Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Sarah Royce  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

19.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Krista Childs, Beverley Parry-Jones, John Phillips a Derek Wright.

 

20.

Dymuniadau gorau

Cofnodion:

Estynnwyd cofion a dymuniadau gorau’r Pwyllgor i’r Cynghorydd John Phillips ar yr adeg hon.

 

21.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 68 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Gorffennaf 2018 fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Gorffennaf 2018 fel cofnod cywir.

 

22.

Amrywio trefn y Rhaglen

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Dwyn eitemau 6-10 ar y Rhaglen ymlaen i’w trafod ar y pwynt hwn.

 

23.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

Eitemau 7 – 10:  Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai paragraff 12 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn. Ei barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn, ac yn groes i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data.   Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod lles cyhoeddus llethol o blaid datgelu gwybodaeth bersonol, roedd hi o'r farn bod lles y cyhoedd wrth gadw'r eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitemau canlynol yn cael eu trafod oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 14, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Cofnodion:

Eitemau 7 i 10 ar y Rhaglen: Penderfynodd yr Aelodau wrth ystyried yr adroddiadau hyn y dylid gweithredu paragraff 12. Eu barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn, yn groes i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data. Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod lles cyhoeddus ysgubol o blaid datgelu data personol, roeddent yn teimlo bod lles y cyhoedd o ran cadw'r eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

PENDERFYNWYD - Gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r Cyfarfod tra’r oedd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried, gan ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y’i diffinnir ym Mharagraff 12, Rhan 4 Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

 

24.

Cais am Drwydded Gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/76/18) yn gofyn i’r Aelodau ystyried cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.  Hysbyswyd yr Aelodau nad oedd yr Ymgeisydd yn gallu bod yn bresennol yng ngwrandawiad heddiw.

 

PENDERFYNWYD - Gohirio ystyried adroddiad HEP/76/18 am fis er mwyn i'r Ymgeisydd gael cyfle arall i fod yn bresennol.

 

25.

Ymddygiad gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/75/18) yn gofyn i’r Aelodau ystyried ymddygiad Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad, ac i sylwadau’r Gyrrwr.

 

PENDERFYNWYD – Y byddai Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio yn ysgrifennu at y Gyrrwr Cerbydau Hurio Preifat y cyfeirir ato yn adroddiad HEP/75/18, gan ddatgan pryder y Pwyllgor o ran ei gollfarn ddiweddar ac i roi rhybudd iddo ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

26.

Cais am Drwydded Gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/77/18) yn gofyn i’r Aelodau ystyried cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad ac i sylwadau’r Ymgeisydd.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat fel yr amlinellwyd yn adroddiad HEP/77/18.

 

27.

Cais am Drwydded Gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/78/18) yn gofyn i’r Aelodau ystyried cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad ac i sylwadau’r Ymgeisydd.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat fel yr amlinellir yn adroddiad HEP/78/18 ac y byddai Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio yn ysgrifennu at yr Ymgeisydd i ddatgan pryder y Pwyllgor ac i roi rhybudd llym iddo ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

28.

Y Wasg a'r Cyhoedd

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Gwahodd y Wasg a'r Cyhoedd yn ôl i'r Cyfarfod.

 

29.

Adolygu Amodau Trwydded Cerbyd Hurio Preifat sy’n ymwneud ag arwyddion pdf icon PDF 44 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/79/18) yn gofyn i'r Aelodau adolygu Amodau Trwydded Cerbyd Hurio Preifat sy’n ymwneud ag arwyddion.

 

Wrth drafod yr adroddiad, cyfeiriodd y Pwyllgor at y materion canlynol:

·         Byddai amod newydd arfaethedig 16c yn caniatáu arddangos arwyddion ar fonet ac ardal cist/drws cefn y cerbyd.

·         Byddai arwyddion ar ffenestri blaen a chefn y cerbydau’n aros yr un fath, ond gofynnwyd i’r swyddogion ganfod a oes arwyddion tryloyw ar gael. 

Atgoffwyd yr Aelodau y byddai’r prawf blynyddol yn gwirio nad oedd eitemau a roddwyd neu a lynwyd ar y ffenestr flaen yn amharu’n ddifrifol ar allu’r gyrrwr i weld.

·         Er eglurhad, dylid newid amod newydd 16c i nodi “Caniateir logos y cwmni Gweithredu...”

·         Argymhellwyd caniatáu’r geiriad “Tap the App”.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Diwygio amodau Cerbydau Hurio Preifat 16c ac 16d fel a ganlyn:

 

16c      Ceir arddangos enw, rhif ffôn ac/neu gyfeiriad gwefan y Gweithredwr y mae perchennog y cerbyd yn gweithio iddo ar ochr, bonet ac ardal cist/drws cefn y cerbyd.  Ni fydd unrhyw gyfeiriad at y gair "Cab" na "Tacsi".  Caniateir y geiriau "Tap the App”.

 

16d      Caniateir logos y cwmni Gweithredu.  Gyda’r eithriadau a enwyd eisoes, ni chaniateir arddangos unrhyw arwyddion, hysbysiadau, hysbysebion, platiau, marciau, rhifau, emblemau na dyfeisiau eraill o unrhyw fath ar, yn neu oddi ar y cerbyd, ar wahân i’r hyn sy’n ofynnol o dan unrhyw un o ddarpariaethau statudol yr amodau hyn, neu gydag awdurdodiad ysgrifenedig ymlaen llaw y Cyngor.

 

 

30.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Cofnodion:

Rhoddodd yr Arweinydd Safonau Masnach a Thrwyddedu y wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau am y materion canlynol:

 

Hyfforddiant Diogelu

Adroddwyd y byddai hyfforddiant am ddim yn cael ei gynnig gan dîm hyfforddiant CBSW i bob gyrrwr cerbyd hurio preifat a cherbyd hacni nad ydynt wedi cael yr hyfforddiant hwnnw hyd yma.  Bydd saith sesiwn yn cael eu cynnig yn ystod y cyfnod rhwng Tachwedd 2018 a Mawrth 2019.  Wrth symud ymlaen, roedd ystyriaeth yn cael ei roi i ddatblygu modiwl ar lein i ymgeiswyr y dyfodol ei gwblhau fel rhan o'r broses wneud cais.  Croesawodd yr Aelodau y wybodaeth ddiweddaraf, gan bwysleisio pa mor bwysig oedd hi i yrwyr fynychu’r hyfforddiant gorfodol hwn.

 

Diogelwch cadeiriau olwyn

Adroddwyd y byddai ystyriaeth yn cael ei roi i adolygu’r amodau sy’n ymwneud â diogelwch cadeiriau olwyn, ac y byddai adroddiad yn cael ei gyflwyno ger bron cyfarfod mis Hydref mewn perthynas â hyn.

 

Safonau Proffesiynol

Nodwyd y nod hirdymor o ddatblygu hyfforddiant safonau proffesiynol ar gyfer y busnes hwn, gyda'r bwriad o gael ansawdd gyson i'r gwasanaeth.

 

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.