Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Agenda item

Cyllideb Refeniw 2018-20

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol TrefniadaethCyllid, Perfformiad, Iechyd a Diogelwch a Llywodraethu

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Bod yr argymhelliad terfynol ar y gyllideb a threth y cyngor i’w ystyried gan y Cyngor yn cael ei gytuno a:

 

(a) cymeradwyo’r gyllideb refeniw 2018/19 o £232,871,963

(b) codi swm o £58,235,573 o dreth y cyngor sydd gyfystyr â £1,093.01 ym mand D ac o’r swm hwnnw:-

 

(i) dylid codi £80,969 fel gwariant arbennig yn ardaloedd cymunedol Acton, Parc Caia, Offa a Rhosddu (£1.52), £4,824 ar gymuned Glyntraian (£0.09), £14,057 ar gymuned Llangollen Wledig (£0.27) ac £17,779 ar gymuned y Waun (£0.33)

(ii) Codi £58,117,944 fel gwariant cyffredinol (£1,090.80).

 

(ii)        Bod cynigion arbedion 2019/20 a amlinellir yn Atodiad 2 adroddiad HF/01/18 yn cael eu cymeradwyo i’w cynnwys yn y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (Atodiad 4).

 

(iii)       Argymell y Datganiad Strategaeth Ariannol Tymor Canolig yn Atodiad 4 i’r Cyngor.

 

(iv)      Argymell Datganiad Strategaeth Rheoli Trysorlys 2018/19 a’r Strategaeth Fuddsoddi a amlinellwyd yn Atodiad 5 i’r Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

Galluogi’r Cyngor i benderfynu ar ei gyllideb refeniw ar gyfer 2018/19 a gosod treth y cyngor ar gyfer y flwyddyn honno.   Diweddaru’r Cynllun Ariannol Tymor Canolig a gwneud argymhellion i’r Cyngor ar ei Strategaeth Rheoli Trysorlys a Strategaeth Fuddsoddi.

 

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 84 uchod)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Drefniadaeth – Cyllid, Perfformiad a Llywodraethu adroddiad (HF/01/18) i alluogi’r Bwrdd i wneud argymhelliad i’r Cyngor ar Gyllideb Refeniw a Threth y Cyngor 2018/19; i dderbyn adborth ar yr ymgynghoriad; i argymell Datganiad Strategaeth Ariannol Tymor Canolig ar gyfer y cyfnod 2018/19 i 2020/21 i’r Cyngor ac argymell y Datganiad Strategaeth Rheoli’r Trysorlys a’r Strategaeth Fuddsoddi 2018/19 i'r Cyngor.

 

Cafwyd drafodaeth manwl, a chodwyd y pwyntiau canlynol yn ystod y drafodaeth:

 

·         Roedd yr Aelodau o’r farn gytûn bod hwn wedi bod yn broses heriol iawn oherwydd y sefyllfa ariannol, a'r penderfyniadau anodd a oedd angen eu gwneud.

·         Anogwyd Aelodau i nodi’r broses craffu cadarnhaol, a’r ymateb canlyniadol o ran tynnu rhai o’r elfennau o’r gyllideb a oedd yn cynnwys cynigion i gyflawni casgliadau bin bob pedair wythnos, stopio cyllid Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu yn gyfan gwbl, rhewi cyllid ysgol a dod â thaliadau bonws cyfle gwaith i ben.

·         Cydnabu er bod arbedion gwreiddiol arfaethedig wedi’i haneru, roedd dal toriad arfaethedig o £70mil mewn cyllid ar gyfer Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu.  Dywedodd yr Aelod Arweiniol mai’r Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd sydd â’r prif gyfrifoldeb ar gyfer cyllido’r Heddlu, ond roedd y Cyngor yn gweithio gyda Heddlu Gogledd Cymru ar fodel lleoli newydd a oedd yn nodi gostyngiad yn y nifer o Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu, a fyddai’n cael ei ddyfod ymlaen fel rhan o’r SLA newydd.

·         Gofynnwyd am gadarnhad os byddai'r anifeiliaid ym Mharc Gwledig Tŷ Mawr yn cael eu heffeithio’n niweidiol o ganlyniad i'r adolygiad o Barciau Gwledig.  Mewn ymateb, rhoddodd yr Aelod Arweiniol sicrwydd y bydd anifeiliaid dal yn Tŷ Mawr a ni fyddant yn cael eu heffeithio, ac er bod rhai gweithgareddau Parcmon iau yn lleihau, byddai’r gwasanaeth yn parhau mewn ffurf wahanol.

