Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Sarah Royce  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

38.

Cydymdeimlo

Cofnodion:

Ar ran y Pwyllgor, estynnodd y Cadeirydd ei gydymdeimlad dwysaf â Roger Mapleson a’i deulu.

 

39.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd Derek Wright.

 

40.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 55 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Hydref 2018 fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – Llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Hydref 2018 fel cofnod cywir.

 

41.

Amrywio trefn y Rhaglen

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Dwyn eitemau 7-11 ar y Rhaglen ymlaen i’w trafod ar y pwynt hwn.

 

42.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

Eitemau 8 – 11:  Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai paragraff 12 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn. Ei barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn, ac yn groes i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data.   Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod lles cyhoeddus llethol o blaid datgelu gwybodaeth bersonol, roedd hi o'r farn bod lles y cyhoedd wrth gadw'r eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitemau canlynol yn cael eu trafod oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 14, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Cofnodion:

Eitemau 8 i 11 ar y Rhaglen: Penderfynodd Aelodau wrth ystyried yr adroddiadau hyn y dylid gweithredu paragraff 12. Eu barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn, a hynny’n groes i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data. Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod lles cyhoeddus ysgubol o blaid datgelu data personol, roeddent yn teimlo bod lles y cyhoedd o ran cadw'r eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

PENDERFYNWYD - Gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r Cyfarfod tra’r oedd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried, gan ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 12, Rhan 4 Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

 

43.

Amrywio trefn y Rhaglen

Cofnodion:

Dywedwyd wrth Aelodau nad oedd y Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat y cyfeiriwyd ato yn Eitem rhif 8 ar y Rhaglen wedi cyrraedd eto.

 

CYTUNWYD – Bod Eitem 9 ar y Rhaglen yn cael ei dwyn ymlaen a'i thrafod yn y fan hon.

 

44.

Cais Trwydded Gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/89/18) i ystyried cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad ac i sylwadau’r Ymgeisydd.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat fel yr amlinellwyd yn adroddiad HEP/89/18.

 

45.

Ymddygiad gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/94/18) er mwyn ystyried ymddygiad Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.  Ystyriodd yr Aelodau'r adroddiad a sylwadau’r tystion, y Gyrrwr a'i gynrychiolydd.

 

PENDERFYNWYD – Bod y pwyllgor yn gweld ar gydbwysedd tebygolrwydd nad oedd yr honiadau yn adroddiad  HEP/94/18, wedi eu gwneud.

 

46.

Ymddygiad gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/91/18) er mwyn ystyried ymddygiad Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.  Dywedwyd wrth y Pwyllgor nad oedd y Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat wedi rhoi gwybod i'r Adran Drwyddedu ei fod wedi newid ei gyfeiriad, ac o ganlyniad nad oedd wedi derbyn copi o'r weithdrefn ar gyfer gwrandawiad heddiw.

 

PENDERFYNWYD - Gohirio ystyried adroddiad HEP/91/18 tan y cyfarfod ym mis Rhagfyr er mwyn i'r Gyrrwr Hurio Preifat gael cyfle i baratoi ar gyfer y gwrandawiad.

 

47.

Ymddygiad gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/90/18) er mwyn ystyried ymddygiad Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.  Hysbyswyd yr Aelodau bod y Gyrrwr Hurio Preifat wedi gofyn i’r eitem gael ei ohirio gan nad oedd yn gallu bod yn bresennol yn y cyfarfod heddiw.

 

PENDERFYNWYD - Gohirio ystyried adroddiad HEP/90/18 tan gyfarfod mis Rhagfyr er mwyn i'r Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat gael cyfle i fod yn bresennol.

 

48.

Y Wasg a'r Cyhoedd

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – Na ddylid gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd o weddill y Cyfarfod.

 

49.

Diweddariad ar yr Adolygiad o Amodau Arwyddion

I dderbyn diweddariad

Cofnodion:

Cyfeiriodd y Swyddog Trwyddedu at benderfyniad y Pwyllgor a wnaed yn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Medi 2018 o safbwynt amodau trwydded Cerbyd Hurio Preifat ac arwyddion (Cofnod rhif 29).  Dywedwyd wrth Aelodau bod y penderfyniad a gymerwyd yn y cyfarfod, wedi eu cofnodi fel amodau 16c ac 16d yn adroddiad HEP/79/18, oherwydd gwall teipograffyddol, yn anghywir, ac y dylent yn hytrach gyfeirio at amodau 7c a 7d.  Nododd yr Aelodau’r cywiriad a phenderfynwyd -

 

Diwygio amodau Cerbydau Hurio Preifat 7c ac 7d fel a ganlyn:

 

7c        Ceir arddangos enw, rhif ffôn ac/neu gyfeiriad gwefan y Gweithredwr y mae perchennog y cerbyd yn gwneud busnes ag ef ar ochr, bonet ac ardal cist/drws cefn y cerbyd.  Ni fydd unrhyw gyfeiriad at y gair "Cab" na "Tacsi".  Caniatáu’r geiriau “Tap the App”, i gael eu harddangos yn ddwyieithog.

