Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Cofnodion:

{0>No declarations of personal interests were made.<}82{>Ni chafodd unrhyw gysylltiad personol ei ddatgan.<0}

2.

Papur Gwyn: Diwygio'r Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru - Ymateb i'r Ymgynghoriad pdf icon PDF 90 KB

I ystyried yr adroddiad amgaeëdig

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/13/19) i gytuno ar ymateb corfforaethol i Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru – Diwygio Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Bod yr ymateb arfaethedig i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Ddiwygio Trefniadau Llywodraethu a Chyllido Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru, fel y'i nodir yn Atodiad 1 i adrodd HF/13/19, yn cael ei gymeradwyo a'i anfon ymlaen at Lywodraeth Cymru fel ateb i’w hymgynghoriad.

 

 (ii)       Y dylid delio â'r mater hwn fel mater brys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) yn Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

Sicrhau bod barn Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w ystyried.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.