Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref, Wrecsam

Cyswllt: Craig Stevens  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

6.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Carrie Harper, John McCusker a Debbie Wallice a’r aelod cyfetholedig Mrs Rosalind Williams.

 

7.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 200 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Mehefin 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Mehefin 2019 fel cofnod cywir a’u llofnodi.

 

8.

Adroddiad Blynyddol GwE (Gwasanaeth Gwella Ysgolion Rhanbarthol Gogledd Cymru) 2018/19 pdf icon PDF 245 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid adroddiad (COGC/30/19s) i ystyried Adroddiad Blynyddol GwE (Gwasanaeth Gwella Ysgolion Rhanbarthol Gogledd Cymru) 2018/19 a oedd ynghlwm wrth yr adroddiad yn Atodiad 1.

 

Croesawodd y Cadeirydd gynrychiolwyr GwE, Arwyn Thomas ac Alwyn Jones i’r Cyfarfod.  Wrth gyflwyno Adroddiad Blynyddol GwE i’r Pwyllgor fe gyfeiriodd Arwyn Thomas at y gwaith sy’n cael ei wneud ganddynt ar ddatblygu cwricwlwm, arweinyddiaeth, gwella safon dysgu a mesurau atebolrwydd newydd yn erbyn y newidiadau cenedlaethol sylweddol sy’n digwydd mewn addysg ar hyd o bryd.  Cynghorwyd aelodau fod GwE yn gweithio gyda’r holl ysgolion i gefnogi eu hymrwymiad gyda’r broses ddiwygio oedd wedi'i sefydlu yn y blaenoriaethau rhanbarthol a lleol.

 

Yna cafwyd golwg cyffredinol gan Alwyn Jones o'r gwaith wedi'i wneud gan y gwasanaeth i gefnogi a herio ysgolion Wrecsam, gan gynnwys rhaglenni dysgu proffesiynol ar gael i staff ar bob lefel, prosiectau ymchwil lle mae nifer sylweddol o ysgolion cynradd ac uwchradd yn Wrecsam yn cymryd rhan ynddynt, y system gwybodaeth rheoli G6 rhanbarthol ar gyfer rhannu arfer da llwyddiannus a chefnogaeth GwE i ysgolion trwy’r broses ddiwygio gyda chyfeiriad penodol at ADY a newidiadau yn y cwricwlwm.  Cynghorwyd aelodau fod safonau yn Ysgolion Cynradd Wrecsam yn dda, gyda chanlyniadau'r Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 wedi gwella yn y blynyddoedd diwethaf.  Y flaenoriaeth i GwE a’r awdurdod lleol oedd parhau i godi safonau yn Ysgolion Uwchradd Wrecsam.   Sicrhawyd aelodau fod yr amodau bellach yn gywir ar gyfer gwella ysgolion gyda chyfeiriad at y newidiadau mewn arweinyddiaeth o ran lefel penaethiaid a rheolaeth ganol, cynnydd pynciau craidd ac ymrwymiad cadarnhaol Ysgolion Uwchradd Wrecsam.

 

Wrth gasglu fe dynnodd Arwyn Thomas sylw at yr amcanion strategol a’r prif flaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn i ddod ar gyfer y gwasanaeth wedi’i amlinellu yn yr adroddiad gan bwysleisio’r pwysigrwydd o weithio mewn partneriaeth yn effeithiol i hwyluso system hunan-wella.

 

Diolchodd y Cadeirydd i gynrychiolwyr GwE am eu cyflwyniad a gwahoddodd yr Aelodau i ofyn cwestiynau.  Yn ystod trafodaeth amlygwyd y materion canlynol:

 

·         Sicrwydd bod yna bellach ddigon o gymhwysedd ym model GwE i gefnogi’r gwaith o wella ysgolion uwchradd yn Wrecsam o ystyried y toriadau yn y gyllideb craidd a grantiau. 

Cynghorwyd aelodau bod buddsoddiad mewn rhaglenni arweinyddiaeth ac ysgolion mewn clystyrau yn cydweithio ac yn arddangos cyfrifoldeb a rennir yn golygu ystod o arbenigedd a chynaliadwyedd a ddylai roi canlyniadau yn y tymor canolig a hir.

·         Cydnabyddiaeth o’r angen i ysgolion i gydbwyso amser ac adnoddau er mwyn ymrwymo â’r model cydweithio.

·         Darparwyd sicrwydd fod proffil Archwiliad Estyn ar draws y rhanbarth yn gryf. 

·         Datganiad ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru sef Rheoliadau Targedau Perfformiad ac Absenoldeb Ysgolion 2019 (Cymru) (Diwygiad) sydd yn cyfeirio at newidiadau ym mesuryddion perfformiad Cyfnod Allweddol 4 a threfniadau gosod targedau a fyddai yn cefnogi hunan asesiad ac “ni ddylai gael ei grynhoi i fesur perfformiad gan awdurdod lleol i ddwyn ysgolion i gyfrif.”

·         Yr angen i sicrhau cysondeb ar draws ysgolion. 

Darparwyd sicrwydd fod safonau yn ysgolion uwchradd Wrecsam yn gwella, fodd bynnag roedd y gyfradd gwelliant  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 8.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.