phoen meddwl. 

Fe nodwyd y gwaith y mae’r Cyngor yn ei wneud mewn cysylltiad â strategaethau atal, yn enwedig ynghylch materion sy’n ymwneud ag iechyd meddwl.

·         Gofynnwyd a oedd y ffigyrau yn nhabl 1 (talu bil) a thabl 2 (dadansoddiad o gyflog) yn ffigyrau gros neu net.     Cytunodd y swyddog i roi’r wybodaeth yma i Aelodau.

·         Nodwyd bod newidiadau cyflog cenedlaethol wedi effeithio ar gyfanswm cyfartaleddau cyflog.

·         Gofynnwyd am ragor o wybodaeth ynghylch safle Wrecsam ymysg awdurdodau lleol Cymru am y nifer cyfartaledd o ddyddiau sy’n cael eu colli oherwydd absenoldeb salwch.

·         Fe nodwyd bod Adnoddau Dynol wrthi’n gweithio i wella’r categorïau o resymau salwch sy’n cael eu nodi er mwyn darparu gwybodaeth fwy cywir.

·         Gofynnwyd am ragor o wybodaeth ynghylch y rhesymau mae staff yn eu rhoi wrth adael yr awdurdod. Fe nodwyd nad ydi’r wybodaeth yma’n cael ei ddarparu i Adnoddau Dynol bob tro.

·         Cafodd yr aelodau wybod na fyddai lleihau gweithwyr asiantaeth yn cael effaith negyddol sylweddol ar safonau’r gwasanaeth. Byddai cynllunio gweithlu priodol yn sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu trefnu’n effeithiol.

·         Pryder ynghylch effaith posibl salwch tymor byr y staff sydd yn gweithio i ymgymryd â llwyth gwaith y staff sydd yn absennol.

·         Fe nodwyd bod y gost am gyflenwi dros gyfnod salwch yn cynnwys cost y swydd sy’n cael ei chyflenwi.

·         Pwysigrwydd cynllunio gweithlu a chynllunio ar gyfer olyniaeth ar gyfer pob maes gwasanaeth.

·         Gofynnwyd am wybodaeth am Gynlluniau Gweithredu adrannol i fynd i’r afael â gwariant asiantaeth a lefelau absenoldeb salwch ar gyfer adroddiadau yn y dyfodol.

 

CYTUNWYD -

 

(i)         Bod adroddiad dros dro yn y dyfodol ar wariant asiantaeth, lefelau absenoldeb a recriwtio a chadw staff yn canolbwyntio ar adrannau o bryder, (sef Gofal Cymdeithasol, yr Amgylchedd a Thechnegol a Thai ac Economi ar hyn o bryd), a bod y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd yn trafod gyda Swyddogion o ran amseru; a gofyn i’r Prif Weithredwr fod yn bresennol.

 

(ii)      Bod yr Adroddiad Blynyddol yn aros ar y rhaglen waith, ond bod yr wybodaeth gyffredinol ganlynol sydd ar gael mewn mannau eraill yn cael eu tynnu allan - Bil Cyflog, Dadansoddiad o Gyflog, Isafswm Cyflog Cenedlaethol a Chyflog Byw.

 

Supporting documents: