Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Cofnodion:

Ni chafodd unrhyw gysylltiad personol ei ddatgan.

 

2.

Ymateb i Ymgynghoriad Materion Fframwaith Datblygu Cenedlaethol, Opsiynau a Dewis a Ffefrir pdf icon PDF 53 KB

I ystyried yr adroddiad amgaeëdig

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/60/18) i

Nodi ymateb y Cyngor i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y ddogfen Materion, Dewisiadau a Dewis a Ffefrir y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Bod yr ymateb arfaethedig i’r holiadur ymgynghori Materion, Dewisiadau a Dewis a Ffefrir y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol fel y nodir yn Atodiad 1 adroddiad HEP/60/18 yn cael ei gymeradwyo a’i anfon ymlaen at Lywodraeth Cymru fel ymateb ffurfiol i’w hymgynghoriad.

 

 (ii)       Bod swyddogion yn cael caniatâd i ddelio â'r mater hwn fel eitem frys yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rhesymau dros y penderfyniadau

 

 (i)        Sicrhau bod barn Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cael ei ystyried gan Lywodraeth Cymru wrth lunio’r Fframwaith datblygu Cenedlaethol.

 

 (ii)       Sicrhau bod ein hymateb yn cael ei adrodd yn ôl i Lywodraeth Cymru o fewn y cyfnod ymgynghori angenrheidiol.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.