Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Sarah Royce  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

82.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr David Maddocks a Robert Walsh.

 

83.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau am eu cyfrifoldeb dan Erthygl 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o'r materion i'w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaed y datganiadau canlynol:

 

Y Cynghorydd Brian Cameron

Eitem 7 ar y Rhaglen – Personol a Rhagfarnllyd – roedd yn adnabod yr ymgeisydd.

 

Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod ar gyfer yr eitem hon ac ni fu’n rhan o’r drafodaeth na’r bleidlais.

 

84.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 94 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Mawrth 2019 fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Mawrth 2019 fel cofnod cywir.

 

 

85.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

Eitemau 6 – 12:  Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai paragraff 12 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn. Ei barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn, ac yn groes i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data.   Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod lles cyhoeddus llethol o blaid datgelu gwybodaeth bersonol, roedd hi o'r farn bod lles y cyhoedd wrth gadw'r eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitemau canlynol yn cael eu trafod oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 14, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Cofnodion:

Eitemau 6 i 12 ar y Rhaglen: Penderfynodd Aelodau y dylid gweithredu paragraff 12 er mwyn ystyried yr adroddiadau hyn. Roeddent o’r farn, o ran prawf lles y cyhoedd, y byddai gwneud yr wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn a hynny’n groes i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data. Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod lles cyhoeddus aruthrol o blaid datgelu data personol, roeddent yn teimlo bod lles y cyhoedd o ran cadw'r eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

PENDERFYNWYD - Gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r Cyfarfod tra’r oedd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried, gan ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 12, Rhan 4 Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

86.

Cais Trwydded Gyrrwr Hacni

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/07/19) i ystyried cais ar gyfer Trwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni.  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad ac i sylwadau’r ymgeisydd.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni fel yr amlinellir yn adroddiad COPR/07/19 a bod Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio yn ysgrifennu at yr ymgeisydd i roi rhybudd iddo ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

87.

Cais Trwydded Gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

(Mae datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 83 uchod)

 

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/03/19) i ystyried cais ar gyfer Trwydded Gyrrwr Cerbydau Hurio Preifat.  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad, y wybodaeth ategol a ddarparwyd a sylwadau’r ymgeisydd.

 

PENDERFYNWYD - Gwrthod y cais am Drwydded Gyrrwr Hurio Preifat y cyfeirir ato yn adroddiad COPR/03/19 gan nad oedd y Pwyllgor yn fodlon bod yr ymgeisydd yn berson addas a phriodol i gynnal trwydded o’r fath.

 

88.

Cais Trwydded Gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/05/19) i ystyried cais ar gyfer Trwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad ac i sylwadau’r ymgeisydd.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat fel yr amlinellwyd yn adroddiad COPR/05/19.

 

89.

Cais Trwydded Gyrrwr Hacni

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/08/19) i ystyried cais ar gyfer Trwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni.  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad ac i sylwadau’r ymgeisydd.

 

PENDERFYNWYD - Gwrthod y cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hacni y cyfeirir ato yn adroddiad COPR/08/19 gan nad oedd y Pwyllgor yn fodlon bod yr ymgeisydd yn berson addas a phriodol i gynnal trwydded o’r fath.

 

90.

Ymddygiad Gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/09/19) i ystyried ymddygiad Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad ac i sylwadau’r Gyrrwr.

 

PENDERFYNWYD – Gwahardd y Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat y cyfeirir ato yn adroddiad COPR/09/19 am gyfnod o 4 wythnos dan Adran 61(1)(b) Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 oherwydd ei euogfarnau diweddar.

 

91.

Cais Trwydded Gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/06/19) i ystyried cais ar gyfer Trwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.  Hysbyswyd yr Aelodau nad oedd yr ymgeisydd yn bresennol mwyach. 

 

PENDERFYNWYD - Gohirio ystyried adroddiad COPR/06/19 tan y cyfarfod nesaf er mwyn i'r ymgeisydd gael cyfle arall i fod yn bresennol.

 

92.

Cais Trwydded Gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Cynllunio a Rheoleiddio adroddiad (COPR/04/19) i ystyried cais ar gyfer Trwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad, y wybodaeth ategol a gyflwynwyd ac i sylwadau’r ymgeisydd.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat fel yr amlinellwyd yn adroddiad COPR/04/19.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.