·         Pryder ynghylch buddsoddiad hirdymor i'r Parciau Gwledig, a’r effaith anochel ar dwristiaeth os bydd y Parciau yn mynd i gyflwr gwael.  Ymatebodd yr Aelod Arweiniol i’r pryderon a sicrhaodd yr Aelodau bod rhesymwaith tu ôl i’r model newydd oedd sicrhau bod Parciau yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol gan ystyried y sefyllfa ariannol yr oedd y Cyngor yn ei wynebu ar hyn o bryd.

·         Awgrymwyd y gellir gofyn i’r Cynghorau Cymunedol ynghylch y posibilrwydd o gyllido Parcmon Iau.

·         Pryder ynghylch y posibilrwydd o golli Athrawon a Chynorthwywr Addysgu oherwydd y toriadau y mae Ysgolion yn eu hwynebu.  Dywedodd yr Aelod Arweiniol bod ganddo bryderon tebyg, ond wedi gallu diogelu cyllid ychwanegol o £1.2 miliwn i leihau pwysau’r gyllideb.  Ychwanegodd i’r sylwadau drwy nodi bod y Cyrff Llywodraethu ac Ysgolion yn gweithio ar eu cyllideb eu hunain, ond roedd yn cydnabod bod y mwyafrif o wariant ysgol yn mynd ar gostau staffio.  Dywedodd os oes rhaid, bod gan Ysgolion hawl i gyflwyno diffyg trwyddedig a fyddai’n rhoi tair blynedd iddynt ail-alinio adnoddau.

·         Siomedigaeth ar gynigion i stopio cyllido Gwasanaeth Cerddoriaeth Ysgol deithiol.  Cadarnhaodd yr Aelod Arweiniol nad oedd yn fwriad i ddod â’r gwasanaeth i ben, ond bod angen edrych ar opsiynau i’w ddarparu mewn ffyrdd mwy cost effeithiol ac effeithlon.  Nodwyd y bydd £50mil ychwanegol yn cael ei ddyrannu yn awr i’r Gwasanaeth Cerddoriaeth Ysgolion a fyddai’n caniatáu disgyblion o deuluoedd sy'n cael incwm isel i gael gwasanaeth, a fyddent fel arall methu cael.

·         Cydnabu y gallai bod gostyngiad yn y mathau o blastig a anfonir i Tseina i’w hailgylchu, ac o ganlyniad bydd yn debygol y cynhelir adolygiad o ailgylchu a deunyddiau y gellir eu hailgylchu’n genedlaethol.  Cadarnhaodd Swyddogion eu bod wedi cael trafodaethau gyda'r contractwr Gwastraff y Cyngor ynghylch yr effaith ar incwm.

·         Roedd pryder y byddai codi ffi am barcio anabl yn cael effaith niweidiol i les nifer o bobl anabl.

·         Awgrymwyd y byddai cynyddu Treth y Cyngor yn helpu i gadw rhai gwasanaethau.

·         Diweddariad ar faes parcio staff ac Aelodau – nododd Aelodau y bydd ymgynghoriad yn cael ei gynnal gyda staff ac Undebau Llafur ynghylch sut i symud y cynigion ymlaen.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Bod yr argymhelliad terfynol ar y gyllideb a threth y cyngor i’w ystyried gan y Cyngor yn cael ei gytuno a:

 

 (a) cymeradwyo’r gyllideb refeniw 2018/19 o £232,871,963

 (b) codi swm o £58,235,573 o dreth y cyngor sydd gyfystyr â £1,093.01 ym mand D ac o’r swm hwnnw:-

 

 (i) dylid codi £80,969 fel gwariant arbennig yn ardaloedd cymunedol Acton, Parc Caia, Offa a Rhosddu (£1.52), £4,824 ar gymuned Glyntraian (£0.09), £14,057 ar gymuned Llangollen Wledig (£0.27) ac £17,779 ar gymuned y Waun (£0.33)

 (ii) Codi £58,117,944 fel gwariant cyffredinol (£1,090.80).

 

 (ii)       Bod cynigion arbedion 2019/20 a amlinellir yn Atodiad 2 adroddiad HF/01/18 yn cael eu cymeradwyo i’w cynnwys yn y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig (Atodiad 4).

 

 (iii)      Argymell y Datganiad Strategaeth Ariannol Tymor Canolig yn Atodiad 4 i’r Cyngor.

 

 (iv)     Argymell Datganiad Strategaeth Rheoli Trysorlys 2018/19 a’r Strategaeth Fuddsoddi a amlinellwyd yn Atodiad 5 i’r Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

Galluogi’r Cyngor i benderfynu ar ei gyllideb refeniw ar gyfer 2018/19 a gosod treth y cyngor ar gyfer y flwyddyn honno.  Diweddaru’r Cynllun Ariannol Tymor Canolig a gwneud argymhellion i’r Cyngor ar ei Strategaeth Rheoli Trysorlys a Strategaeth Fuddsoddi.

Supporting documents: