Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Suzanne Price  Hwylusydd Craffu

Eitemau
Rhif Eitem

32.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr I David Bithell MBE, Krista Childs, Tina Mannering a Nigel Williams.

 

33.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn.

Cofnodion:

Eitem Rhaglen 6 – Diweddariad Hanner Blwyddyn Gweithgaredd a Pherfformiad Adroddiad Gwasanaethau Adrannol Gofal Cymdeithasol Plant (Chwarter 1 - 2) ar gyfer 2018/2019, Paragraff 4.25

 

Y Cynghorydd Gwenfair Jones – Personol – gan ei bod yn wraig i Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

34.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 75 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Tachwede 2018 fel cofnod cywir.

Cofnodion:

Cyflwynwyd Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Tachwedd 2018.

 

Cywiro’r Cofnodion:

 

Cofnod 31, Adroddiad Perfformiad Partneriaeth Diogelwch Cymunedol, Blaenoriaeth 2 – Mynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, 5ed pwynt bwled:  Roedd yr Aelod Lleol wedi dweud wrth yr Hwylusydd Craffu ar adeg y cyfarfod, bod y gwaith o osod camerâu teledu caeedig yn cael ei ymchwilio, felly dylid dileu'r geiriad 'a llwyddiant a welwyd o ganlyniad i osod camerâu teledu cylch caeedig mewn lleoliadau strategol yn y pentref'.

 

PENDERFYNWYD – Yn amodol ar yr uchod, llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Tachwedd 2018 fel cofnod cywir.

 

35.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 75 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/138/18s) i gynorthwyo’r Pwyllgor yn y gwaith o ystyried ei Raglen Waith ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Cyflwynodd yr Hwylusydd Craffu yr adroddiad a dywedodd wrth yr Aelodau fod yr eitemau a nodwyd yn y cyfarfod blaenorol ar gyfer craffu pellach wedi eu gosod yn y Rhaglen Waith ddrafft. Roedd copi o’r Rhaglen Waith ddrafft wedi ei gynnwys yn Atodiad 1 yr adroddiad.

 

Cyfeiriodd y Cadeirydd at y newidiadau arfaethedig i Strwythur Uwch-Reoli y Cyngor gan gael gwared ar Bennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion a Phennaeth Gwasanaethau Plant a chreu swydd newydd, sef Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol.   Gofynnodd bod y Pwyllgor Craffu hwn yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith sy’n cael ei gynnal i sicrhau pontio esmwyth i’r strwythur newydd cyn iddo gael ei weithredu ym mis Ebrill 2019.

 

Dywedodd y Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion bod y gwaith yma’n digwydd yn barhaus ac ni fyddai’n cael ei gwblhau tan fis Ebrill 2019, dywedodd hefyd y byddai’r adran yn destun archwiliad Arolygiaeth Gofal Cymru ym mis Chwefror 2019. Serch hynny, roedd hi’n fodlon darparu adroddiad cynnydd ar lafar yng nghyfarfod y Pwyllgor Craffu ym mis Mawrth 2019, petai angen. 

 

CYTUNWYD – Bod y Rhaglen Waith drafft oedd ynghlwm yn Atodiad 1 adroddiad HF/138/18s yn cael ei gymeradwyo a bod yr Hwylusydd Craffu yn trafod gyda Phennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion i gyflwyno diweddariad ar lafar ar weithredu’r Strwythur Uwch-Reoli yng nghyfarfod mis Mawrth 2019. 

 

36.

Yr wybodaeth ddiweddaraf am Allied Healthcare yn Wrecsam

I dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ar lafar gan Bennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion.

Cofnodion:

Rhoddodd y Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion ddiweddariad ar lafar am yr effaith ar ddefnyddwyr gwasanaeth gofal cymdeithasol i oedolion a darparwyr gwasanaeth eraill yn Wrecsam yn sgil datblygiadau diweddar mewn cysylltiad ag asesiad diweddar Y Comisiwn Ansawdd Gofal am Allied Healthcare.

 

Yn dilyn rhybuddion am risg credadwy o amhariad i ddefnyddwyr gwasanaeth Allied Healthcare, cafodd cynlluniau wrth gefn y Cyngor eu rhoi ar waith.  Roedd cyfathrebu da rhwng yr Awdurdod Lleol, llywodraeth genedlaethol a lleol, defnyddwyr gwasanaeth a darpar ddarparwyr gwasanaeth eraill wedi sicrhau bod gwasanaeth parhaus wedi cael ei gynnal ar gyfer yr holl ddefnyddwyr gwasanaeth.  Yn ogystal â hynny, mae holl staff presennol, gan eithrio’r rheiny ym Mhlas Telford, Cefn, bellach wedi trosglwyddo i berchnogion newydd Allied Healthcare.  Mae contract gofal cartref Plas Telford nawr yn cael ei ddarparu gan wasanaeth gofal cartref y Cyngor ac mae chwe aelod o staff o Allied Healthcare wedi trosglwyddo i’r adran Gofal Cymdeithasol i Oedolion.

 

Croesawodd yr Aelodau’r adroddiad, gan gydnabod bod cynlluniau cadarn wrth gefn ar waith a bod y sefyllfa wedi cael ei rheoli’n dda.  Fe wnaethant ddiolch i Bennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion am roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt gan fod hyn wedi eu helpu i dawelu unrhyw bryderon a fynegwyd gan lawer o ddefnyddwyr gwasanaeth o fewn eu wardiau.

