Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Suzanne Price  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

43.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 93 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Ionawr 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd Cofnodion y Pwyllgor Craffu ar Ddiogelu, Cymunedau a Lles a gynhaliwyd ar 16 Ionawr 2019 eu cyflwyno.

 

CYTUNWYD - Cafodd Cofnodion y Pwyllgor Craffu ar Ddiogelu, Cymunedau a Lles a gynhaliwyd ar 16 Ionawr 2019 eu derbyn a'u cadarnhau fel cofnod cywir.

 

Materion yn codi

 

Cododd aelod o’r Pwyllgor bryderon yn ymwneud â phenderfyniad diweddar Ysbyty Iarlles Caer i dderbyn cleifion o Gymru mewn achosion brys neu famolaeth yn unig. Awgrymodd y Cadeirydd fod llythyr yn cael ei anfon ar ran y Pwyllgor at Betsi Cadwaladr yn pwysleisio pryderon y Pwyllgor a bod unrhyw ymateb neu adborth yn cael ei drafod mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

44.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 118 KB

To consider the report of the Chief Officer Governance & Customer

 

The Chief Officer Governance & Customer submitted a report (COGC/04/19s) to assist the Committee in considering its Work Programme for the coming year.

 

The Scrutiny Facilitator introduced the report and advised Members that the items

identified for further scrutiny at the previous meeting had been provisionally

scheduled into the draft Work Programme, a copy of which was attached at

Appendix 1 to the report.

 

 

The Scrutiny Facilitator confirmed the dates of the future Meetings, including an extra meeting to be held on Thursday 27th June, 2019.

 

AGREED –

 

(I)            That the report be noted and the draft Work Programme attached at Appendix 1 to report COGC/04/19s be approved.

 

(II)          That an additional meeting of the Committee will be held on Thursday 27th June, 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmer adroddiad (COGC/04/19s) i gynorthwyo’r Pwyllgor yn y gwaith o ystyried ei Raglen Waith ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Cyflwynodd yr Hwylusydd Craffu yr adroddiad a thynnu sylw at y newidiadau a wnaed i’r rhaglen waith ers y Cyfarfod diwethaf. Cyfeiriodd Aelodau at y materion canlynol:

 

·         Cyfarfod Ychwanegol o’r Pwyllgor wedi ei drefnu ar gyfer Dydd Iau, 27 Mehefin am 4.00 pm. 

Byddai’r materion canlynol yn cael eu hystyried yn y Cyfarfod hwnnw.

·       Adroddiad Arolwg AGC

·       Prif Swyddog y Gwasanaethau Cymdeithasol – ailstrwythuro gwasanaethau oedolion / plant

·       Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol

·       Adroddiad Blynyddol Cwynion a Chanmoliaeth y Gwasanaethau Cymdeithasol

·         Cytunwyd i gyflwyno’r Ffurflen Dewis Testun, mewn perthynas â Phlant Sy’n Derbyn Gofal  - Lleoliadau y Tu Allan i'r Sir, i’r Cyfarfod ar 19 Mehefin. 

·         Ffurflen Dewis Testun a gyflwynwyd gan y Cynghorydd Gwenfair Jones, mewn perthynas â Diogelu Plant sy’n derbyn Addysg Ddewisol yn y Cartref, wedi ei dderbyn gan y Pwyllgor. 

Rhagwelwyd y byddai’r Pwyllgor yn ystyried yr adroddiad hwn ym mis Medi/Hydref.

 

CYTUNWYD - Y dylid cymeradwyo’r rhaglen waith, sydd wedi’i hamgáu yn Atodiad 1 adroddiad COGC/04/19s, yn amodol ar y newidiadau y soniwyd amdanynt uchod.

 

45.