 

7d        Caniateir logos y cwmni Gweithredu.  Gyda’r eithriadau a enwyd eisoes, ni chaniateir arddangos unrhyw arwyddion, hysbysiadau, hysbysebion, platiau, marciau, rhifau, emblemau na dyfeisiau eraill o unrhyw fath ar, yn neu oddi ar y cerbyd, ar wahân i’r hyn sy’n ofynnol o dan unrhyw ddarpariaeth statudol o’r amodau hyn, neu gydag awdurdodiad ysgrifenedig ymlaen llaw y Cyngor.

 

50.

Diwygio Amodau Gyrwyr a Gweithredwyr pdf icon PDF 90 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/92/18) i’r Pwyllgor ei ystyried a chymeradwyo diwygiadau arfaethedig i’r amodau sy'n berthnasol i yrwyr a gweithredwyr Cerbydau Hurio Preifat ac i yrwyr Cerbydau Hacni.

 

Croesawodd Aelodau’r adroddiad gan gefnogi’r amodau a gynigwyd a fyddai’n ddibynnol ar ymgynghori â’r diwydiant.  

 

Ar ran y Pwyllgor, diolchodd y Cadeirydd i’r swyddogion am eu gwaith wrth ddatblygu’r amodau.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Cymeradwyo y dylid ymgynghori â’r diwydiant ar yr amodau newydd canlynol i yrwyr:

 

1          Cyn cludo unrhyw deithiwr sy’n eistedd mewn cadair olwyn, rhaid i yrwyr Cerbydau sy’n Hygyrch i Gadeiriau Olwyn:

 

a) Bod yn gyfarwydd â’r dull o sicrhau bod cadair olwyn yn ddiogel yn y cerbyd penodol maent yn ei ddefnyddio.

b) Bod yn gymwys i sicrhau bod cadair olwyn yn ddiogel yn effeithiol o fewn y cerbyd penodol maent yn ei ddefnyddio.

c) Wedi cael eu cymeradwyo gan weithredwr y Cerbydau Hurio Preifat fel bod â’r cymwyseddau uchod.

 

2          Er mwyn bodloni’r gofynion hyn rhaid i yrwyr:

a) Darllen unrhyw gyfarwyddiadau a dogfennaeth sy’n berthnasol i ddiogelu cadair olwyn o fewn y cerbyd penodol y maent yn ei ddefnyddio.

b) Cynnal prawf gosod cadair olwyn gyda theithiwr yn y cerbyd penodol maent yn ei ddefnyddio.

 

Bydd yr amodau a gynigir uchod yn galluogi Swyddogion Gorfodi Trwyddedu i gynnal hapwiriadau ar yrwyr Cerbydau sy’n Hygyrch i Gadeiriau Olwyn ac yn ei gwneud yn ofynnol i yrwyr ddiogelu teithiwr mewn cadair olwyn o fewn eu cerbyd.

 

 (ii)       Cymeradwyo y dylid ymgynghori â’r diwydiant ar yr amodau newydd canlynol ar gyfer gweithredwyr:          

         

1          Bydd gweithredwyr, neu berson cymwys sydd wedi ei awdurdodi gan Weithredwr, yn edrych ar bob gyrrwr Cerbyd sy'n Hygyrch i Gadeiriau Olwyn yn profi gosod cadair olwyn mewn cerbyd o'r fath er mwyn sicrhau y gall y gyrrwr ddiogelu'r gadair olwyn yn ddiogel yn y cerbyd penodol y byddant yn ei ddefnyddio cyn cludo unrhyw deithiwr mewn cadair olwyn. Bydd y gweithredwr yn adolygu cymhwysedd gyrwyr o dro i dro, a phob pum mlynedd o leiaf.

 

2          Bydd gweithredwyr yn cadw cofnod o bob prawf gosod gan nodi'r:

               Dyddiad

               Enw’r person sy’n gwylio’r prawf gosod

               Enw’r gyrrwr

               Rhif bathodyn y gyrrwr

               Y math o gerbyd a ddefnyddir

               Rhif cofrestru’r cerbyd a ddefnyddir

               A yw’r gyrrwr yn gymwys ai peidio

 

Bydd y cofnodion yn cael eu cadw ac ar gael i’w harchwilio gan yr Awdurdod Trwyddedu.

 

3                        Bydd Gweithredwyr yn sicrhau bod cofnodion ar gael i’w harchwilio gan staff gorfodi Trwyddedu.

 

 

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.