Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Sarah Royce  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

9.

Diolch

Cofnodion:

Roedd y Cadeirydd yn dymuno iddo gael ei gofnodi ei fod yn diolch i’r cyn Gadeirydd, y Cynghorydd T Alan Edwards am ei waith yn cefnogi’r Pwyllgor Trwyddedu Amgylcheddol, ac roedd aelodau eraill y Pwyllgor yn cefnogi ei sylwadau.

 

10.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd T. Alan Edwards.

 

11.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem rhif 7 ar y Rhaglen - Ymddygiad Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat - Personol a Rhagfarnllyd - Cynghorydd I David Bithell MBE - Penderfyniad a gymerwyd fel Is-gadeirydd y Pwyllgor.

Eitem rhif 8 ar y Rhaglen – Cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd hurio Preifat – Personol a Rhagfarnllyd – y Cynghorydd Tina Mannering – Aelod o’r Teulu.

Eitem Rhif 9 – Ymddygiad Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat – Personol a Rhagfarnllyd – y Cynghorwyr David Maddocks a Paul Pemberton – Roeddynt yn adnabod yr ymgeisydd.

Y Cynghorydd John Phillips – Personol a Rhagfarnllyd – Roedd yn adnabod teulu’r ymgeisydd.

 

12.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 61 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Mehefin 2018 fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - y dylid cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Mehefin 2018 fel cofnod cywir.

 

13.

Gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd

Wrth ystyried a ddylid gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r rhan nesaf o’r cyfarfod, gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffactorau canlynol wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd.

 

Eitemau 6 – 9:  Mae'r Swyddog Priodol wedi penderfynu y dylai paragraff 12 fod yn gymwys wrth ystyried yr adroddiad hwn. Ei barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn, ac yn groes i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data.   Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod lles cyhoeddus llethol o blaid datgelu gwybodaeth bersonol, roedd hi o'r farn bod lles y cyhoedd wrth gadw'r eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

Felly, argymhellir bod y wasg a'r cyhoedd yn cael eu gwahardd o'r Cyfarfod tra bydd yr eitemau canlynol yn cael eu trafod oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 14, Rhan 4 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

Cofnodion:

Eitemau 6 i 9 ar y Rhaglen: Penderfynodd Aelodau wrth ystyried yr adroddiadau hyn y dylid gweithredu paragraff 12. Eu barn o ran prawf lles y cyhoedd oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu data personol yn ymwneud ag unigolyn, ac yn groes i egwyddorion y Ddeddf Diogelu Data. Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos bod lles cyhoeddus ysgubol o blaid datgelu data personol, roeddent yn teimlo bod lles y cyhoedd o ran cadw'r eithriad yn drech na lles y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth.

 

PENDERFYNWYD - Gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r Cyfarfod tra roedd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried oherwydd ei bod yn debygol, pe baent yn bresennol, y byddai gwybodaeth eithriedig yn cael ei datgelu iddynt, fel y'i diffinnir ym Mharagraff 12, Rhan 4 Atodlen 12A, Deddf Llywodraeth Leol 1972 (fel y’i diwygiwyd).

 

14.

Ymddygiad Gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/64/18) i ystyried ymddygiad Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.  Ystyriodd yr Aelodau'r adroddiad a sylwadau’r Gyrrwr a'i gynrychiolydd.

 

PENDERFYNWYD - Bod Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio yn ysgrifennu at y Gyrrwr Cerbydau Hurio Preifat a gyfeirir ato yn HEP/64/18 yn datgan pryder y Pwyllgor o ran ei gollfarn ddiweddar ac i roi rhybudd difrifol ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

15.

Ymddygiad gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Cofnodion:

(Mae cysylltiadau personol sydd yn ymwneud â’r eitem hon wedi’u nodi yng Nghofnod 11 uchod).

 

 (Gadawodd y Cynghorydd I David Bithell MBE sedd y Cadeirydd ar y pwynt hwn yn y cyfarfod gan ei fod wedi datgan cysylltiad personol a rhagfarnllyd yn y mater)

 

 (Y Cynghorydd Paul Pemberton yn Cadeirio)

 

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/70/18) i ystyried ymddygiad Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad, a sylwadau’r gyrrwr.  Nodwyd cywiriad i Atodiad D.

 

PENDERFYNWYD- Bod Trwydded y Gyrrwr Hurio Preifat a gyfeirir ati yn adroddiad HEP/70/18 yn cael ei dirymu dan Adran 61 (1) (b) Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 ar y seiliau nad yw’r Pwyllgor yn fodlon bod y Gyrrwr Hurio Preifat yn unigolyn cymwys ac addas i feddu ar drwydded o'r fath oherwydd ei ymddygiad a’i gollfarnau.

 

16.

Cais Trwydded Gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Cofnodion:

(Mae cysylltiadau personol sydd yn ymwneud â’r eitem hon wedi’u nodi yng Nghofnod 11 uchod).

 

 (Y Cynghorydd I David Bithell yn Cadeirio)

 

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/67/18) i ystyried cais am Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i adroddiad, sylwadau’r Ymgeisydd a’r llythyrau cefnogaeth a gyflwynwyd.

 

PENDERFYNWYD – Caniatáu’r cais am Drwydded Gyrrwr Hurio Preifat fel yr amlinellwyd yn adroddiad HEP/67/18.

 

17.

Ymddygiad gyrrwr Hurio Preifat

I ystyried adroddiad y Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio

Cofnodion:

(Mae cysylltiadau personol sydd yn ymwneud â’r eitem hon wedi’u nodi yng Nghofnod 11 uchod).

 

Cyflwynodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio adroddiad (HEP/66/18) i ystyried ymddygiad Gyrrwr Cerbyd Hurio Preifat.  Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i'r adroddiad, a sylwadau’r gyrrwr.

 

PENDERFYNWYD – Bod Pennaeth Amgylchedd a Chynllunio yn ysgrifennu at y Gyrrwr Cerbydau Hurio Preifat a gyfeirir ato yn HEP/66/18 yn datgan pryder y Pwyllgor o ran ei gollfarnau diweddar ac i roi rhybudd ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

18.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Cofnodion:

Mynegodd aelodau bryderon ynghylch gwallau teipio oedd yn y gwaith papur roedd y Pwyllgor yn eu hystyried yng nghyfarfod heddiw.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.