Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Cofnodion:

Ni chafodd unrhyw gysylltiad personol ei ddatgan.

2.

Nghynhadledd Flynyddol CLlLC 2018 pdf icon PDF 72 KB

I ystyried yr adroddiad amgaeëdig

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth Y Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid adroddiad (HCCS/42/18) er mwyn cytuno ar gynrychiolaeth y Cyngor yng Nghynhadledd Flynyddol 2018 CLlLC.

 

PENDERFYNWYD –

 

(i)        Bod y Cyngor yn cael ei gynrychioli yng Nghynhadledd Flynyddol 2018 CLlLC gan bedwar Aelod a phedwar Swyddog.

 

(ii)       Bod yr Aelodau canlynol yn cynrychioli’r Cyngor - yr Arweinydd a’r Dirprwy Arweinydd a'r Cynghorwyr David A Bithell a T Alan Edwards.

 

Rheswm dros y penderfyniad

 

Er mwyn sicrhau bod gan y Cyngor gynrychiolaeth briodol yng Nghynhadledd Flynyddol CLlLC.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.