Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Craig Stevens  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

49.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Bryan Apsley a T Alan Edwards.

 

Croeso

 

Croesawodd y Cadeirydd Darren Williams i’w gyfarfod cyntaf o Bwyllgor Craffu Cartrefi a’r Amgylchedd yn dilyn ei benodiad i swydd Prif Swyddog Amgylchedd a Thechnegol.

 

50.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaethpwyd y datganiad canlynol:

 

Eitem 5 ar y Rhaglen - y Cynghorydd John Phillips – personol ond nad oedd yn rhagfarnu – (yn perthyn i unigolyn oedd yn gweithio i’r Adran Amgylchedd a Chludiant).  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod a phleidleisio wedi hynny.

51.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 67 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Mawrth 2019 fel cofnod cywir

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – Y dylid cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Mawrth 2019 fel cofnod cywir.

 

52.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 84 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Llywodraethu a Chorfforaethol adroddiad (COGC/02/19s) i gynorthwyo Aelodau i gytuno ar restr o feysydd ar gyfer testunau craffu posibl am y 12 mis nesaf ac efallai yn y tymor hirach.

 

Wrth gyflwyno’r adroddiad, tynnodd yr Hwylusydd Craffu sylw penodol at paragraff 4.1, a oedd yn amlygu’r newidiadau a wnaed i'r Rhaglen Waith yn deillio o'r cyfarfod diwethaf ac yn cynnig newidiadau ar gyfer y dyfodol.

 

Yn ystod y drafodaeth nodwyd y pwyntiau canlynol:

 

·         Nid oedd modd i gynrychiolwyr o’r Adran Gwaith a Phensiynau fynychu’r cyfarfod ar 8 Mai 2019 ond byddent yn parhau i weithio’n agos gyda swyddogion ynglŷn ag effeithiau Diwygio'r Gyfundrefn Les ar denantiaid y Cyngor a thenantiaid y sector rhentu preifat.

·         Byddai adroddiad diweddaru mewn cysylltiad â’r ‘Strategaeth Dai' yn cael ei ystyried yng nghyfarfod mis Medi 2019.

·         Nodwyd fod yr Is-Gadeirydd wedi gwneud darn o waith o ran trefnu eitemau ar gyfer y dyfodol mewn ymgynghoriad ag Aelodau Arweiniol a byddai’r wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei chyflwyno yn y cyfarfod nesaf. 

 

CYTUNWYD – Yn amodol ar y newidiadau y soniwyd amdanynt, i gymeradwyo’r rhaglen waith ynghlwm i’r adroddiad (COGC/02/19s).

53.

Mentrau Ailgylchu a Lleihau Gwastraff yn Wrecsam pdf icon PDF 114 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Amgylchedd a Thrafnidiaeth

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Mae cysylltiadau personol sydd yn ymwneud â’r eitem hon wedi’u nodi yng Nghofnod 50 uchod).

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Lle – yr Amgylchedd a Chludiant adroddiad (COET/01/19S) yn diweddaru Aelodau am fentrau lleihau gwastraff ac ailgylchu cadarnhaol gan alluogi Cyngor Wrecsam i gyrraedd ei nod o leihau gwastraff trefol (gweddilliol).  Yn yr adroddiad hefyd cafwyd diweddariad ar y gwaith datblygu yn unol ag addewid Wrecsam i leihau faint o blastig untro sy'n cael ei brynu a'i ddefnyddio yn ei wasanaethau uniongyrchol a’r rhai sy’n cael eu darparu ar ei ran.

       

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ei adroddiad ac ymatebodd i gwestiynau’r Aelodau yn unol â hynny.

 

Yn ystod y drafodaeth a ddilynodd, codwyd y materion canlynol yn benodol:

 

·         Cadarnhad fod darpariaeth ailgylchu ar gael ar gyfer gwastraff masnachol a bod swyddogion yn parhau i weithio gyda busnesau er mwyn eu hannog i ddefnyddio’r cyfleuster yma.

·         Cydnabyddiaeth o'r farchnad allanol gystadleuol ar gyfer gwastraff masnach.

·         Byddai Llywodraeth Cymru yn edrych ar ei strategaeth gwastraff ac mae nifer o ymgynghoriadau ar waith ledled y DU a gallai pob un ohonynt arwain at Strategaeth Gwastraff newydd a fyddai yn ôl pob tebyg yn cynnwys targedau newydd a byddai’r rhain yn helpu i lywio rhaglen ailgylchu’r Cyngor yn y dyfodol.

·         Roedd y Cyngor yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i annog newid mewn ymddygiad o ran ailgylchu ac annog gostyngiad yn y gwastraff sy’n cael eu rhoi mewn biniau du.

·         Yr angen i barhau i hyrwyddo’r defnydd o finiau compost gwyrdd.

·         Bydd angen edrych ar unrhyw gyfleoedd i gael cyllid gan Lywodraeth Cymru neu ffynonellau eraill, a byddent yn parhau i gael eu defnyddio fel y bo’n briodol wrth gyflwyno biniau olwynion a bocys ailgylchu.

·         Yr angen i sicrhau bod gweithwyr yr Adran Amgylchedd yn cadw at safonau o ran y biniau wrth ymyl y palmant.

·         Cydnabod agwedd ragweithiol Wrecsam o ran defnydd plastig untro.

·         Cyfeiriodd yr Aelod Arweiniol at ohebiaeth a dderbyniodd yn ddiweddar gan Wrecsam Di-blastig.  Dywedodd y byddai’n rhannu hwn gydag aelodau’r Pwyllgor.

·         Cyfeiriwyd at y siroedd sy’n perfformio orau o ran ailgylchu a’r dulliau a ddefnyddir.    Darperir gwybodaeth bellach am hyn. 

