Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Suzanne Price  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

46.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Rondo Roberts a Nigel Williams.

 

 

47.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau am eu cyfrifoldeb dan Erthygl 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o'r materion i'w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaed y datganiadau canlynol:

 

Eitem 5 ar y Rhaglen – Dyletswydd Digonolrwydd Chwarae 

Cynghorwyr Krista Childs a Tina Mannering – Personol – Ymddiriedolwyr Partneriaeth Ieuenctid a Chwarae Wrecsam. Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

 

 

48.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 67 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Ebrill 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y Pwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lles a gynhaliwyd ar 17 Ebrill, 2019.

 

CYTUNWYD – Derbyn a chadarnhau Cofnodion Pwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lles a gynhaliwyd ar 17 Ebrill, 2019 fel cofnod cywir.

 

Materion yn codi

Yn dilyn ymweliadau i Ganolfan Erlas a’r Ganolfan Cunliffe, diolchodd y Cadeirydd ar ran pawb a fynychodd a hoffai nodi’i werthfawrogiad i’r staff a’r gweithwyr cefnogi yn y ddwy Ganolfan.

 

49.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 77 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid adroddiad (COGC/11/19) i gynorthwyo'r Pwyllgor i ystyried a chytuno ar ei raglen waith ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Cyflwynodd yr Hwylusydd Craffu'r adroddiad a thynnodd sylw at y newidiadau a wnaed i'r rhaglen waith ers y cyfarfod diwethaf:

 

·         Roedd yr Adroddiad ar Addysg Gartref Ddewisol bellach wedi'i drefnu ar gyfer mis Hydref 2019.

·         Nodwyd bod y broses gyllidebol wedi'i chytuno gan y Bwrdd Gweithredol ym mis Ebrill 2019.

·         Roedd y Cadeirydd wedi mynychu cyfarfodydd gyda Gofal Cymdeithasol i Oedolion mewn perthynas ag Ymweliadau Rota'r Aelodau.

·         Mynegwyd pryder ynglŷn â phrinder meddygon teulu yn yr ardal. Nodwyd y byddai Betsi Cadwaladr yn mynychu'r Cyfarfod Pwyllgor y bwriedir ei gynnal ym mis Hydref ac awgrymodd yr aelodau y dylid gofyn i BIPBC roi diweddariad ar y sefyllfa gyda recriwtio meddygon teulu yn y cyfarfod hwn.

 

CYTUNWYD - Cymeradwyo'r Rhaglen Waith sydd ynghlwm yn Atodiad 1 i'r Adroddiad COGC/11/19s, yn amodol ar y newidiadau uchod.

 

50.

Dyletswydd Digonolrwydd Chwarae pdf icon PDF 135 KB

I ystyried adrodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl – Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth-Dlodi

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Mae datganiadau o gysylltiad yr Aelodau mewn perthynas â'r eitem hon wedi’u nodi yng Nghofnod 47 uchod)

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl - (Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrthdlodi) adroddiad COEEI/11/19 a oedd yn darparu adroddiad cynnydd ar waith sy'n gysylltiedig â Dyletswydd Digonolrwydd Chwarae'r Awdurdod Lleol, yn arbennig, ystyried Asesiad Digonolrwydd Chwarae (PSA) Wrecsam 2019 a'r meysydd gwaith a gynhwysir yng Nghynllun Gweithredu Chwarae 2019/20.

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a thynnodd sylw at y prif bwyntiau i'w hystyried. Rhoddodd y Swyddog Cynorthwyol Arweiniol Ieuenctid a Chwarae gyflwyniad i'r Aelodau a roddodd wybodaeth am Ddyletswydd Digonolrwydd Chwarae o dan y penawdau canlynol:

 

·         Chwarae Addewid a Phartneriaeth Chwarae

·         Chwarae a Digonolrwydd Chwarae

·         Asesiad Digonolrwydd Chwarae 2019

·         Sicrhau Digonolrwydd

·         Blaenoriaethau a nodwyd

·         Blaenoriaeth 13: Galluogi cymunedau i nodi ffyrdd y gallant gefnogi chwarae plant

·         Cyllid ar gyfer Chwarae 19/20

·         Cynllun Gweithredu PSA 19/20

 

Cafwyd trafodaeth a chodwyd y materion canlynol:

 

·         Gofynnir am wybodaeth bellach o ran y ffigurau a'r canrannau mewn perthynas â chyfraddau boddhad a'r hyn a oedd yn cael ei wneud i wella safonau chwarae ar gyfer y plant yn yr ardaloedd sy'n disgyn yn is na'r cyfartaledd. Nododd yr Aelodau y byddai gwaith yn cael ei wneud i ddeall y gwahaniaethau mewn lefelau cyfranogiad yn yr arolwg a sut y gallai'r rhain fod wedi effeithio ar y ffigurau.

 

·         Gofynnwyd am eglurhad mewn perthynas â gofynion chwarae plant anabl ac a oeddent wedi'u cynnwys yn y cynllun hwn. Cadarnhaodd y Swyddog Cynorthwyol Arweiniol Ieuenctid a Chwarae mai prosiect cynhwysiad oedd hwn gyda gweithiwr ymroddedig i fodloni gofynion chwarae plant anabl.

 

·         Cadarnhad y gellid archwilio darpariaethau a syniadau amgen ar gyfer cyfleoedd i chwarae ar gyfer plant ag anabledd nad ydynt efallai'n gallu cael mynediad i Gynlluniau Chwarae.

 

·         Pwysigrwydd lobïo Llywodraeth Cymru i sicrhau cyllid pellach.

 

·         Byddai angen ystyried darparu man agored ar ddatblygiadau tai newydd.

 

·         Cadarnhad nad oedd cyllid craidd yn cael ei ddarparu ar gyfer chwarae ar hyn o bryd.

 

·         Cadarnhad y byddai grant ariannu hyblyg yn cael ei gyflwyno'n fuan ac y byddai swyddogion yn edrych ar y meini prawf ar gyfer y flwyddyn nesaf.

 

·         Cydnabyddiaeth o'r sefyllfa ariannol anodd sy'n wynebu'r awdurdod.

 

·         Awgrym y gellid cael mynediad i ofod allanol mewn ysgolion lleol ar gyfer chwarae plant y tu allan i oriau ysgol. Byddai angen ystyried nifer o ffactorau gan gynnwys yswiriant a chyfrifoldeb.

 

CYTUNWYD

 

(i)            Bod y Pwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lles yn croesawu'r adroddiad a'r cyflwyniad ar sut mae chwarae wedi symud ymlaen yn y Fwrdeistref Sirol, a gofyn bod Aelodau o'r Pwyllgor hwn gael eu hysbysu'n llawn o ble mae cyllid amnewid i'w ganfod.

 

(ii)          Bod yr Aelodau'n derbyn adroddiad diweddaru ar gynnydd y Ddyletswydd Digonolrwydd Chwarae, cyfranogiad yr ysgolion mewn arolygon ac agor ysgolion ar gyfer chwarae ar ôl oriau ysgol a sut mae'r Bartneriaeth Chwarae wedi symud ymlaen, ymhen 12 mis.

 

(iii)         Bod Aelodau'n derbyn adroddiad diweddaru ar sut mae'r Bartneriaeth wedi symud ymlaen ymhen blwyddyn.

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.