Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Craig Stevens  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

45.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr David Maddocks a John Phillips.

 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Ronnie Prince i’w gyfarfod cyntaf fel Aelod o’r Pwyllgor Craffu.

 

46.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 61 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Chwefror 2018 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Chwefror 2019 fel cofnod cywir.

 

 

47.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 77 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/27/19s) i gynorthwyo Aelodau i gytuno ar restr o feysydd ar gyfer testunau craffu posibl am y 12 mis nesaf ac efallai yn y tymor hirach.

 

Wrth gyflwyno’r adroddiad, tynnodd yr Hwylusydd Craffu sylw penodol at baragraffau 4.1 i 4.4, a oedd yn amlygu’r newidiadau a wnaed i'r Rhaglen Waith yn deillio o'r cyfarfod diwethaf ac yn cynnig newidiadau ar gyfer y dyfodol.

 

Yn ystod y drafodaeth, cytunwyd ar y cynigion canlynol:

 

·         Bod yr adroddiad a’r ymweliad safle mewn perthynas â ‘Thai Gwag y Cyngor’ yn cael eu hystyried yn y cyfarfod ar 10 Gorffennaf 2019. Yr adroddiad i gynnwys gwybodaeth ynghylch Gosodiadau Tai.

·         Bod y Grŵp Tasg a Gorffen Parcio i Breswylwyr yn adrodd i’r Pwyllgor yn ystod y cyfarfod ym mis Mehefin 2019.

·         Bod adroddiad er gwybodaeth ar y datblygiadau o ran glyffosad a’r defnydd a wneir ohono yn cael ei ddarparu i Aelodau'r Pwyllgor y mis hwn.

 

CYTUNWYD – Yn amodol ar y newidiadau y soniwyd amdanynt, i gymeradwyo’r rhaglen waith ynghlwm i’r adroddiad (HF/27/19s).

 

48.

Gwelliannau Amgylcheddol pdf icon PDF 106 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle - Tai

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Lle – Tai adroddiad (HHE/04/19s) sy’n caniatáu i’r Aelodau ystyried y materion a’r cyfyngiadau cyfredol  sy’n effeithio ar ddarpariaeth y Cynllun i Wella’r Amgylchedd a gafodd ei ariannu a’i gymeradwyo gan y Cyfrif Refeniw Tai a’r Bwrdd Gweithredol yn y drefn honno ym mis Mawrth 2017; hefyd, darparodd yr adroddiad yr wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd o ran gweithredu’r cynllun ar ôl creu tîm newydd i reoli darpariaeth.

 

Rhoddodd yr Arweinydd Buddsoddiadau Eiddo gyflwyniad manwl a oedd yn darparu gwybodaeth bellach mewn perthynas â:

 

-  materion a chyfyngiadau cyfredol sy’n effeithio ar ddarpariaeth y cynlluniau i wella'r amgylchedd

-  cydymffurfiaeth y prosiect â’r cynllun cymeradwy; a’r

- wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd o ran cynlluniau ar ôl creu tîm newydd i reoli darpariaeth.

 

Yn ystod y drafodaeth, ymatebodd y Pennaeth Tai a’r Economi i gwestiynau’r Aelodau yn unol â hynny, ac fe godwyd y materion canlynol yn benodol:

 

·         Mae’r Cynlluniau i Wella'r Amgylchedd yn cael eu hariannu drwy’r Cyfrif Refeniw Tai mewn cytundeb â thenantiaid, a chymeradwyir y cyllid fel rhan o Gynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai a gytunwyd gan y Cyngor. 

·         Mae pob cynllun yn cael ei ystyried ôl ei rinweddau ei hun a rhaid i'r cynllun fodloni’r defnydd cyfreithiol o gyllid y Cyfrif Refeniw Tai, yn ogystal â bodloni’r meini prawf ar gyfer cynllun cymeradwy.

·         Mynegwyd rhai pryderon gan yr Aelodau ynghylch graddau'r natur oddrychol y byddai’n rhaid ei defnyddio wrth benderfynu ar y cynlluniau yn erbyn y meini prawf. Cyfeiriodd yr Aelodau at bwysigrwydd sicrhau cysondeb o ran y cynlluniau sy’n cael eu dewis i’w cynnwys. Cadarnhaodd y Swyddogion, er bod y cynllun yn gofyn am lefel o benderfyniad, bod  mesurau cadw cydbwysedd digonol ar waith a gwnaed asesiad annibynnol gan Archwilio Mewnol.

·         Cadarnhad bod y rhaglen gwaith allanol ar gyfer Safon Ansawdd Tai Cymru yn mynd law yn llaw â’r Cynllun i Wella’r Amgylchedd a bod hyn yn caniatáu ar gyfer perchnogaeth eang o’r cynllun yn y dyfodol.

·         Ar hyn o bryd, gwneir gwaith i ailstrwythuro’r Tîm Ystadau Tai er mwyn gwella gwelededd staff o fewn cymunedau a meithrin perthnasau gwell rhwng timau rheoli ystadau a thenantiaid.

·         Bu cyfnod o danfuddsoddi mewn gwaith allanol dros sawl degawd ac o ganlyniad roedd gwaith adnewyddu mawr yn cael ei wneud fel rhan o raglen Safon Ansawdd Tai Cymru.

·         Cydnabuwyd ei bod yn fwy anodd i nodi'r cynlluniau a fyddai o fudd i’r tenantiaid yn unig o fewn ardaloedd gwledig o ystyried gwasgariad yr unedau tai cymdeithasol.

·         Cadarnhawyd na fyddai’r cynlluniau yn symud yn eu blaenau heb gymeradwyaeth ymlaen llaw gan yr Aelod ward perthnasol. Nodwyd hefyd bod y cyllid wedi aros gyda’r ward berthnasol a bod amser ar ôl i nodi a symud ymlaen â chynlluniau.

·         Mynegwyd pryder gan rai Aelodau nad oedd cam 1 o fewn y weithdrefn ar gyfer darparu’r Rhaglen Amgylcheddol (Atodiad 3 i’r adroddiad HHE/04/19) bob amser yn cael ei ddilyn. Pwysleisiodd y Pennaeth Tai a’r Economi mai canllaw yn unig oedd y weithdrefn o ran proses i'w dilyn ar gyfer  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 48.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.