 

CYTUNWYD -

 

i)             Diolch i’r Aelod Arweiniol a’r swyddogion am yr adroddiad.

ii)            Bod yr adroddiad yn cael ei nodi, ac yn benodol y targedau a osodwyd ar gyfer cyfraddau ailgylchu erbyn 2025.

iii)           Canmol y gwaith sydd eisoes wedi cael ei gyflawni mewn cysylltiad â lleihau gwastraff ac ailgylchu.

iv)          Bod y pwyllgor yn ystyried adroddiad pellach ar y mater hwn mewn chwe mis, gyda phwyslais ar gyrraedd targedau ailgylchu 2025.

 

54.

Adolygu Perfformiad y Gwasanaeth Strydwedd yn erbyn y Safonau Strydwedd diwygiedig pdf icon PDF 130 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Amgylchedd a Thrafnidiaeth

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Lle – yr Amgylchedd a Chludiant adroddiad (COET/02/19S) yn diweddaru Aelodau am berfformiad gwasanaethau Strydwedd yn erbyn y safonau a phrotocolau diwygiedig.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ei adroddiad ac ymatebodd i gwestiynau’r Aelodau yn unol â hynny.

 

Yn ystod y drafodaeth a ddilynodd, codwyd y materion canlynol yn benodol:

 

·         Pryder gan un Aelod nad oedd digon o wybodaeth yn yr adroddiad er mwyn gallu craffu'n iawn ar perfformiad cyffredinol o fewn meysydd gwasanaeth perthnasol.

·         Yr angen i hyrwyddo’r newidiadau i wasanaeth casglu gwastraff gardd y gaeaf o bob pythefnos i bob mis.

·         Mae technoleg bellach wedi cael ei osod ym mhob cerbyd Strydwedd er mwyn galluogi monitro eiddo sydd heb osod eu biniau allan ar y stryd erbyn 7.30am

·         Angen ystyried sut y gellir mynd i’r afael â gostyngiad mewn bioamrywiaeth fel rhan o wasanaeth Strydwedd.  

Cafodd yr aelodau wybod bod Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio wedi cyhoeddi adroddiad gwybodaeth ar y mater hwn fisoedd yn ôl.

  • Tra byddai’r Cyngor yn ceisio cyrraedd y safon o dorri'r gwair 6-8 gwaith y flwyddyn ar dir cyhoeddus fel rhan o'i Gytundeb Lefel Gwasanaeth, byddai yna adegau pan na fyddai’n bosibl cyrraedd y safon yma. 

Mae’n bwysig cydnabod nad yw hyn yn arwydd o wendid difrifol yn y gwasanaeth sy'n cael ei ddarparu.  Cadarnhaodd swyddogion y gallai llai o wasanaethau torri gwair yn 2018 gael ei gysylltu â chyfnod hir o dywydd sych a'r angen i fod ag agwedd ymarferol tuag at safonau'r gwasanaeth a’r angen i ystyried sut i wneud y defnydd gorau gydag adnoddau prin.

  • Cafodd y Polisi Archwilio Diogelwch Priffyrdd ei adolygu yn 2018. Dywedodd swyddogion nad oedd manylion yr amseroedd ymateb wedi’u cynnwys yn yr adroddiad gan eu bod yn gysylltiedig â’r Polisi diwygiedig.
  • Fe nododd yr Aelodau duedd bychan ar i fyny yn arolygon cyflwr priffyrdd.
  • Roedd cynllun treialu yn defnyddio tar poeth ar y gweill.  

Tra bod hyn yn arwain at ganlyniadau hir dymor roedd angen cydbwyso hyn yn erbyn y cynnydd o ran cost ac adnoddau.

  • Tra bod yr Aelodau’n cydnabod yr angen i flaenoriaethu’r ffyrdd prysuraf, roeddynt yn pwysleisio'r angen i unioni’r sefyllfa o ran y gwaith oedd ei angen mewn cymunedau gwledig a ffyrdd dosbarth C.
  • Roedd y Cyngor yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r carchar i fynd i’r afael â phroblem sbwriel ar Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam.
  • Pryder am y cynnydd yn nifer y bobl sydd yn tipio’n anghyfreithlon yn Wrecsam a’r angen i barhau i hyrwyddo’r 3 safle amwynderau yn Wrecsam.
  • Cydnabod y gwaith gwych y mae grwpiau gwirfoddol yn ei wneud yn y gymuned i daclo sbwriel a thipio anghyfreithlon yn Wrecsam. Cafodd gwaith Cadwch Gymru'n Daclus ei gydnabod hefyd.
  • Cafodd y gwasanaeth da sy’n cael ei ddarparu gan staff glanhau strydoedd ei gydnabod hefyd.

 

CYTUNWYD -

 

i)             Diolch i’r Aelod Arweiniol a’r swyddogion am yr adroddiad.

ii)            Bod gweithdy i'r holl Aelodau’n cael ei gynnal er mwyn ystyried dulliau o gasglu sbwriel a bydd hyn yn cynnwys partneriaid/sefydliadau perthnasol.

iii)                Bod adroddiad pellach ar safonau Strydwedd yn cael  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 54.

55.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd y Cadeirydd o'r farn y dylid delio â’r mater canlynol fel mater o frys yn unol ag Adran 100B (4) (b) Deddf Llywodraeth Leol 1972 oherwydd y ffaith y byddai oedi diangen pe byddai’n cael ei drosglwyddo i'r cyfarfod nesaf.

 

Gofynnodd Aelod a fyddai’n bosibl ystyried cyfethol 2 Aelod o Bartneriaeth Tenantiaid ac Aelodau i’r Pwyllgor.

 

CYTUNWYD – Dod ag adroddiad ar hwn i gyfarfod yn y dyfodol.

 

 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.