Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Craig Stevens  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

41.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd David Maddocks.

 

42.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 58 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Ionawr 2018 fel cofnod cywir

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Ionawr 2019 fel cofnod cywir.

 

43.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 85 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/16/19s) i gynorthwyo Aelodau i gytuno ar restr o feysydd ar gyfer testunau craffu posib’ am y 12 mis nesaf ac, efallai, y tymor hirach.

 

Wrth gyflwyno’r adroddiad, tynnodd yr Hwylusydd Craffu sylw penodol at baragraffau 4.1 a 4.3, a oedd yn amlygu’r newidiadau a wnaed i'r Rhaglen Waith yn deillio o'r cyfarfod diwethaf a newidiadau arfaethedig at y dyfodol.

 

Yn ystod y drafodaeth, cytunwyd ar y cynigion canlynol:

 

·          ‘Cynlluniau Gwelliant Amgylcheddol y Cyfrif Refeniw Tai’ – Gohirio'r eitem hon, a oedd wedi'i threfnu at fis Chwefror yn wreiddiol, i gyfarfod mis Mawrth 2019.

·          ‘Gerddi mewn Tai Cyngor Gwag' a 'Perfformiad mewn perthynas â Thai Gwag’ – Y ddwy eitem i gael eu cyfuno’n un adroddiad a hwnnw i gael ei ystyried mewn cyfarfod arbennig i'w drefnu ym mis Mawrth/Ebrill 2019 ar ôl ymweliad â safleoedd yr eiddo perthnasol.

 

CYTUNWYD – Yn amodol ar y newidiadau uchod, ar gymeradwyo’r rhaglen waith ynghlwm i’r adroddiad (HF/16/19s).

 

 

 

44.

Adolygiad o'r Gwasanaethau Gorfodaeth Amgylcheddol pdf icon PDF 121 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Amgylchedd a Thrafnidiaeth

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Lle – yr Amgylchedd a Chludiant adroddiad (HEP/11/19S) i geisio barn yr Aelodau ar y dewisiadau arfaethedig i ddarparu gwasanaeth gorfodaeth amgylcheddol ar draws Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

 

Wrth gyflwyno’r adroddiad, darparodd yr Aelod Arweiniol wybodaeth gefndir mewn perthynas â’r pedwar dewis a oedd yn yr adroddiad.  Ymatebodd i gwestiynau’r Aelodau wedyn.

 

Wrth drafod, fe nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·                Nodwyd mai cydweithio â Chynghorau eraill Gogledd Cymru (Dewis 3) a oedd y dewis a ffefrir wrth sefydlu’r Grŵp Tasg a Gorffen Gorfodaeth Amgylcheddol. 

Dywedodd yr Aelod Arweiniol, er hynny, nad oedd y dewis hwn yn un ymarferol ar hyn o bryd oherwydd y gwahanol ddulliau a oedd yn cael eu defnyddio gan awdurdodau cyfagos.

·                Dywedwyd y gallai cael contractwr allanol (Dewis 2) gymryd o leiaf chwe mis ac na fyddai, efallai, yn briodol penderfynu ar y dewis hwn. 

·                Gofynnwyd i’r Aelodau ystyried y byddai Cyngor Wrecsam yn parhau i wynebu pwysau ariannol ac y byddai Gwasanaeth Gorfodi mewnol yn gorfod cael ei ddarparu o’r gyllideb a'r gweithlu presennol.

·                Roedd yr Aelodau’n gyffredinol gytûn bod peth anfodlonrwydd ymysg y cyhoedd yn deillio o angen am fod yn fwy gweithgar ynghlwm â gorfodaeth am droseddau gollwng sbwriel a baw cŵn ac felly na ddylid ystyried parhau â’r model cyfredol (Dewis 1), a oedd yn blaenoriaethu gorfodaeth sifil am droseddau parcio dros y materion hyn, fel modd o ddarparu gorfodaeth amgylcheddol yn y tymor canolig i’r tymor hwy.

 

CYTUNWYD –

 

(i)                   Parhau â’r model cyfredol nes dod o hyd i ateb.

(ii)                 Mai’r dewis a ffefrir yw dewis pedwar – darpariaeth fewnol – yn amodol ar asesiad manylach.

(iii)                Cael gafael ar ddiffiniadau cyfreithiol neu rai contract i bennu ai mathau penodol o sbwriel yn unig y gellir eu casglu ar gyfer dewis 2 – mynd at gontractwr allanol.

(iv)             Peidio â pharhau â dewis 3 – cydweithio â Chynghorau eraill Gogledd Cymru, ar hyn o bryd, ond bod yn barod i dderbyn gwaith ar y cyd ag awdurdodau eraill yn y dyfodol.

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.