Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref, Wrecsam

Cyswllt: Craig Stevens  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Dana Davies, Frank Hemmings, John McCusker, Rondo Roberts ac Aelodau Cyfetholedig Alison Fisher, Rosalind Williams a Brent Evans. 

 

2.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 65 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Ebrill 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD –Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Ebrill 2019 fel cofnod cywir.

 

Diolchodd Aelodau’r Pwyllgor i’r Cyn Gadeirydd, y Cynghorydd Carrie Harper a’r cyn Is-Gadeirydd, y Cynghorydd Michael Dixon am eu gwasanaeth yn ystod y deuddeg mis diwethaf. 

 

3.

Amseroedd Cyfarfodydd

I roi ystyriaeth i amseroedd cychwyn y Cyfarfod hwn gan roi ystyriaeth i’r adnoddau ar gael ar gyfer gwe-ddarlledu.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gofynnodd y Cadeirydd am farn y Pwyllgor ynglŷn ag amser cyfarfodydd y Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes ar gyfer blwyddyn y cyngor 2019/20.

 

CYTUNWYD – Bod cyfarfodydd y Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes yn dechrau am 2.30pm yn y dyfodol.

 

 

4.

Adroddiad Canlyniadau Dysgwyr ar gyfer Disgyblion Wrecsam yng Ngholeg Cambria 2017/18 pdf icon PDF 81 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid adroddiad (COGC/26/19s) i ystyried y safonau addysg ar gyfer disgyblion Wrecsam sy’n mynychu Coleg Cambria ac i ystyried y ganran o ddisgyblion ym Mlwyddyn 11 sy’n parhau mewn addysg llawn amser.

 

Croesawodd y Cadeirydd Llinos Roberts a Clwyd Jones, cynrychiolwyr o Goleg Cambria i’r cyfarfod.    Cyflwynodd Llinos Roberts yr adroddiad i’r Pwyllgor yn tynnu sylw’r Aelodau at y wybodaeth ganlynol:

 

·         Adroddiad deilliannau dysgwr ar gyfer Coleg Cambria yn 17/18

·         Canlyniad mesurau cyflawniad ôl-16 yn 17/18

·         Perfformiad dysgwyr Coleg Cambria sy’n byw yn ardal Wrecsam wedi’i dorri lawr. 

 

 Hysbysodd Clwyd Jones y Pwyllgor y byddai’r set gyffredin o fesurau perfformiad newydd, oedd yn cael eu datblygu ar hyn o bryd gan Lywodraeth Cymru mewn cydweithrediad â rhanddeiliaid allweddol yn dod i rym o’r flwyddyn nesaf. 

 

Yn ystod trafodaeth gofynnodd yr Aelodau am y wybodaeth ychwanegol ganlynol:

 

·         Y cyfraddau llwyddo galwedigaethol ar lefel mynediad, oedd o dan y cymharydd cenedlaethol.   

·         Cyfanswm nifer y disgyblion oedd wedi cwblhau yn y cyfnod 2015/16 – 2917/18.

 

Roedd Aelodau yn croesawu’r adroddiad ac yn canmol y coleg am yr adroddiad cadarnhaol oedd yn dangos bod dysgwyr Wrecsam yn gwneud cynnydd yng Ngholeg Cambria.    Hefyd nodwyd bod y coleg wedi derbyn tystysgrif am gynnydd rhagorol gan ALPs yn cadarnhau bod y coleg ymysg y 25% uchaf yn y DU.

 

CYTUNWYD – Diolch i Goleg Cambria am gyflwyno adroddiad cadarnhaol iawn yn amlinellu’r Deilliannau Addysgol ar gyfer Dysgwyr Wrecsam yng Ngholeg Cambria. 

 

5.

Cymorth Iechyd a Lles i Ysgolion pdf icon PDF 319 KB

I ystyried adrodd yr Aelod Arweiniol ar gyfer Pobl – Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth-Dlodi

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Pobl - Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth-dlodi adroddiad (COEEI/12/19s) i ystyried y prif themâu/tueddiadau a nodwyd drwy’r arolwg Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Ysgol o 2017/18 ac i amlygu’r trefniadau cefnogi ar gyfer lles disgyblion Wrecsam. 

 

Dywedwyd bod 7 ysgol uwchradd yn Wrecsam wedi cymryd rhan yn yr arolwg oedd wedi amlygu sawl maes cadarnhaol i ysgolion ddatblygu ynghyd â nifer o feysydd oedd angen cymryd camau a gwelliant pellach.  Roedd ysgolion yn datblygu eu cynllun gweithredu eu hunain ac roedd nifer o gamau wedi eu cynnwys eisoes fel rhan o gynllun gweithredu’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.  Gofynnwyd i Aelodau nodi’r galw parhaus am gefnogaeth gyda gwasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc.  

 

Gwahoddodd y Cadeirydd y Pwyllgor i ofyn cwestiynau i'r Aelod Arweiniol a'r swyddog a oedd yn bresennol.  Yn ystod y drafodaeth codwyd y materion canlynol:

 

·         Pwysigrwydd cyfranogiad yr ysgol yn yr arolwg.

·         Gofynnwyd am sicrwydd ynglŷn â pha mor ddibynnol oedd data’r arolwg. 

Dywedodd y swyddog fod yr ALl yn casglu data gan ystod o wasanaethau ac arolygon eraill i sicrhau bod adnoddau yn canolbwyntio ar y meysydd cywir. 

·         Rôl llywodraethwyr ysgol yn herio a chefnogi ysgolion yn defnyddio’r data arolwg i ddatblygu strategaethau a chynlluniau gweithredu. 

·         Rôl y Pwyllgor yn y dyfodol i edrych ar raglenni gwella iechyd a lles ysgolion i weld sut mae materion fel diffyg cwsg, gordewdra ac yfed diodydd melys yn derbyn sylw.  

·         Nodwyd fod tîm Lles yr Awdurdod Lleol yn darparu rhaglenni codi ymwybyddiaeth o ran effaith negyddol dyfeisiau symudol a diffyg cwsg ar ddysgu. 

·         Rôl ganolog rhieni i gefnogi'r agenda iechyd a lles. 

·         Pryder a fynegwyd am lefel y rhestr aros sy’n codi o’r galw am wasanaethau cwnsela yn yr ysgol.   

Cydnabuwyd bod cefnogaeth wedi’i thargedu’n cael ei darparu i ysgolion cynradd allweddol i ddarparu cefnogaeth i blant yn ifanc. 

 

CYTUNWYD -

 

(i)         Bod gohebiaeth yn cael ei chyfeirio i gyrff llywodraethu ysgolion y Maelor a Bryn Alyn i weld pam nad oeddent wedi cymryd rhan yn arolwg Iechyd a Lles Myfyrwyr yn 2017/18. 

 

(ii)        Bod adroddiad diweddaru ar Gefnogaeth Iechyd a Lles i Ysgolion yn canolbwyntio ar gyngor a ddarparwyd i ysgolion i fynd i'r afael â gordewdra a diffyg cwsg a'u cynlluniau gweithredu perthnasol i fynd i'r afael â'r materion hyn. 

 

(iii)       Bod y pwysau ar y gwasanaeth cwnsela ysgol yn cael ei gydnabod a bod pryder yn cael ei fynegi am hyd rhestrau aros presennol a’r pwysau ar adnoddau. 

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.