Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Agenda item

Ceisiadau Rheoli Datblygu

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/02/10) i benderfynu ar y ceisiadau cynllunio a restrwyd.   Tynnwyd sylw at yr atodiad i'r adroddiad lle bo'n berthnasol.

                                                                                                                                   

 

Cais Rhif P/2018/0684 - trawsnewid llawr cyntaf presennol ac adeiladu lledloriau i greu 53 o fflatiau  (51 o rai un ystafell wely a 2 o rai dwy ystafell wely), gwaith cysylltiedig a newidiadau allanol yn Sgwâr Henblas, Stryt Henblas, Wrecsam LL13 8AE

 

PENDERFYNWYD – GWRTHOD rhoi caniatâd. 

 

Rheswm

 

 Nid yw’r datblygiad yn gwneud cyfraniad digonol tuag at ddarpariaeth tai fforddiadwy ac felly mae’n groes i Nodyn 28 Canllawiau Cynllunio Lleol a Pholisi H7 y Cynllun Datblygu Unedol.

                                                                                                                                   

 

Cais Rhif P/2018/0864 – estyniad ystafell wely ac ystafell gawod unllawr ar y cefn – 39 Tanydre, Wrecsam, LL13 9AY

 

PENDERFYNWYD – y dylid CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/02/10.

                                                                                                                                   

 

Cais Rhif P/2018/0997 – Codi 23 o unedau preswyl fforddiadwy gyda pharcio cysylltiol yn Woodlands Farm, Lôn Dodd Gwersyllt, Wrecsam LL11 4NS

 

(Mae datganiad o gysylltiad personol aelod mewn perthynas â’r cais hwn wedi’i nodi yng Nghofnod 65 uchod).

 

Siaradodd preswylydd yn erbyn y cais.

Siaradodd cynrychiolydd yr ymgeisydd o blaid y cais.

 

Cododd sawl Aelod bryder mewn perthynas â bod y safle y tu allan i ffin anheddiad ac roeddent yn teimlo bod hynny'n amhriodol ar gyfer datblygu.

 

PENDERFYNWYD – y dylid GWRTHOD y cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/02/10 a’r Atodiad i'r Adroddiad, gyda rheswm ychwanegol dros wrthod:

 

Rheswm ychwanegol

 

Mae’r safle’n cynnwys tir amaethyddol Gradd 3a felly mae’r datblygiad arfaethedig yn groes i bolisi EC2 o Gynllun Datblygu Unedol Wrecsam.

                                                                                                                                   

 

 

Cais Rhif P/2018/1014 – newid defnydd o Dŷ Amlddefnydd i Ganolfan Les gan gynnwys cynyddu’r ardal barcio ac addasu mynediad 46 a 46a Ffordd Caer, Wrecsam 

 

Siaradodd yr ymgeisydd o blaid y cais.

 

PENDERFYNWYD – y dylid CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhellion y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodir yn adroddiad COPR/02/10 yn ogystal â’r wybodaeth bellach a nodir yn Atodiad yr adroddiad.

                                                                                                                                   

 

Cais Rhif P/2018/1050 – adeiladu mynediad newydd / dreif a chodi ffens derfyn (yn ôl weithredol) – 1 The Stables Bowling Bank, Wrecsam, LL13 9QF

 

PENDERFYNWYD – y dylid CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhellion y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodir yn adroddiad COPR/02/10 yn ogystal â diwygiad i Amodau 3 a 4 fel y nodwyd yn Atodiad yr adroddiad a’r ychwanegiad canlynol:

 

Diwygio Amod 3  

 

Bydd y fynedfa a gymeradwyir drwy hyn yn cadw lleiniau gwelededd o 2.4 metr x 33 metr yn y ddau gyfeiriad wedi’u mesur i linell ganol y briffordd gyfagos.   O fewn y lleiniau hyn ni fydd unrhyw rwystr dros 1 metr o uchder uwchben lefel y briffordd gyfagos.   Wedi hynny bydd y lleiniau’n cael eu cadw’n glir o unrhyw rwystr i welededd yn barhaol.

