Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Sarah Royce  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

69.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr T Alan Edwards a Tina Mannering.

 

70.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau am eu cyfrifoldeb dan Erthygl 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o'r materion i'w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaed y datganiadau canlynol:

 

Eitemau 9 ac 11 – y Cyng. Brian Cameron – Personol a Rhagfarnus – mae’n adnabod y gyrrwr. Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r bleidlais.

 

71.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 68 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Chwefror 2019 fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Chwefror 2019 fel cofnod cywir.

 

72.

Amrywio trefn y Rhaglen

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Dwyn eitemau 7-11 ar y Rhaglen ymlaen i’w trafod ar y pwynt hwn.

 

73.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

Eitemau 8 – 11:  Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai paragraff 12 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn. Ei barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn, ac yn groes i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data.   Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod lles cyhoeddus llethol o blaid datgelu gwybodaeth bersonol, roedd hi o'r farn bod lles y cyhoedd wrth gadw'r eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitemau canlynol yn cael eu trafod oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 14, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Cofnodion:

Eitemau 8 i 11 ar y Rhaglen: Penderfynodd Aelodau y dylid gweithredu paragraff 12 er mwyn ystyried yr adroddiadau hyn. Roeddynt o’r farn, o ran prawf lles y cyhoedd, y byddai gwneud yr wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn a hynny’n groes i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data. Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod lles cyhoeddus aruthrol o blaid datgelu data personol, roeddent yn teimlo bod lles y cyhoedd o ran cadw'r eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

PENDERFYNWYD - Gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r Cyfarfod tra’r oedd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried, gan ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 12, Rhan 4 Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

74.

Cais Trwydded Gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Cofnodion:

Dywedwyd wrth yr Aelodau bod y cais a amlinellwyd yn adroddiad HEP/26/19 wedi’i dynnu’n ôl.

 

75.

Apêl yn dilyn tynnu caniatâd yn ôl gan eithrio arddangos platiau hurio preifat

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Cofnodion:

(Mae datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 70 uchod)

 

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/30/19) i ystyried apêl yn ymwneud â thynnu caniatâd yn ôl gan eithrio arddangos platiau hurio preifat. Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad a sylwadau’r apelydd.

 

PENDERFYNWYD – Gwrthod yr apêl a amlinellwyd yn adroddiad HEP/30/19.

 

76.

Ymddygiad gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/29/19) er mwyn ystyried ymddygiad Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.

 

PENDERFYNWYD - Gohirio ystyried adroddiad HEP/29/19 tan y cyfarfod nesaf er mwyn i'r Gyrrwr Hurio Preifat ddod i’r cyfarfod gyda chynrychiolydd.

 

77.

Ymddygiad Gyrrwr Hacni

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Cofnodion:

(Mae datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 70 uchod)

 

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/27/19) er mwyn ystyried ymddygiad Gyrrwr Cerbyd Hacni. Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad, ac i sylwadau’r Gyrrwr.

 

PENDERFYNWYD – Bod Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio yn ysgrifennu at y Gyrrwr Cerbyd Hacni a gyfeirir ato yn HEP/27/19 yn datgan pryder y Pwyllgor o ran ei ymddygiad diweddar ac i roi rhybudd difrifol iddo ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

78.

Eitemau Busnes Brys

Cofnodion:

Ymhellach i ystyried adroddiad HEP/30/19, argymhellodd y Pwyllgor y diwygiad canlynol i eiriad y canllawiau ar gyfer penderfynu ar ollyngiadau mewn perthynas ag arddangos platiau trwyddedu hurio preifat a dogfennau cysylltiedig er mwyn sicrhau nad yw aelodau o’r diwydiant yn camddeall eu cyfrifoldebau er mwyn cydymffurfio â’r amodau. Ailadroddodd yr Aelodau mai'r pryder mwyaf yw diogelwch y cyhoedd, rheolaeth a gorfodadwyedd.

 

PENDERFYNWYD – Diwygio’r canllawiau ar gyfer penderfynu ar ollyngiadau mewn perthynas ag arddangos platiau trwyddedu hurio preifat a dogfennau cysylltiedig fel a ganlyn:

 

11. Pan ddefnyddir y cerbyd ar gyfer gwaith sy’n destun gollyngiad rhag arddangos plât hurio preifat, mae’n rhaid cadw’r llythyr o awdurdod yn y cerbyd a’i ddangos os gofynnir am gael ei archwilio. Mae’n rhaid i’r gyrrwr hefyd fod efo’i fathodyn gyrrwr cerbyd hurio preifat a’i ddangos ar gais. Pan na wneir gwaith sy’n destun y gollyngiad, mae’n rhaid arddangos y plât trwyddedu ar y cerbyd yn unol â’r amodau trwyddedu.

