Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Sarah Royce  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr I David Bithell MBE a Gwenfair Jones.

 

2.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 81 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Mai 2019 fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Mai 2019 fel cofnod cywir.

 

3.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Cofnodion:

Atgoffwyd aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Erthygl 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o'r eitemau i'w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem Rhif 7 ar y Rhaglen – y Cynghorydd T Alan Edwards – Cysylltiad Personol sy’n Rhagfarnu – roedd yn adnabod y Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.

Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r bleidlais.

 

Eitem Rhif 9 – Y Cynghorwyr David Maddocks, John Phillips a Paul Pemberton – Cysylltiad Personol sy’n Rhagfarnu – roeddynt yn adnabod yr ymgeisydd.

Gadawodd y Cynghorwyr y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon, heb gymryd rhan yn y drafodaeth na phleidleisio wedi hynny.

 

 

 

4.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Cofnodion:

Roedd y Cadeirydd o'r farn y dylid delio â’r mater canlynol fel mater o frys yn unol ag Adran 100B (4) (b) Deddf Llywodraeth Leol 1972 oherwydd y ffaith y byddai oedi diangen pe byddai’n cael ei drosglwyddo i'r cyfarfod nesaf.

 

Penderfyniadau Anodd – Y Wybodaeth Ddiweddaraf

 

Y Pennaeth Gwasanaeth: Dywedodd Gwarchod y Cyhoedd, yn sgil proses Penderfyniadau Anodd y gyllideb, na fyddai profion MOT yn parhau i gael eu cynnig yng nghyfleuster garej y Cyngor ar Ffordd yr Abaty.  Roedd Swyddogion ar hyn o bryd yn archwilio dewisiadau eraill ar gyfer profi Cerbydau Hurio Preifat ac yn cysylltu ag awdurdodau lleol eraill o ran y broses roeddent yn ei dilyn yn hyn o beth.

 

Mynegodd aelodau bryder ynghylch y cynnig hwn a’r diffyg ymgynghoriad gyda’r Pwyllgor hwn cyn i’r penderfyniad gael ei wneud.

 

Dywedodd y swyddog y byddai adroddiad yn cael ei gyflwyno i gyfarfod o’r Pwyllgor yn y dyfodol.

 

5.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

Eitemau 6 – 11:  Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai paragraff 12 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn. Ei barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn, ac yn groes i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data.   Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod lles cyhoeddus llethol o blaid datgelu gwybodaeth bersonol, roedd hi o'r farn bod lles y cyhoedd wrth gadw'r eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitemau canlynol yn cael eu trafod oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 14, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Cofnodion:

Eitemau 6 i 11 ar y Rhaglen: Penderfynodd Aelodau wrth ystyried yr adroddiadau hyn y dylid gweithredu paragraff 12. Eu barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn, ac yn groes i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data. Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod lles cyhoeddus aruthrol o blaid datgelu data personol, roeddent yn teimlo bod lles y cyhoedd o ran cadw'r eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

PENDERFYNWYD - Gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r Cyfarfod tra roedd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 12, Rhan 4 Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

 

6.

Ymddygiad gyrrwr Hurio Preifat/Ymddygiad Gyrrwr Hacni

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

Cyflwynodd Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/27/19) i ystyried ymddygiad Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat / Gyrrwr Cerbyd Hacni.  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad, a sylwadau’r gyrrwr.

 

PENDERFYNWYD- Dirymu’r Drwydded Gyrrwr Hurio Preifat a’r Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni y cyfeirir atynt yn adroddiad COPR/27/19 dan Adran 61 (1) (b) Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 ar y sail nad yw’r Pwyllgor yn fodlon bod y Gyrrwr Hurio Preifat yn unigolyn cymwys ac addas i ddal trwydded o'r fath oherwydd ei euogfarnau a thorri amodau'r drwydded ac y dylai’r Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio ysgrifennu at y Gyrrwr yn rhoi gwybod iddo am bryderon y Pwyllgor.

 

7.

Ymddygiad gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 2 uchod)

 

 (Gadawodd y Cynghorydd T Alan Edwards Sedd y Cadeirydd ar y pwynt hwn yn y cyfarfod)

 

 (Y Cynghorydd Paul Pemberton yn Cadeirio)

 

Cyflwynodd Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/26/19) i ystyried ymddygiad Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad, a sylwadau’r gyrrwr.

 

PENDERFYNWYD – Dylid atal y Drwydded Gyrwyr Hurio Preifat y cyfeirir ati yn yr adroddiad COPR/26/19 am gyfnod o un mis o dan Adran 61 (1) (b) o Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 oherwydd ei euogfarnau a’i fethiant i gydymffurfio ag amod 12 ei drwydded.

 

 

 

8.

Cais Trwydded Gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

(Y Cynghorydd T. Alan Edwards yn ôl yn Cadeirio)

 

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/22/19) i ystyried cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad a sylwadau’r ymgeisydd.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r cais am Drwydded Gyrrwr Hurio Preifat fel yr amlinellir yn adroddiad COPR/22/19 a bod Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio yn ysgrifennu at yr ymgeisydd i ddatgan pryder y Pwyllgor o ran ei euogfarnau diweddar ac i roi rhybudd llym ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

9.

Cais Trwydded Gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 2 uchod)

 

Cyflwynodd Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/23/19) i ystyried cais am Drwydded Gyrrwr Cerbydau Hurio Preifat.  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad a sylwadau’r ymgeisydd.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat fel yr amlinellwyd yn adroddiad COPR/23/19.

 

10.

Cais Trwydded Gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

Cyflwynodd Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/25/19) i ystyried cais am Drwydded Gyrrwr Cerbydau Hurio Preifat.  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad a sylwadau’r ymgeisydd.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat fel yr amlinellwyd yn adroddiad COPR/25/19.

 

11.

Cais Trwydded Gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

Cyflwynodd Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/24/19) i ystyried cais am Drwydded Gyrrwr Cerbydau Hurio Preifat.  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad, sylwadau’r ymgeisydd a’r wybodaeth ategol ychwanegol a ddarparwyd.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat fel yr amlinellwyd yn adroddiad COPR/24/19.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.