Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Craig Stevens  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Marc Jones, David Maddocks, John Phillips, Graham Rogers, Paul Rogers a Barrie Warburton.

 

2.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 64 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Mai 2019 fel cofnod cywir  (Copi i ddilyn)

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – Y dylid llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Mai 2019 fel cofnod cywir.

 

3.

Amseroedd Cyfarfodydd

I roi ystyriaeth i amseroedd cychwyn y Cyfarfod hwn gan roi ystyriaeth i’r adnoddau ar gael ar gyfer gwe-ddarlledu

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gofynnodd y Cadeirydd am farn y Pwyllgor ar amseru cyfarfodydd y Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a’r Amgylchedd ar gyfer blwyddyn y cyngor 2019/20.

 

CYTUNWYD – Bod cyfarfodydd y Pwyllgor Craffu ar Gartrefi a’r Amgylchedd yn cychwyn ar 2.30pm yn y dyfodol.

 

4.

Diweddariad Diwygiad Lles pdf icon PDF 157 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle - Tai

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Tai adroddiad (COHE/19/19s) i roi diweddariad i'r Aelodau o ddatblygiadau Rhaglen Diwygio Lles y Llywodraeth, ac i amlinellu'r gwaith a wnaeth y Cyngor ers yr adroddiad diwethaf dyddiedig 8 Tachwedd 2018 (HHE/44/18), er mwyn lleihau effaith Diwygio’r Gyfundrefn Les ar denantiaid y Cyngor.  

 

Gan gyflwyno’r adroddiad, atgoffodd yr Aelod Arweiniol y Pwyllgor bod Cyngor ar Bopeth (CAB) wedi’i gomisiynu o 1 Ebrill 2019 i ddarparu Help i Hawlio, sydd yn wahanol i’r gefnogaeth a oedd ar gael gan y Cyngor yn flaenorol.   Mae’r Cyngor yn parhau i weithio’n galed i gefnogi tenantiaid i dderbyn Credyd Cynhwysol.

 

Cyfeiriodd y Rheolwr Gwasanaeth: Refeniw a Buddion at y materion canlynol:

 

·         Llwyth achosion cynyddol yn Wrecsam a methiant achosion yn y cyfnod Chwefror - Tachwedd 2018.

·         Yr anawsterau y mae taliadau ymlaen llaw yn eu hachosi i denantiaid o ran rheoli eu harian.

·         Hyfforddiant staff parhaus i sicrhau bod y staff perthnasol yn cael eu diweddaru ar ddeddfwriaeth  a gweithrediad Credyd Cynhwysol.

·         Y weithdrefn adennill ôl-ddyledion rhent a adolygwyd yn unol â’r newidiadau i’r Diwygiad Lles

·         Y lefel bresennol o ôl-ddyledion fel yr amlinellir ym mharagraff 4.22 yr adroddiad

  • Effeithiau pellach ar denantiaid sy’n derbyn Credyd Cynhwysol gan fod budd-daliadau'n cael eu talu mewn 52 taliad wythnosol ond bydd eleni’n flwyddyn 53 wythnos. Gallai hyn arwain at gynnydd mewn ôl-ddyledion i rai tenantiaid.

·         Newidiadau i gyplau o wahanol oedrannau – yn dilyn newid mewn amgylchiadau, byddai achosion yn cael eu hasesu dan reolau oedran gweithio.

 

Wrth ystyried yr adroddiad, cododd Aelodau'r materion canlynol:

 

·         Cydnabyddiaeth o waith ychwanegol a’r pwysau sylweddol sy’n wynebu saff yr adran o ganlyniad i newid y budd-daliadau.

·         Cododd rhai Aelodau bryderon nad oedd cynrychiolydd o’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi gallu dod i gyfarfod heddiw.

·         Pryder parhaus y Pwyllgor o ran y byddai'r flwyddyn ariannol 53 wythnos yn gosod cyfnod o galedi ar dderbynwyr. 

Amlygwyd ymateb yr Adran Gwaith a Phensiynau mewn perthynas â’r mater hwn a gyfeiriodd at gyngor cyllidebu a thaliadau rhent uniongyrchol i landlordiaid er mwyn rheoli’r newid.

·         Darparwyd sicrwydd gan yr Aelod Arweiniol y byddai ôl-ddyledion rhent yn cael eu rheoli a'r gefnogaeth briodol yn cael ei rhoi i denantiaid.

