Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Sarah Royce  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

12.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad ar ran y Cynghorydd John Phillips am ei fod yn absennol.

 

13.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 232 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Mehefin 2019 fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Mehefin 2019 fel cofnod cywir a’u llofnodi.

 

Cofnod 4 – Penderfyniadau Anodd – y Wybodaeth Ddiweddaraf

 

Gofynnwyd am y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â’r dewisiadau i’r dyfodol o ran profion MOT ar gerbydau hurio preifat, wedi i’r Cyngor roi’r gorau i ddarparu profion MOT fel rhan o’r drefn Penderfyniadau Anodd wrth lunio’r gyllideb.  Cadarnhaodd y swyddogion y cynhelid trefn gaffael cyn gynted â phosib.  Mynegodd yr Aelodau eu pryderon ynglŷn â’r cynnig unwaith eto, yn ogystal â’r diffyg ymgynghori â’r pwyllgor, a gofynnont am gadarnhad o ran pwy a benderfynodd a pha bryd.

 

PENDERFYNWYD – bod y Cadeirydd yn ysgrifennu at Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Arweiniol Lle – yr Amgylchedd a Chludiant i fynegi pryderon y Pwyllgor ynglŷn â rhoi’r gorau i ddarparu profion MOT ar gyfer Cerbydau Hurio Preifat yn nepo’r Cyngor.

 

 

14.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

Eitemau 6 – 11:  Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai paragraff 12 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn. Ei barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn, ac yn groes i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data.   Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod lles cyhoeddus llethol o blaid datgelu gwybodaeth bersonol, roedd hi o'r farn bod lles y cyhoedd wrth gadw'r eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitemau canlynol yn cael eu trafod oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 14, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Cofnodion:

Eitemau 6 i 11 ar y Rhaglen: Penderfynodd yr Aelodau, wrth ystyried yr adroddiadau hyn, y dylid gweithredu paragraff 12. Eu barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn, ac yn groes i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data. Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod lles cyhoeddus ysgubol o blaid datgelu data personol, teimlant fod lles y cyhoedd o ran cadw'r eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

PENDERFYNWYD - Gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r Cyfarfod tra roedd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 12, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

 

15.

Cais Trwydded Gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/29/19) i ystyried cais am Drwydded Gyrrwr Cerbydau Hurio Preifat.  Bu’r Aelodau’n ystyried yr adroddiad a sylwadau’r ymgeisydd.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r cais am Drwydded Gyrrwr Hurio Preifat fel yr amlinellir yn adroddiad COPR/29/19 a bod y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio yn ysgrifennu at yr ymgeisydd i ddatgan pryder y Pwyllgor o ran ei euogfarn ddiweddar ac yn rhoi rhybudd llym ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

16.

Cais Trwydded Gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/31/19) i ystyried cais am Drwydded Gyrrwr Cerbydau Hurio Preifat.  Hysbyswyd yr Aelodau nad oedd yr ymgeisydd yn bresennol ac nad oedd wedi rhoi unrhyw reswm dros beidio â dod i’r cyfarfod.

 

PENDERFYNWYD – Gohirio ystyried adroddiad COPR/31/19 tan y cyfarfod nesaf er mwyn rhoi cyfle arall i’r ymgeisydd fod yn bresennol.

 

17.

Cais Trwydded Gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/32/19) i ystyried cais am Drwydded Gyrrwr Cerbydau Hurio Preifat.  Bu’r Aelodau’n ystyried yr adroddiad a sylwadau’r ymgeisydd.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat fel yr amlinellwyd yn adroddiad COPR/32/19.

 

18.

Ymddygiad gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

Hysbyswyd yr Aelodau bod adroddiad COPR/30/19 wedi ei dynnu'n ôl o'r rhaglen gan fod y Gyrrwr Hurio Preifat dan sylw wedi ildio ei drwydded.

 

19.

Cais Trwydded Gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/37/19) i ystyried cais am Drwydded Gyrrwr Cerbydau Hurio Preifat.  Bu’r Aelodau’n ystyried yr adroddiad a sylwadau’r ymgeisydd.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat fel yr amlinellwyd yn adroddiad COPR/37/19.

 

20.

Ymddygiad gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/28/19) i ystyried ymddygiad Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.  Bu’r Aelodau’n ystyried yr adroddiad a sylwadau’r ymgeisydd.

 

PENDERFYNWYD – Atal trwydded y Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat dan sylw yn adroddiad COPR/28/19 am gyfnod o 7 niwrnod dan Adran 61(1)(b) o Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 oherwydd ei euogfarn ddiweddar.

 

21.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Cofnodion:

Roedd y Cadeirydd o’r farn y dylid ymdrin â’r mater canlynol fel mater o frys yn unol ag Adran 100B (4) (b) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 oherwydd y ffaith y byddai oedi diangen pe câi’r cais ei ohirio tan y cyfarfod nesaf.

 

 (i) Trosedd Moduro C80 – Defnyddio ffôn symudol wrth yrru cerbyd.

 

Nodwyd fod y drosedd moduro C80 – defnyddio ffôn symudol wrth yrru cerbyd – yn un a ystyrid yn drosedd moduro ddifrifol a allai arwain at ddyfarnu chwe phwynt cosb.  Ar sail hyn, gofynnodd yr aelodau am ddiwygio’r Polisi Trwyddedu Cerbydau Hurio Preifat a Cherbydau Hacni – Meini Prawf Addasrwydd ar gyfer Gyrwyr a Gweithredwyr.  Gofynnwyd i’r Swyddogion ysgrifennu at Weithredwyr i bwysleisio mor ddifrifol oedd y drosedd dan sylw ym marn y Pwyllgor.

 

PENDERFYNWYD –

 

 (i)        Diwygio’r Polisi Cerbydau Hurio Preifat a Cherbydau Hacni – Meini Prawf Addasrwydd ar gyfer Gyrwyr a Gweithredwyr er mwyn adlewyrchu’r gosb bresennol am C80 – Defnyddio ffôn symudol wrth yrru cerbyd.

 

 (ii)       Bod Swyddogion yn ysgrifennu at Weithredwyr i bwysleisio mor ddifrifol ym marn y Pwyllgor yw’r drosedd C80 – defnyddio ffôn symudol wrth yrru cerbyd.

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.