Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar yr Offerynnau Statudol Drafft a Safonau Cenedlaethol ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS) ar ddatblygiadau newydd pdf icon PDF 131 KB

I ystyried yr adroddiad amgaeëdig

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/23/18) yn ceisio cymeradwyaeth ar yr ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar gyflwyno Systemau Draenio Cynaliadwy mewn datblygiadau newydd.

 

Cafodd ymateb i Gwestiwn 17 ei adael allan o’r drafft a gyflwynwyd gyda’r adroddiad a chafwyd cadarnhad bod yr ymateb yn Cytuno gyda’r cynnig y dylai pob Ymgymerwyr Statudol hysbysu’r Bwrdd Cadarnhau Systemau Draenio Cynaliadwy am o leiaf pedair wythnos o flaen llaw a allai effeithio ar weithrediad y Systemau Draenio Cynaliadwy.

 

PENDERFYNWYD

 

(i)           Cymeradwyo'r ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar yr offer statudol drafft a’r safonau cenedlaethol ar gyfer systemau draenio addas mewn datblygiadau, a fanylir yn Atodiad 1 adroddiad (HEP/23/18) yn amodol ar gynnwys yr ymateb uchod i Gwestiwn 17.

 

(ii)          Y dylid delio â'r mater hwn fel eitem frys o fusnes yn unol â Rheol Sefydlog 43 (1) Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

 (i)        I sicrhau bod barn Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru er mwyn iddynt ei ystyried.

 

 (ii)      Galluogi cyflwyno'r ymateb i'r ymgynghoriad erbyn y dyddiad cau, sef 15 Chwefror, 2018.           

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.