Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Craig Stevens  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

6.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Paul Blackwell, T Alan Edwards, Carrie Harper, R Alun Jenkins, M G Morris a Paul Rogers.

7.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaethpwyd y datganiad canlynol:

 

Eitem Rhif 5 ar y Rhaglen - Tai Gwag y Cyngor – Cynghorydd John Phillips – Personol nad yw’n Rhagfarnu – gweithiwr i gwmni sy’n tynnu’r platiau wyneb erial pan fydd eiddo’n dod yn wag. 

 

8.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 62 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Mehefin 2018 fel cofnod cywir.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD -  Bod Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Mehefin 2018 yn cael eu llofnodi fel cofnod cywir. 

 

9.

Amrywio Trefn yr Eitemau ar y Rhaglen

Dogfennau ychwanegol:

10.

Perfformiad mewn Perthynas â Thai Cyngor Gwag pdf icon PDF 139 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle - Tai

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 7 uchod).

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Le – Tai adroddiad yn diweddaru'r Aelodau ar berfformiad o ran niferoedd a gweithdroad eiddo gwag o fewn stoc tai y Cyngor yn dilyn y newidiadau i’r safon cyfnodau gwag a’r model darparu gwasanaeth.

 

Wrth gyflwyno ei adroddiad, cyfeiriodd yr Aelod Arweiniol yn benodol at y safon gosod gwell a’r tîm comisiynu newydd a oedd wedi’i ddatblygu i oruchwylio’r rhaglen waith eiddo gwag.

Rhoddodd y Rheolwr Gwasanaeth – Asedau gyflwyniad manwl a oedd yn dangos y gwelliannau a wnaed i’r eiddo o ganlyniad i’r safon gosod newydd.  Ymatebodd i gwestiynau Aelodau wedi hynny gyda chyfraniad gan yr Arweinydd Buddsoddi Eiddo.

Wrth drafod, nodwyd y pwyntiau canlynol, yn benodol:

·         Cydnabyddiaeth nad oedd nifer yr eiddo gwag sy’n cael eu dychwelyd ar gyfer dyrannu gan gontractwyr allanol mor uchel ag a ragwelwyd i ddechrau. Dywedodd Swyddogion y gellid priodoli hyn yn rhannol i’r anhawster a gafwyd wrth recriwtio llafur lleol. Dywedodd Swyddogion hefyd fod nifer yr eiddo a oedd yn dod i law gan gontractwyr allanol ar gynnydd a bod hyn yn newyddion cadarnhaol.

·         Cafwyd awgrym gan un Aelod fod y ffigur targed uchaf o 85 diwrnod ar gyfer gweithdroad eiddo gwag yn rhy uchel a dylid ei ostwng. Pwysleisiodd swyddogion fod y ffigur targed o 85 diwrnod ddim ond mewn perthynas ag eiddo math 5 (a oedd angen gwaith sylweddol) a bod hyn yn unol â gweithdrefnau arfer gorau. Cytunodd Aelodau fod angen cyffredinol i leihau canlyniadau targed ar gyfer eiddo gwag a bod gwaith yn cael ei wneud ar hyn o bryd i symleiddio’r broses.

·         Cydnabyddiaeth fod y DLO yn cynnal perthynas weithio dda gyda swyddfeydd ystadau lleol a bod staff yn ymwneud â chynlluniau i wella prosesau presennol.

·         Y ddau reswm mwyaf cyffredin pam roedd eiddo’n dod yn wag oedd mewn perthynas â phobl yn marw a’r tenantiaid sy’n symud i gartrefi preswyl.

·         Cydnabyddiaeth o’r cynnydd mawr a wnaed o ran eiddo gwag yn benodol o ran ansawdd y cynnyrch gorffenedig.

CYTUNWYD:

 

(i)        Diolch i’r Aelod Arweiniol a Swyddogion am gyflwyno’r adroddiad a nodi a chroesawu’r cynnydd da o ran eiddo gwag.

(ii)       Bod gwybodaeth yn cael ei chynnwys yn yr adroddiad nesaf am yr eitem hon, i ddadansoddi perfformiad eiddo gwag i amrywiaeth o gategorïau a nodi amser a dreuliwyd ar y safle ac amser i brosesu’r eiddo gwag.

 

11.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 81 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/83/18s) i gynorthwyo'r Pwyllgor wrth ystyried a chytuno ar ei raglen waith.

 

Cyflwynodd y Swyddog Craffu yr adroddiad, gan nodi’r prif bwyntiau i’w hystyried.  

 

CYTUNWYD:

 

(i)        Cytuno ar y Rhaglen Waith, fel sydd ynghlwm yn Atodiad A yr adroddiad (HF/83/18s).

(ii)       Derbyn y ffurflen cais testun a gyflwynwyd o ran torri glaswellt, sydd ynghlwm yn Atodiad B yr adroddiad (HF/83/18s), a bod yr adroddiad yn cael ei ystyried yn y cyfarfod a gaiff ei gynnal ym mis Tachwedd 2018.

(iii)            

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.