Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Craig Stevens  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaethpwyd y datganiad canlynol:

 

Eitem Rhaglen 5 – Diweddariad ar Raglen Safon Ansawdd Tai Cymru – Cynghorydd John Phillips – Cyswllt Personol ac sy’n Rhagfarnu – yn weithiwr i gontractwr sydd yn tynnu dysglau lloeren pan fo gwaith allanol yn cael ei wneud.  Gadawodd y Cynghorydd y cyfarfod gan beidio â chymryd rhan yn y drafodaeth.

 

3.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 85 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Mai  2018 fel cofnod cywir.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD -  Bod Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Mai 2018 yn cael eu harwyddo fel cofnod cywir. 

4.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 79 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/66/18s) i gynorthwyo'r Pwyllgor wrth ystyried a chytuno ar ei raglen waith.

 

Cyflwynodd y Swyddog Craffu yr adroddiad, gan nodi’r prif bwyntiau i’w hystyried. 

 

CYTUNWYD:

 

i)             Bod yr Aelod Arweiniol perthnasol yn gyflwyno adroddiad i'r cyfarfod ar 11 Gorffennaf mewn perthynas â'r rhaglen bresennol, ar gyfer torri glaswellt mewn perthynas â phriffyrdd / mannau agored a thir CRT.

ii)             Bod yr adroddiad yn trafod  y Protocol ar gyfer Lleoli Celfi Stryd Priffyrdd yn cael ei symud o’r cyfarfod ar 11 Gorffennaf i gyfarfod i’w gynnal ar 10 Hydref 2018.   

5.

Diweddariad ar Raglen Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS) pdf icon PDF 73 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle - Tai

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 2 uchod).

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Lle – Tai, adroddiad (HHE/28/18) yn caniatáu i Aelodau ystyried cynnydd y Cyngor tuag at gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) erbyn 2020 drwy adolygu cynnydd a wnaed yn ystod 2017/18.

 

Rhoddodd Lee Roberts, Arweinydd Buddsoddiad mewn Eiddo, gyflwyniad Powerpoint yn amlygu'r gwelliannau a wnaed i eiddo yn ddiweddar fel rhan o raglen SATC.  Wedi hynny, gyda chyfraniad ei gydweithiwr, Simon Roberts, Rheolwr Gwasanaeth – Asedau, ymatebodd i gwestiynau Aelodau yn unol â hynny.  

 

Wrth drafod, nodwyd y pwyntiau canlynol, yn benodol:

 

·         Bod trosglwyddiad yn cael ei gynnal gyda’r contractwr perthnasol ar gyfer pob cegin ac ystafell ymolch ar ôl cwblhau’r gwaith.  Byddai unrhyw fater sy’n cael ei ganfod yn ddiweddarach yn cael ei ddwyn at sylw’r Contractwr, ar yr amod nad yw’r nam yn ganfyddadwy yn ystod y cam trosglwyddo. Mae'r adran yn parhau i fynd ar drywydd materion crefftwaith gyda chontractwyr cegin ac ystafell ymolchi er gwaethaf y cyfnod gwarantiad o 12 mis.  Byddai materion yn ymwneud â chrefftwaith is-safonol ac ati ond yn cael eu trosglwyddo i’r Tîm Atgyweirio Tai os yw’r contractwr wedi gadael yr ardal.

·         Cadarnhad yr ail ymwelwyd â thai a oedd wedi eu gwrthod ac nad oedd wedi derbyn gwaith cegin ac ystafell ymolchi yn wreiddiol a chynhigiwyd cyfarfodydd un i un er mwyn ceisio mynd i’r afael â’r mater hwn.  Byddai’r rhai sy’n parhau i fod yn ‘wrthodiadau derbyniol’ yn cael eu hail-wneud pan fo’r eiddo yn wag.  Dywedodd Swyddogion bod Llywodraeth Cymru yn derbyn y bydd gwrthodiadau, felly caiff hyn ei gyfri fel methiant derbyniol. 

·         Roedd y safon osod well wedi cynyddu’r gyllideb wag 

,yn sylweddol ac felly yn talu’r colledion a ysgwyddwyd drwy Safon Ansawdd Tai Cymru.

·         Cadarnhaodd Swyddogion pe bai unrhyw fater yn ymwneud â chyflwr eiddo yn codi pryderon diogelwch, sef trydanol,  byddai unrhyw waith angenrheidiol yn cael ei wneud heb gymeradwyaeth y tenant.

·         Cadarnhad y byddai gwaith addurno, o ran ffenestri, drysau, pwyntio a rendro, yn cael ei ystyried a’i adolygu ar ddiwedd y rhaglen Safon Ansawdd Tai Cymru.

·         Atgoffodd y Cadeirydd y Pwyllgor am y fenter budd cymunedol.

 

CYTUNWYD:

 

i)                   Diolch i’r Aelod Arweiniol a’r Swyddogion am yr adroddiad a’r cyflwyniad.

ii)                 Bod y gwaith a wnaed i gyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru yn cael ei ganmol.

iii)                Bod adroddiadau ar y mater hwn yn y dyfodol yn cynnwys manylion  am ganran amcangyfrifedig yr eiddo a chydrannau unigol na fyddant yn cydymffurfio â Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn y dyddiad cwblhau, sef Rhagfyr 2020, a pha gamau gweithredu sydd ar waith i fynd i’r afael â hyn.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.