 

Wrth ymateb i gwestiwn am y gwersi a gafodd eu dysgu yn sgil cwymp Allied Healthcare, dywedodd y Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion bod gweithdrefn gaffael y Cyngor yn sicrhau nad yw’r Cyngor yn ddibynnol ar un darparwr gwasanaeth; mae’r holl ddarparwyr gwasanaeth, heblaw un, yn ddarparwyr cenedlaethol yn y DU; ac mae’r holl ddarparwyr gwasanaeth yn cael eu monitro’n agos i sicrhau diwydrwydd dyladwy.  Fodd bynnag, roedd hi’n farchnad fregus ac roedd angen gwyliadwriaeth barhaus.

 

Cytunodd y Pennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion i gais yr Aelodau ei bod yn trafod a oedd rhagor o oruchwylio yn bosibl gyda Thîm Caffael y Cyngor.

 

Diolchodd y Cadeirydd i'r Aelod Arweiniol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion a Phennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion am fynychu’r cyfarfod.

 

PENDERFYNWYD – Bod y pwyllgor yn nodi’r adroddiad a diolch i Bennaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion am roi’r newyddion diweddaraf i aelodau.

 

37.

Diweddariad Hanner Blwyddyn Perfformiad a Gweithgaredd Gwasanaeth Adrannol (Chwarter 1-2) ar gyfer 2018/2019 pdf icon PDF 136 KB

To consider the report of the Lead Member People – Children’s Services. 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl - Gwasanaethau Plant adroddiad (HCSC/05/18) a oedd yn hysbysu’r Aelodau o wybodaeth rheoli perfformiad allweddol o fewn Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i Blant am y cyfnod 1 Ebrill 2018 - 30 Medi 20128. Lle y bo'n briodol, mae data cymhariaeth fel cyfartaleddau Cymru hefyd wedi ei gynnwys.  Roedd yr adroddiad yn rhoi â chyfle i Aelodau i fonitro perfformiad a thrafod unrhyw faterion a oedd yn ymwneud â'r wybodaeth a ddarparwyd.   

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ynghyd â Phennaeth Dros Dro’r Gwasanaethau Plant yr adroddiad oedd yn cynnwys cymysgedd o fesurau/gwybodaeth genedlaethol a lleol gan dynnu sylw at y prif bwyntiau o fewn yr adroddiad.  Roedd copi o Adroddiad Perfformiad Gofal Cymdeithasol i Blant 2018-19 (1 Ebrill 2018 – 30 Medi 2018) ynghlwm yn Atodiad A yr adroddiad.

 

Yn ystod arolygiad mwyaf diweddar o’r Gwasanaethau Plant yn Wrecsam, (Ionawr 2018), roedd Arolygiaeth Gofal Cymru wedi mynegi pryderon am brosesau staffio, sicrhau ansawdd a phrosesau adrannol.  Er mwyn mynd i’r afael â’r pryderon hyn, gwnaed gwelliannau i drefniadau gweithio’r adran er mwyn gwneud y defnydd gorau o amser swyddfa a thechnoleg.  Cymerwyd camau i wella perfformiad mewn meysydd allweddol a chynhelir cyfarfodydd i drafod materion perfformiad bob wythnos bellach gyda Phennaeth yr Adran.

Mae gwaith yn cael ei wneud mewn partneriaeth gydag Adnoddau Dynol i fynd i’r afael â swyddi gwag yn yr Adran.   Gyda’i asiantaethau partner, mae’r Adran wedi sefydlu ‘Panel Trothwy Gofal' sydd yn gosod dull aml asiantaeth i ddarparu gwasanaethau cydlynol a phecynnau o gefnogaeth i blant a phobl ifanc oedd ar fin bod yn blant sy’n derbyn gofal.  Mae’r mesurau hyn wedi arwain at berfformiad gwell a fydd yn cael ei adlewyrchu ym mesurau Chwarter 3 a 4.

 

Ystyriodd yr Aelodau yr adroddiad a chyfeiriwyd at y materion canlynol yn benodol:

 

·         Roedd y galw am Wasanaethau Plant wedi parhau i gynyddu gyda 2.3% o gynnydd ar ffigur y flwyddyn flaenorol ac mae’r Adran yn parhau i wynebu pwysau sylweddol.

·         Roedd yr Aelodau’n croesawu’r mentrau newydd a gafodd eu gweithredu gan Bennaeth Dros Dro Gofal Cymdeithasol i Blant ac fe nodwyd y dylai’r rhain wella perfformiad y gwasanaeth wrth symud ymlaen.

·         Nodwyd bod 44% o’r holl atgyfeiriadau a dderbyniwyd gan yr Adran wedi dod gan Heddlu Gogledd Cymru, roedd y ohonynt yn ymwneud â phryderon am blant a oedd wedi cael eu lleoli yn Wrecsam gan awdurdodau eraill, unai mewn tai preswyl preifat neu lefydd gofal maeth.  Roedd yr Aelodau’n parhau i bryderu am y cynnydd o ran gwaith a'r effaith ariannol ar gyllideb y Gwasanaethau Plant a fydd yn codi oherwydd nifer uchel atgyfeiriadau o’r fath.

·         Gofynnwyd am wybodaeth bellach am y mesurau a ddefnyddir i recriwtio ac i gadw gweithwyr cymdeithasol.  Bu’r Pennaeth Adran Dros Dro yn sôn am lwyddiant diweddar wrth benodi staff i’r holl swyddi gwag yn y Tîm Asesu ac Ymyrryd ac fe fydd rhaglen recriwtio newydd yn cael ei lansio yn fuan yn 2019 er mwyn symud ymlaen â’r broses o lenwi’r swyddi eraill. Cytunwyd hefyd ar  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 37.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.