Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Suzanne Price  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

16.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Trevor Bates, Krista Childs, Russell Gilmartin, John McCusker, Rondo Roberts a Nigel Williams.

 

.

17.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 210 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfodydd canlynol fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 19 Mehefin 2019 a 27 Mehefin 2019.

 

CYTUNWYD – Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Mehefin 2019 a 27 Mehefin 2019 fel cofnod cywir a’u llofnodi.

 

18.

Monitro Cytundeb Gofal Cymdeithasol i Oedolion pdf icon PDF 644 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl - Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion adroddiad (COSC/13/19s) a oedd yn darparu manylion i'r Aelodau ar drefniadau monitro cytundebau o fewn Gofal Cymdeithasol.

 

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ar y cyd â’r Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion a’r Rheolwr Contractau i Ofal Cymdeithasol i Oedolion yr adroddiad gan egluro fod gan Ofal Cymdeithasol i Oedolion fframwaith monitro contractau wedi’i hen sefydlu oedd yn parhau i gael ei ddatblygu ar y cyd â Darparwyr, asiantaethau partner fel Iechyd ac Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) a thrwy weithio ar y cyd gydag Awdurdodau eraill yng Ngogledd Cymru.  Cydymffurfedd â gofynion cytundebol a safonau Cenedlaethol wedi’u monitro’n ofalus.  Yn ogystal, fe dderbyniodd Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol/Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion adroddiad misol yn crynhoi perfformiad y Darparwyr mewnol ac allanol, a darparwyd crynodeb ar adborth ynglŷn â gofal preswyl / cartref gofal gyda nyrsio gan ddefnyddwyr gwasanaeth a pherthnasau dros y pedair blynedd diwethaf.

 

Mae’r tîm contractau hefyd wedi mabwysiadu fframwaith monitro Gogledd Cymru sydd yn defnyddio dulliau arsylwadol wrth adolygu perfformiad darparwyr.  Adborth gan bobl sydd wedi derbyn gofal cartref dros y tair blynedd diwethaf wedi’i ddarparu yn Atodiad B.

 

Ystyriodd yr Aelodau yr adroddiad a chyfeiriwyd at y materion canlynol yn benodol:

 

·         Cydnabyddiaeth, yn gyffredinol, fod lefelau boddhad defnyddwyr gwasanaeth a’u teuluoedd yn parhau i fod yn uchel ac yn gwella.

·         Mewn ymateb i gwestiwn Aelod, fe gadarnhaodd y Rheolwr Contractau dros Ofal Cymdeithasol i Oedolion bod y gallu i ddarparu gwasanaethau yn y Gymraeg yn ofyniad Cofrestru – fodd bynnag byddai'r argaeledd yn dibynnu ar batrymau shifft/oriau'r gofalwr.

·         Gofynnwyd am eglurhad ar sut y mae'r Awdurdod yn paratoi ar gyfer achosion enfawr fel cau Cartref Gofal.

Sicrhaodd y Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion fod cynlluniau a gweithdrefnau wrth gefn yn eu lle ac mai anaml iawn fyddai pethau’n digwydd heb rybudd o flaen llaw.

·         Gofynnwyd am eglurhad a sicrwydd yn ymwneud â’r gefnogaeth ar gael mewn achos lle byddai pobl angen symud o'u cartrefi mewn achos o gau adnodd.

·         Gofynnwyd am eglurhad ar nifer y Cartrefi Gofal o Bryderon Cynyddol.  

Mae Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion wedi cadarnhau bod yna bedwar cartref ar hyn o bryd yn Bryderon Cynyddol.

·         Bu trafodaethau am lefel yr hyfforddiant i Ofalwyr.  

Dywedodd y Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion wrth y Pwyllgor y byddai cymhwyster newydd i staff Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn dod i rym o Fedi 2019.

·         Cadarnhad o 1 Ebrill 2020 bod yn rhaid i holl staff gofal cartref fod wedi cofrestru â Gofal Cymdeithasol Cymru.

·         Cydnabyddiaeth gan yr Aelod Arweiniol y bydd hyfforddiant a datblygiad ar gael i’r sector gyfan ac o ganlyniad mae’r awdurdod wedi cadw’r gyllideb hyfforddi.

·         Cydnabyddiaeth o gyraeddiadau gofalwyr yn cael eu cydnabod mewn seremonïau gwobrwyo sy'n cael eu cynnal ddwywaith y flwyddyn.

·         Cadarnhau fod gwiriadau gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) yn cael eu gwneud ar staff cartref gofal. 

·         Gofynnwyd am eglurhad ar archwiliadau cartrefi gofal.

·         Awgrym gan Aelodau, fod gwelliannau pellach yn bosib, yn enwedig ar lefel  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 18.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.