·         Nodwyd bod ailstrwythuro’r swyddogaethau gwasanaeth tai wedi darparu swyddog cymorth ariannol ychwanegol i roi mwy o amser i staff rheng flaen gyflawni cefnogaeth i denantiaid.

·         Gofynnwyd am eglurhad a oedd y cam i ddarparu cefnogaeth ychwanegol wedi effeithio ar wasanaethau tai eraill megis tenantiaeth a rheoli ystadau.  Arweinydd Tenantiaeth Tai ystadau y byddai ailstrwythuro’r gwasanaeth dai yn canolbwyntio ar reoli ystadau ac ôl-ddyledion rhent. 

·         Hysbyswyd yr Aelodau gan y Rheolwr Ystadau o hyfforddiant staff a ddarparwyd gydag esboniad cryno o’r systemau dai sydd ar waith. 

Gwahoddwyd Aelodau i ymweld â’r Swyddfeydd Ystadau i ddysgu rhagor am ddefnydd platfformau symudol a sut mae hyn wedi gwneud arferion gwaith yn fwy llyfn. 

·         Yr effaith negyddol posib ar Gynllun Busnes Y Cyfrif Refeniw Tai os nad yw’r incwm o rent yn cael ei facsimeiddio.

·         Nodwyd bod y CAB wedi derbyn nawdd  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 4.

5.

Diweddariad ar Raglen Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS) pdf icon PDF 118 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle - Tai

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Tai, adroddiad (COHE/26/19s) yn caniatáu i Aelodau ystyried cynnydd y Cyngor tuag at gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) erbyn mis Rhagfyr 2020 drwy adolygu cynnydd a wnaed yn ystod rhaglen 2018/19.

 

Wrth gyflwyno’r adroddiad, amlygodd yr Aelod Arweiniol y cynnydd cadarnhaol iawn a wnaed, gyda phedwar o’r chwe tharged yn cael eu cyflawni, neu du hwnt, erbyn diwedd y flwyddyn ariannol. Rhoddodd gydnabyddiaeth bod y rhaglen yn parhau i fod yn heriol i rai denantiaid, gyda llawer o waith yn cael ei gynnal ar draws y Fwrdeistref Sirol. Roedd y rhan fwyaf o denantiaid yn fodlon gyda’r gwaith gwelliannau ar ôl eu cwblhau fodd bynnag.

 

Darparodd yr Arweinydd ar Fuddsoddiad Eiddo wybodaeth bellach ar y gwaith a wnaed, ac yna fe ymatebodd i gwestiynau gan Aelodau.  Yn ystod y drafodaeth codwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Croesawyd yr adroddiad cadarnhaol a bu canmoliaeth i’r cynnydd ardderchog.

·         Nodwyd bod Llywodraeth Cymru wedi monitro cynnydd yn agos iawn.

·         Cafwyd sicrwydd pan mae eiddo gwag yn cael eu hadnewyddu mai’r gwaith angenrheidiol i gyrraedd y Safon Ansawdd Tai Cymru sy’n cael ei gynnal yn unig.

·         Cafwyd sicrwydd bod gwrthodiadau tenantiaid yn cael eu monitro.

·         Nodwyd y bydd gwaith yn y cam cynnal a chadw yn parhau tu hwnt i ddyddiad cau Safon Ansawdd Tai Cymru o fis Rhagfyr 2020.

·         Pwysigrwydd incwm rhenti wrth sicrhau hyfywedd yr Cynllun Busnes Tai wrth symud ymlaen.

·         Adroddodd swyddogion y bydd meddalwedd rheoli asedau newydd yn cael ei gaffael a fyddai'n mynd i'r afael â'r problemau a gafwyd gyda'r meddalwedd yn y gorffennol.

 

CYTUNWYD -

 

 (i)        Bod diolch i’r Aelod Arweiniol a’r swyddogion am yr adroddiad.

 

 (ii)       Bod y cynnydd a wnaed i gwblhau'r Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn 2020 yn cael ei nodi.

 

 (iii)      Bod pwysigrwydd cynnal y Cynllun Busnes Tai ar gyfer y 25 mlynedd ar ôl 2020 yn cael ei gydnabod.

 

 (iv)      Bod diweddariad ar y mater hwn yn cael ei ystyried mewn 12 mis, yn amodol ar unrhyw newidiadau sylweddol i berfformiad.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.