Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Jane Johnson  Rhelowr Pwyllgor

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – Penodi’r Cynghorydd Mark Pritchard yn Gadeirydd Is-Bwyllgor y Bwrdd Gweithredol (Ymddiriedolaethau Corfforaethol).

 

2.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd David A Bithell.

 

3.

Gwaredu trwy Brydles Cae Chwaraeon ar Ochr Ogleddol Allt y Ficerdy, Rhostyllen pdf icon PDF 92 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Trefnu – Cyllid, Perfformiad a Llywodraethu

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Trefniadaeth - Cyllid, Perfformiad a Llywodraethu adroddiad (HHE/15/17) yn gofyn am gymeradwyaeth i gael gwared â’r ardal o dir trwy brydles 25 mlynedd i Glwb Pêl-droed Rhostyllen.

 

Wrth roi sylwadau ar yr adroddiad, cyfeiriodd Aelodau at yr anhawster allai roi detholusrwydd i un clwb penodol ei achosi oherwydd byddai ambell dro yn atal y cyhoedd rhag cael mynediad i ran o’r cae.

 

PENDERFYNWYD –

 

(i)         Awdurdodi Pennaeth Tai a’r Economi i ofyn am awdurdod gan Ymddiriedolwyr Fields in Trust i brydlesu’r tir fel a ddangosir â llinellau yn Atodiad 2 i adroddiad HHE/15/17 i Glwb Pêl-droed Rhostyllen (yn amodol ar y brydles yn sicrhau bod y cae chwaraeon yn aros ar agor ar gyfer defnydd y cyhoedd).

 

Os bydd Ymddiriedolwyr Fields in Trust yn cadarnhau eu cytundeb i’r brydles, yna:

 

(ii)        Awdurdodi'r Pennaeth Tai i drafod a llunio’r telerau ac amodau gan gynnwys penderfynu ar y ffiniau ar gyfer gwaredu’r tir fel a ddangosir â llinellau yn Atodiad 2 adroddiad HHE/15/17 i Glwb Pêl-droed Rhostyllen ar brydles atgyweirio ac yswiriant llawn 25 mlynedd am renti'r farchnad.

 

(iii)       Awdurdodi’r Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid i gyhoeddi rhybudd o fwriad Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i gael gwared â’r tir (fel a ddangosir â llinellau yn Atodiad 2 yr adroddiad HHE/15/17) sy'n ffurfio man agored cyhoeddus anffurfiol yn unol ag Adran 123 (2A) Deddf Llywodraeth Lleol 1972.

 

(iv)      Awdurdodi’r Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid i adrodd i'r Bwrdd Gweithredol ar unrhyw wrthwynebiad a gafwyd i warediad arfaethedig y safle sy'n ffurfio man agored cyhoeddus anffurfiol, ond os nad oes gwrthwynebiadau, dylid gwaredu’r tir fel y nodir yn yr adroddiad HHE/15/17.

 

Rheswm dros y penderfyniadau

 

I alluogi clwb pêl-droed lleol i gael cyllid grant i fuddsoddi mewn cyfleusterau i gefnogi eu datblygiad yn y gynghrair pêl-droed ac at ddefnydd y gymuned.  Bydd y brydles hefyd yn cael gwared ar atebolrwydd cynnal a chadw gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.