Adolygiad o Wasanaethau Dydd a Chyflogaeth y Gwasanaethau Anabledd pdf icon PDF 142 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl - Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion adroddiad COSC/04/19s oedd yn galluogi Aelodau i adolygu’r cynnydd a wnaed mewn darparu cyfleoedd amgen i ddefnyddwyr gwasanaeth Cyfleoedd Dydd a Gwaith Gofal Cymdeithasol i Oedolion, yn dilyn penderfyniad y Bwrdd Gweithredol (Hydref 2018) i gefnogi ail-lunio'r gwasanaeth. Roedd yr adroddiad hefyd yn rhoi sicrwydd i aelodau y bydd defnyddwyr gwasanaeth yn parhau i dderbyn y gwasanaeth o ansawdd gan yr awdurdod lleol yn dilyn newidiadau i ddarpariaeth y gwasanaeth.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol yr adroddiad a thynnodd sylw at y prif bwyntiau i’w hystyried. Dangoswyd ffilm fer i Aelodau “Rydym yn Gadael Ein Label wrth y Drws”. Defnyddwyr gwasanaeth sydd wedi gwneud y ffilm sydd am bobl ag anableddau yn cael eu gwneud i deimlo fel unigolion a theimlo eu bod yn cael eu derbyn. Nododd Aelodau fod y ffilm wedi ennill y Ffilm Fer Gymunedol orau yng ngwobrau Iris.

 

Rhoddwyd cyflwyniad oedd yn darparu gwybodaeth ar Gynllun Lleoedd Diogel Wrecsam o dan y penawdau canlynol:

 

·         Croeso i Leoedd Diogel Wrecsam

·         Beth yw Lleoedd Diogel?

·         Cardiau a ffurflenni cais Lleoedd Diogel

·         Gwirfoddolwyr Cymunedol

 

Cafwyd trafodaeth yn dilyn hynny ac amlygwyd y pwyntiau canlynol yn ystod y drafodaeth:

 

·         Cadarnhad mai amcan y cynllun yw cryfhau cysylltiadau gyda chymunedau

·         Ceisiwyd cael eglurder ynglŷn â’r cynllun Lleoedd Diogel.

Dywedodd swyddogion mai lle diogel yw lleoliad sy’n gwirfoddoli i gefnogi pobl ddiamddiffyn tra maent allan yn y gymuned.

·         Cydnabyddiaeth mai Wrecsam yw'r lle cyntaf yng Ngogledd Cymru i gynnal y cynllun ac mae'r Grŵp SWS (Safonau Gwasanaethau Wrecsam) yn darparu hyfforddiant i’r rhai sy'n cofrestru ar ei gyfer.

·         Cadarnhad fod Gweithdy i’r Holl Aelodau ar Gydgynhyrchu ar gyfer Newidiadau o Fewn Cyfleoedd Gwaith a Dydd wedi ei gynnal yn Rhagfyr 2018.

·         Y newyddion diweddaraf wedi ei roi ar ffyrdd o hyrwyddo’r cynllun, fel cynlluniau i ymweld â Chynghorau Cymuned, trafodaethau gyda Llyfrgelloedd a’r Fforwm Canol Tref.

·         Ceisiwyd eglurder ynglŷn â chyllido ac adnoddau'r prosiect - dywedodd Swyddogion y byddai defnyddwyr gwasanaeth yn y pendraw yn arwain ar y prosiect.

·         Awgrym fod Neuadd y Dref yn cael ei rhestru fel lle diogel.

 

Cafwyd trafodaeth yn dilyn hynny yn ymwneud ag Adolygu’r Gwasanaethau Dydd a Chyflogaeth ac amlygwyd y materion canlynol yn ystod y drafodaeth:

 

·         Sicrwydd y bydd defnyddwyr gwasanaeth yn parhau i dderbyn gwasanaeth o ansawdd yn dilyn newidiadau i’r ddarpariaeth.

Atgoffodd swyddogion aelodau nad oedd y ffocws o reidrwydd ar ddarparu gwasanaethau fyddai’n union yr un fath â’r rhai a ddarparwyd yn flaenorol gan y cyngor, ond ar archwilio gyda chleientiaid pa weithgareddau a chyfleoedd yr oeddent eu heisiau. Hefyd y math o gymorth fyddai angen arnynt i’w galluogi i wneud hynny.

·         Cadarnhaodd swyddogion fod gweithwyr cefnogi yn parhau i weithio gyda chleientiaid i archwilio’u dewisiadau.

·         Cadarnhaodd swyddogion nad oedd angen gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar aelodau o'r cyhoedd a allai weithio ochr yn ochr â chleientiaid.

·         Nododd swyddogion y dylai unrhyw gleientiaid oedd â phryderon roi gwybod i’r Adran am y pryderon hynny.

 

 

 

 

·         Cadarnhad fod  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 45.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.