 

79.

Y Wasg a'r Cyhoedd

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – Gwahodd y Wasg a'r Cyhoedd yn ôl i'r cyfarfod ar gyfer ystyried yr eitemau canlynol.

 

80.

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus pdf icon PDF 149 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/28/19) i ystyried yr ymateb drafft i gwestiynau 22-28 ymgynghoriad ‘Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus’ Llywodraeth Cymru.

 

Wrth ystyried yr ymateb arfaethedig, datganodd yr Aelodau eu gwrthwynebiad i gynnig 4 a fyddai’n ailgyfeirio swyddogaethau trwyddedu’r 22 awdurdod trwyddedu yng Nghymru i un awdurdod trwyddedu cenedlaethol – y Cyd-awdurdod Trafnidiaeth. Roedd yr Aelodau yn pryderu ynghylch colli rheolaeth a gwybodaeth leol, yr effaith bosibl ar ddiogelwch y cyhoedd ac anawsterau ymarferol i yrwyr a gweithredwyr wrth orfod cysylltu â chorff y tu allan i’w hardal. Ymhellach i hynny, pwysleisiwyd yr angen i dynnu anghysondebau ac amrywiadau yn y gofynion o safonau’r DU.

 

Ystyriodd yr Aelodau bob cwestiwn yn ei dro, a chytunwyd ar y diwygiadau canlynol i’r ymateb drafft.

 

·         Cwestiwn 22 – ehangu’r cyfeiriad at anawsterau trawsffiniol a phwysleisio’r angen am safonau cenedlaethol cyson ar draws y DU

·         Cwestiwn 31 – Tynnu’r cyfeiriad at Loegr a rhoi’r DU yn ei le gan fod y Pwyllgor yn teimlo na ddylai’r gronfa ddata genedlaethol fod wedi’i chyfyngu i Gymru.

At hyn, dywedodd y Pwyllgor y dylai cofrestr ar-lein y Rhwydwaith Gwrth-dwyll Cenedlaethol o yrwyr tacsis a cherbydau hurio preifat sydd wedi methu cael trwydded neu wedi gorfod rhoi eu trwyddedau yn ôl, gynnwys y rhesymau dros wrthod trwydded neu ddirymu trwydded yn ogystal â rhybuddion gan awdurdodau lleol.

 

PENDERFYNWYD – Yn amodol ar y diwygiadau, cymeradwyo’r ymateb i’r ymgynghoriad.

 

81.

Camerâu o fewn cerbydau trwyddedig - Diweddariad llafar

Cofnodion:

Darparodd yr Arweinydd Safonau Masnach a Thrwyddedu a’r Swyddog Arbenigol (Trwyddedu) ddiweddariad mewn perthynas â defnyddio camerâu ‘dash' mewn cerbydau trwyddedig. Dosbarthwyd taflen friffio a oedd yn amlygu’r canlynol:

 

·         Mae llawer o awdurdodau lleol yn caniatáu systemau recordio mewn cerbydau trwyddedig ar sail wirfoddol

·         Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth sy’n rheoleiddio TCC.

Mae rhai awdurdodau lleol sydd wedi gorfodi amodau TCC wedi wynebu hysbysiadau gorfodi

·         Mae polisi presennol Cyngor Wrecsam yn nodi y dylai Swyddog Trwyddedu wirio unrhyw system recordio cyn iddi gael ei defnyddio ac y dylid gosod arwyddion clir yn y cerbyd i nodi bod TCC yn cael ei ddefnyddio

·         Argymhellir y dylid aros tan ganlyniad ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar dacsis a cherbydau hurio preifat ac ymgynghoriad yr Adran Drafnidiaeth ar fframwaith deddfwriaethol trwyddedu cyn gwneud penderfyniad ynghylch systemau recordio.

 

Codwyd y materion canlynol yn ystod y drafodaeth:

 

·         Pryder ynghylch y risgiau sy’n gysylltiedig â rheoli darnau o ffilm

·         Costau ychwanegol posibl ar gyfer gyrwyr a all arwain at godi prisiau

·         Er bod gorfodi systemau recordio mewn cerbydau trwyddedig yn ddymunol, dylid cadw hyn dan arolwg ar hyn o bryd

 

CYTUNWYD -

 

 (i)        Nodi’r diweddariad.

 

 (ii)       Bod y Gwasanaeth Trwyddedu yn cadw TCC (mewnol ac allanol) dan arolwg gan ystyried y newidiadau a ragwelir i ddeddfwriaeth gan Lywodraeth y DU a/neu Lywodraeth Cymru ac unrhyw wybodaeth neu ganllawiau diwygiedig gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.