 

Diwygio Amod 4  

Bydd y mannau parcio a throi cerbydau fel y nodwyd ar y Cynllun a gymeradwywyd:  158002 yn cael ei osod, gydag arwyneb a’i ddraenio cyn defnydd cyntaf y datblygiad.   Bydd yr ardaloedd hyn yn cael eu cynnal yn barhaol wedi hyn a’u cadw yn rhydd o rwystrau, ac ar gael yn llwyr ar gyfer parcio a throi cerbydau modur bob amser.

 

Ychwanegu Amod 10

 O fewn mis o ddyddiad y caniatâd hwn, bydd y safle’n cael ei osod yn unol â’r cynllun a nodwyd yng nghyfeirnod:  158002.

 

Rheswm: Er budd diogelwch ar y briffordd ac yn unol â Pholisi GDP1 o Gynllun Datblygu Unedol Wrecsam.

 

 

 

                                                                                                                                   

 

Cais Rhif P/2018/1070 – trawsnewid ysgubor i fod yn annedd sengl – Tir oddi ar y Ffennant, Ponciau

 

Siaradodd cynrychiolydd yr ymgeisydd o blaid y cais.

 

PENDERFYNWYD – y dylid CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/02/10.

                                                                                                                                   

 

Cais Rhif P/2018/1081 – cyflwyno materion a gadwyd yn ôl yn unol â’r caniatâd cynllunio amlinellol P/2017/0527 – cynllun, maint, ymddangosiad, tirlunio ar gyfer gwasanaethau ochr y ffordd yn cynnwys gorsaf betrol gyda chiosg ategol a gofodau parcio a gwaith cysylltiol- 

 Tir i’r Gorllewin o Glwb Golff Wrecsam oddi ar Gylchfan A534 Ffordd Holt, Llanypwll, Wrecsam

 

Siaradodd gwrthwynebydd yn erbyn y cais.

Siaradodd cynrychiolydd yr ymgeisydd o blaid y cais.

 

PENDERFYNWYD – Bod y Materion a Gadwyd yn ôl fel y nodwyd yn yr adroddiad COPR/02/10 yn cael eu CYMERADWYO.

                                                                                                                                   

 

Cais Rhif P/2019/0006 - cais amlinellol ar gyfer 1 annedd ar dir amwynder ger 8 Llwyn Onn, Parc Lodgevale, y Waun, Wrecsam, LL14 5RF

 

Siaradodd preswylydd yn erbyn y cais.

Siaradodd cynrychiolydd yr ymgeisydd o blaid y cais.

 

PENDERFYNWYD – y dylid CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhellion y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodir yn adroddiad COPR/02/10 yn ogystal â’r wybodaeth bellach a nodir yn Atodiad yr adroddiad.

                                                                                                                                   

 

Cais Rhif P/2019/0023 – Estyniadau ochr a chefn a chodi garej – yr Hen Siop, Lôn Cadney, Bettisfield, Wrecsam, SY13 2LN 

 

PENDERFYNWYD – y dylid CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/02/10.

                                                                                                                                   

 

Cais Rhif P/2019/0059 – Estyniad ochr i fyngalo presennol a chodi garej atodedig – 24 Ffordd Caerwynt, Gresffordd, LL12 8HG

 

PENDERFYNWYD – y dylid CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/02/10.

                                                                                                                                   

 

Cais Rhif P/2019/0097 – Estyniadau cefn unllawr, addasiadau i'r to, cyntedd newydd ac elfennau to y drychiad blaen - Brancote, 71 Lôn Wynnstay, Merffordd, Wrecsam, LL12 8LH

 

PENDERFYNWYD – y dylid CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio fel y nodwyd yn adroddiad COPR/02/10.

 

Supporting documents: