Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Sarah Royce  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

51.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr I David Bithell MBE, Krista Childs, David Maddocks a Tina Mannering.

 

52.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 70 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Tachwedd 2018 fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Tachwedd 2018 fel cofnod cywir.

 

53.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

Eitemau 6 – 8:  Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai paragraff 12 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn. Ei barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn, ac yn groes i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data.   Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod lles cyhoeddus llethol o blaid datgelu gwybodaeth bersonol, roedd hi o'r farn bod lles y cyhoedd wrth gadw'r eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitemau canlynol yn cael eu trafod oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 14, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Cofnodion:

Eitemau 6 i 8 ar y Rhaglen: Penderfynodd Aelodau wrth ystyried yr adroddiadau hyn y dylid gweithredu paragraff 12. Eu barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn, a hynny’n groes i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data. Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod lles cyhoeddus aruthrol o blaid datgelu data personol, roeddent yn teimlo bod lles y cyhoedd o ran cadw'r eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

PENDERFYNWYD - Gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r Cyfarfod tra’r oedd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried, gan ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 12, Rhan 4 Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

54.

Amrywio trefn y Rhaglen

Cofnodion:

Hysbyswyd y Pwyllgor nad oedd yr achwynydd mewn perthynas ag Eitem 6 ar y Rhaglen wedi cyrraedd eto.  Cytunodd Aelodau i ohirio trafod yr eitem hon tan yn ddiweddarach yn y cyfarfod.

 

CYTUNWYD – Bod Eitem 7 ar y Rhaglen yn cael ei dwyn ymlaen a'i thrafod yn y fan hon.

 

55.

Ymddygiad gyrrwr Hurio Preifat/Ymddygiad Gyrrwr Hacni

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/99/18) er mwyn ystyried ymddygiad Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat/ Cerbyd Hacni.  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad, ac i sylwadau’r Gyrrwr.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Atal y Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat a Thrwydded y Gyrrwr Cerbyd Hacni y cyfeirir atynt yn yr adroddiad HEP/99/18 am gyfnod o 1 mis dan Adran 61(1)(b) Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 oherwydd ei euogfarnau diweddar.

 

 (ii)       Bod Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio yn ysgrifennu at y Gyrrwr Cerbydau Hurio Preifat / Cerbyd Hacni y cyfeirir ato yn adroddiad HEP/99/18, gan ddatgan pryder y Pwyllgor o ran ei ymddygiad diweddar ac i roi rhybudd ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

56.

Ymddygiad gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/98/18) er mwyn ystyried ymddygiad Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.  Hysbyswyd y Pwyllgor bod yr achwynydd wedi nodi nad oedd yn gallu mynd i gyfarfod heddiw.  Ystyriodd yr Aelodau'r adroddiad a sylwadau’r Gyrrwr a'i gynrychiolydd.

 

PENDERFYNWYD – Bod y pwyllgor yn canfod yn ôl pwysau tebygolrwydd nad oedd yr honiadau yn adroddiad  HEP/98/18, wedi eu gwneud.

 

57.

Ymddygiad gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/97/18) er mwyn ystyried ymddygiad Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.   Hysbyswyd y Pwyllgor nad oedd y Gyrrwr wedi dod i gyfarfod heddiw ac heb roi unrhyw reswm dros beidio gwneud hynny.  Gan nodi bod y mater hwn wedi ei ohirio yng nghyfarfod mis diwethaf i roi cyfle arall i’r Gyrrwr fod yn bresennol, rhoddodd Aelodau ystyriaeth i’r adroddiad.

 

PENDERFYNWYD - Atal y Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat a Thrwydded y Gyrrwr Cerbyd Hacni y cyfeirir atynt yn yr adroddiad HEP/97/18 am gyfnod o 1 mis dan Adran 61(1)(b) Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 oherwydd ei euogfarnau diweddar.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.