Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Cyswllt: Helen Coomber  Rhelowr Pwyllgor

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Cofnodion:

Ni chafodd unrhyw gysylltiadau personol eu datgan.

 

2.

Presenoldeb ym Mhartïon Gardd Brenhinol 2019 pdf icon PDF 90 KB

I ystyried yr adroddiad amgaeëdig

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid adroddiad (HCCS/04/19) I enwebu gwesteion o’r Cyngor I fynychu Parti Gardd Brenhinol yn 2019.

 

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Bod y Maer newydd, y Cynghorydd Robert Walsh a’r Faeres newydd, Ms Sharon Pope, ynghyd â’r Cynghorydd Hugh Jones a’i westai, yn cynrychioli’r Cyngor yn un o Bartïon Gardd Brenhinol 2019.

 

(ii)        Bod y mater hwn yn cael ei drin fel eitem frys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Sicrhau bod y Cyngor â chynrychiolaeth yn un o Bartion Gardd Brenhinol 2019 a bod enwebiadau yn cael eu hanfon cyn y dyddiad cau gofynnol.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.