Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Agenda and draft minutes

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Suzanne Price  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Gwenfair Jones a Nigel Williams.

2.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 194 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Gorffennaf, 2019  fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Gorffennaf 2019.

 

Cywiriad i'r cofnodion - Cofnod Rhif 18

 

Y pwynt bwled ganlynol i’w ychwanegu:-

 

·         Mae’n bwysig bod, er mwyn deall anghenion y cleifion, bod Cynlluniau Gofal yn cael eu darllen a’u deall yn llawn cyn ymweld â chleifion.

 

CYTUNWYD – Yn amodol ar y newidiadau a grybwyllwyd uchod, bod y cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Gorffennaf 2019 yn cael eu llofnodi fel cofnod cywir.

3.

Datgan Cysylltiad (gan gynnwys Datganiadau Chwipio)

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Erthygl 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o'r eitemau i'w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaethpwyd y datganiad canlynol:

 

Eitem 5 ar y Rhaglen - Adroddiad Perfformiad y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol   Y Cynghorydd I. David Bithell, MBE – Personol ac heb fod yn rhagfarnol – yn cael ei gyflogi gan Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

4.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 240 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid adroddiad (COGC/36/19s) i gynorthwyo'r Pwyllgor i gytuno ar ei raglen waith ar gyfer y 12 mis nesaf ac ymhellach.

 

Cyflwynodd yr Hwylusydd Craffu’r adroddiad a dweud nad oedd unrhyw newidiadau ers y cyfarfod diwethaf.

 

CYTUNWYD - Bod y Rhaglen waith drafft sydd ynghlwm yn Atodiad 1 yr adroddiad COGC/36/19s yn cael ei gymeradwyo.

 

5.

Partneriaeth Diogelwch Cymunedol - Adroddiad Perfformiad pdf icon PDF 193 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol PoblCymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedau

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid adroddiad (COSC/37/19s) i alluogi’r Pwyllgor, sy'n gweithredu fel y Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anrhefn i adolygu a/ neu graffu penderfyniadau'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol Wrecsam mewn cysylltiad â rhyddhau swyddogaethau trosedd ac anrhefn gan yr Awdurdodau Cyfrifol.

 

Cyfeiriwyd at yr adroddiadau perfformiad diwedd blwyddyn 2018/19 y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol, a oedd ynghlwm fel Atodiadau 3a a 3b, yn ystod y cyfarfod.

 

Croesawyd y Prif Arolygydd Mark Williams, Cadeirydd y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol i’r cyfarfod.  Cafwyd drafodaeth a chafodd y materion canlynol eu hystyried:

 

·         {0>Confirmation that all domestic abuse incidents were now being reviewed at MARAC.<}0{>Cadarnhad bod pob digwyddiad cam-drin domestig yn cael eu hadolygu yn y Gynhadledd Amlasiantaeth Asesu Risg (MARAC).<0}

 

·         {0>Assurances given that a process was in place for Police Officers in respect to MARAC referrals that reflected  the changes in the criteria since 2018.  It was confirmed that there were sufficient staff to carry out those high risk and repeat investigations.<}0{>Rhoddwyd sicrwydd bod proses mewn lle i'r Heddlu o ran atgyfeiriadau MARAC a oedd yn adlewyrchu’r newidiadau i’r meini prawf ers 2018. Cadarnhawyd bod digon o staff i gyflawni'r ymchwiliadau risg uchel ac ailadrodd.<0}

 

·         {0>Clarification sought in relation to the increase in referrals and the repeat cases of domestic abuse, in the conjunction with the decrease in repeat offenders of domestic abuse.<}0{> Ceisiwyd cadarnhad ynghylch â chynnydd yn yr atgyfeiriadau a'r achosion mynychu o gamdriniaeth ddomestig, mewn cysylltiad â’r gostyngiad yn y troseddwyr mynych o gamdriniaeth ddomestig.<0}

{0>It was noted that further work to understand these trends was being undertaken.<}0{>Nodwyd bod rhagor o waith i ddeall y tueddiadau hyn yn cael eu gwneud.<0}

 

·         {0>Confirmation that the Police work with the Authority in an effort to ensure the victim of domestic abuse remained within their home where possible and that the perpetrator be removed.<}0{> Cadarnhad bod yr Heddlu yn gweithio gyda’r Awdurdod i ymdrechu i sicrhau bod dioddefwr camdriniaeth ddomestig yn cael aros o fewn eu cartref lle bo'n bosibl, a bod y cyflawnwr yn gorfod gadael.<0}

 

·         {0>The process and time scales of the Domestic Violence Protection Notice (DVPN) was explained to the committee by the Chair of the CSP.<}0{> Eglurwyd y broses ac amserlenni Hysbysiad Amddiffyn Camdriniaeth Ddomestig (DVPN) i'r pwyllgor gan Gadeirydd y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol.<0}

 

·         {0>Acknowledgement that domestic violence was a complex issue and the importance of partnership working was therefore highlighted to ensure the provision of service remained high.<}0{> Cydnabu bod trais domestig yn broblem gymhleth a bod pwysigrwydd o weithio mewn partneriaeth yn cael ei amlygu i sicrhau bod darpariaeth gwasanaeth yn parhau yn uchel.<0}

 

·         {0>Welcome news that anti-social behaviour had reduced across the County Borough this year compared to previous years.<}0{> Croesawyd newyddion bod ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi lleihau ar draws y Fwrdeistref Sirol eleni o’i gymharu â’r blynyddoedd blaenorol.<0}

 

·         {0>Concern was expressed in respect to the anti social behaviour  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 5.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.