Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau am eu cyfrifoldeb dan Erthygl 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o'r materion i'w trafod yn y cyfarfod hwn.

 

2.

Llywodraeth Cymru Ymgynghoriad ar Gyflwyno Cynllun Dychwelyd Ernes yn Lloegr, Cymru a Gogledd Iwerddon pdf icon PDF 77 KB

I ystyried yr adroddiad amgaeëdig

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Prif Weithredwr yr Amgylchedd a Chludiant adroddiad (COET/04/19) i ddarparu manylion am ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru ar gynlluniau i gyflwyno Cynllun Dychwelyd Adnau ar gyfer cynwysyddion diodydd yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Cyflwyno’r ymateb i’r ymgynghoriad ar ymgynghoriad cyfredol Llywodraeth Cymru i Gyflwyno Cynllun Dychwelyd Adnau yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, fel yr amlinellwyd yn Atodiad A yr adroddiad COET/04/19, i Lywodraeth Cymru.

 

 (ii)       Delio â'r mater hwn fel mater brys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) yn Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Ymateb i’r cais Llywodraeth Cymru i gael ymatebion i’r ymarfer ymgynghori cyfredol sydd yn dod i ben ar 13 Mai 2019.

 

 (ii)       Sicrhau bod ymateb y Cyngor yn cael ei gyflwyno erbyn y terfyn amser gofynnol.

 

3.

Llywodraeth Cymru Ymgynghoriad ar Ddiwygio System Cyfrifoldeb Cynhyrchwyr Pecynnau yn y Deyrnas Unedig pdf icon PDF 77 KB

I ystyried yr adroddiad amgaeëdig

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Prif Swyddog yr Amgylchedd a Chludiant adroddiad (COET/05/19) i ddarparu manylion ar ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru ar gynlluniau i ddiwygio system cyfrifoldeb cynhyrchwyr pecynnu y DU.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Cyflwyno’r ymateb i’r ymgynghoriad ar ymgynghoriad cyfredol Llywodraeth Cymru i ddiwygio system cyfrifoldeb cynhyrchwyr pecynnu y DU, fel yr amlinellwyd yn Atodiad A yr adroddiad COET/05/19, i Lywodraeth Cymru.

 

 (ii)       Delio â'r mater hwn fel mater brys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) yn Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Ymateb i’r cais Llywodraeth Cymru i gael ymatebion i’r ymarfer ymgynghori cyfredol sydd yn dod i ben ar 13 Mai 2019.

 

 (ii)       Sicrhau bod ymateb y Cyngor yn cael ei gyflwyno erbyn y terfyn amser gofynnol.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.