Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Apwyntiad o Aelod i Gorff Allanol pdf icon PDF 37 KB

I ystyried yr adroddiad amgaeëdig

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid adroddiad (HCCS/05/18) i ystyried cynrychiolaeth y Cyngor ar Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru.

 

Roedd un enwebiad wedi’i dderbyn gan y Cynghorydd Michael Dixon i wasanaethu ar Banel Gweithredol yr Awdurdod Tân.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Y byddai’r Cynghorydd Michael Dixon yn cymryd lle'r Cynghorydd Paul Pemberton ar Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru.

 

 (ii)       Penodi’r Cynghorydd Michael Dixon yn lle'r Cynghorydd Paul Pemberton ar Banel Gweithredol yr Awdurdod Tân.

 

 (iii)      Y dylid delio â'r mater hwn fel mater brys yn unol â Rheol Sefydlog 43(1) yn Rheolau Sefydlog y Cyngor.

 

Rheswm dros y Penderfyniad

 

Sicrhau bod cynrychiolaeth briodol gan y Cyngor ar y corff allanol a enwir yn yr adroddiad ac er mwyn gallu bod yn bresennol yn y cyfarfod a fyddai'n cael ei gynnal ar 15 Ionawr 2018.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.