Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Craig Stevens  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

34.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Dana Davies, Michael Dixon, John McCusker a Robert Walsh a'r aelod cyfetholedig Mr Brent Evans.

 

35.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn.  Gwnaed y datganiadau canlynol:

 

Eitem 5 – Cynghorwyr Tina Mannering a Beverley Parry-Jones – Cysylltiad Personol ac un sy’n rhagfarnu – Llywodraethwyr Ysgol.    Arhosodd y Cynghorwyr yn y cyfarfod gan hawlio eithriad o dan Erthygl 12(2) Cod Ymddygiad yr Aelodau, gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

36.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 69 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Ionawr 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – Y dylid llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Ionawr 2019 fel cofnod cywir.

 

37.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 92 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/17/19s) i gynorthwyo'r Pwyllgor i ystyried a chytuno ar ei raglen waith.  Ystyriodd yr Aelodau'r adroddiad a chyfeiriwyd at y canlynol:

 

·         Byddai’r ymateb drafft i gwestiynau a holwyd o dan fframwaith Gwasanaethau Addysg Llywodraeth Leol yn cael eu hystyried fel y bo angen.

·         Fe nodwyd cwmpas ar gyfer Grŵp Tasg a Gorffen Defnydd o Adeilad Ysgol Groves

 

CYTUNWYD – Cymeradwyo’r rhaglen waith.

 

38.

Lefelau o Waharddiadau Cyfnod Penodol/ Parhaol ac Ymgysylltiad Addysg Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid pdf icon PDF 211 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Mae datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 35 uchod)

 

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Pobl – Addysg adroddiad (HEd/04/19s) i ddarparu adroddiad monitro i’r Pwyllgor Craffu ar lefelau’r gwaharddiadau cyfnod penodol a pharhaol yn Wrecsam a sut mae hyn yn cymharu â data cymharol Cymru gyfan a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru.  Roedd yr adroddiad hefyd yn darparu data ar y dangosydd addysg, hyfforddiant a chyflogaeth ar gyfer y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid.  Cyflwynwyd Ffigur 3 diwygiedig – Nifer y Gwaharddiadau dros 5 diwrnod 2012/13 – 2017/18.

 

Nododd yr aelodau bod y lefel o waharddiadau cyfnod penodol wedi cynyddu a thynnwyd sylw ato fel maes o flaenoriaeth yng Nghynllun Busnes 2019-20 yr adran.  Fe nodwyd hefyd bod gan gyfran o’r disgyblion oedd wedi’u gwahardd anghenion dysgu ychwanegol a bod rhagor o waith yn mynd rhagddo mewn cysylltiad â hyn. Byddai'r Pwyllgor yn cael clywed mwy am hyn mewn cyfarfod yn y dyfodol.  Fe gydnabuwyd bod dylanwadau y tu allan i’r ysgol yn aml yn gysylltiedig ag ymddygiad sy'n tarfu ar eraill yn yr ysgol.

 

Ystyriodd yr Aelodau'r adroddiad a chyfeiriwyd at y materion canlynol yn y drafodaeth:

 

·         Rhoddwyd sicrwydd bod y system i adrodd gwaharddiadau’n gadarn.

·         Pwysigrwydd arweinyddiaeth mewn ysgolion. Dywedodd y Pennaeth Addysg bod yna dystiolaeth i awgrymu cynnydd tymor byr mewn gwaharddiadau ar ôl penodi Pennaeth newydd o ganlyniad i ddyheadau cynyddol a systemau a gweithdrefnau newydd.

·         Gofynnwyd a oedd yr amseroedd aros cynyddol am atgyfeiriadau i CAMHS yn effeithio ar ymddygiad mewn ysgolion.  

Roedd y Pennaeth Addysg yn cydnabod bod y rhestrau aros ar gyfer CAMHS yn uchel, ond pwysleisiodd bod gan yr awdurdod lleol berthynas weithredol wych gyda’r Bwrdd Iechyd a CAMHS.  Roedd yn bwysig sicrhau bod gwasanaethau cwnsela ac ymyriadau a ddarparwyd gan yr awdurdod lleol yn cael eu cynnal.  Roedd cynllun peilot gan CAMHS i gynnal hyfforddiant yn yr ysgol er mwyn helpu athrawon i adnabod materion posibl a’u cyfeirio at wasanaethau priodol yn cael ei gyflwyno.

·         Rôl y rhieni wrth sicrhau bod ffiniau ymddygiad disgyblion, fel y gosodwyd gan ysgolion, yn cael eu parchu.

·         Pwysigrwydd ymagwedd gyson mewn dosbarthiadau tuag at lefelau o ymddygiad derbyniol.

·         Fe nodwyd nad oedd hi’n bosibl cymharu lefelau gwaharddiad cyfnod penodol ysgolion oherwydd eu demograffeg a pholisïau ymddygiad gwahanol.

·         Doedd dim tystiolaeth y byddai gan ysgol oedd yn tangyflawni gyfraddau uchel o waharddiad.

·         Darparwyd rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r canllawiau a ddarparwyd i ysgolion gan yr awdurdod lleol ynghylch seiberfwlio. 

Fe nodwyd bod digwyddiadau o seiberfwlio yn aml yn digwydd y tu allan i oriau’r ysgol. Fe soniodd y Pennaeth Addysg wrth y Pwyllgor am brosiect ar y gweill gan Senedd yr Ifanc mewn perthynas â bwlio a dywedodd y byddai’n dosbarthu’r wybodaeth i aelodau'r Pwyllgor. 

·         Dywedodd yr Aelod Arweiniol bod angen rhagor o waith i adnabod a oedd yna gysylltiad rhwng ysgolion oedd â lefelau staffio is yn sgil gorfod rheoli’r gyllideb ac achosion o wahardd.

·         Fe nodwyd bod yr adran Addysg yn darparu cymorth a chyngor i ysgolion i geisio cadw cyfraddau gwahardd mor isel â  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 38.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.