Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Sarah Royce  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

62.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd Paul Pemberton.

 

63.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem Rhif 7 ar y Rhaglen – y Cynghorydd Robert Walsh - Personol a Rhagfarnllyd – roedd yn adnabod teulu y gyrrwr cerbyd hurio preifat.  Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r broses bleidleisio wedi hynny.

 

64.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 47 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Ionawr 2109 fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 January 2019 fel cofnod cywir.

 

65.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

Eitemau 6-7:  Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai paragraff 12 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiadau hwn. Ei barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn, ac yn groes i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data.   Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod lles cyhoeddus llethol o blaid datgelu gwybodaeth bersonol, roedd hi o'r farn bod lles y cyhoedd wrth gadw'r eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitemau canlynol yn cael eu trafod oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 14, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Cofnodion:

Eitemau 6 i 7 ar y Rhaglen: Penderfynodd Aelodau wrth ystyried yr adroddiadau hyn y dylid gweithredu paragraff 12. Eu barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn, a hynny’n groes i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data. Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod lles cyhoeddus aruthrol o blaid datgelu data personol, roeddent yn teimlo bod lles y cyhoedd o ran cadw'r eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

PENDERFYNWYD - Gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r Cyfarfod tra’r oedd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried, gan ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 12, Rhan 4 Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

66.

Ymddygiad gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/17/19) er mwyn ystyried ymddygiad Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.  Hysbyswyd yr aelodau nad oedd y Gyrrwr Cerbydau Hurio Preifat yn bresennol a -

 

PENDERFYNWYD - Gohirio ystyried adroddiad HEP/17/19 tan y cyfarfod nesaf er mwyn i'r Gyrrwr Hurio Preifat gael cyfle arall i fod yn bresennol.

 

67.

Ymddygiad gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Cofnodion:

(Mae datganiadau cysylltiad personol yr aelodau mewn perthynas â’r eitem hon wedi’u nodi o dan Gofnod 63 uchod)

 

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/16/19) er mwyn ystyried ymddygiad Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad, ac i sylwadau’r Gyrrwr.

 

PENDERFYNWYD – Gwahardd y Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat y cyfeirir ato yn yr adroddiad HEP/16/19 am gyfnod o 4 wythnos dan Adran 61(1)(b) Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 oherwydd ei euogfarnau diweddar.

 

68.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Cofnodion:

Roedd y Cadeirydd o'r farn y dylid delio â’r mater canlynol fel mater o frys yn unol ag Adran 100B (4) (b) Deddf Llywodraeth Leol 1972 oherwydd y ffaith y byddai oedi diangen pe byddai’n cael ei drosglwyddo i'r cyfarfod nesaf.

 

 (i)        Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru – Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus

 

Fe soniodd Arweinydd Safonau Masnach a Thrwyddedu wrth y Pwyllgor am ymgynghoriad Llywodraeth Cymru, sef ‘Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus'.  Byddai ymateb drafft yn cael ei gyflwyno yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor iddynt roi sylw.  Byddai dolen i’r ddogfen ymgynghori’n cael ei hanfon at bob aelod o’r Pwyllgor ymlaen llaw.

 

 (ii)       Polisi Camerâu Dashfwrdd ar gyfer Cerbydau Hurio Preifat a Cherbydau Hacni

 

Gofynnodd yr aelodau i’r Swyddogion gynnal astudiaeth ddichonoldeb i gyflwyno polisi sy’n ymwneud â defnyddio camerâu dashfwrdd mewn Cerbydau Hurio Preifat a Cherbydau Hacni ar ôl ystyried polisïau awdurdodau lleol eraill ac ystyried materion sy’n ymwneud â diogelu, rheoli data a chost.

 

PENDERFYNWYD – Bod Swyddogion yn cynnal asesiad dichonolrwydd i gyflwyno polisi sy’n ymwneud â defnyddio camerâu dashfwrdd mewn Cerbydau Hurio Preifat a Cherbydau Hacni a chyflwyno adroddiad am y casgliadau mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.