Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Craig Stevens  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

39.

Croeso

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd Mrs Rosalind Williams, aelod cyfetholedig newydd sy’n cynrychioli Esgobaeth Llanelwy i’r cyfarfod. 

 

40.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd Rondo Roberts a Mr Brent Evans.

 

41.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 79 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Chwefror 2019 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD – Y dylid llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Chwefror 2019 fel cofnod cywir.

 

42.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 89 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Llywodraethu a Chwsmeriaid adroddiad (COGC/03/19s) i gynorthwyo'r Pwyllgor i ystyried a chytuno ar ei raglen waith.  Wrth gyflwyno’r adroddiad, amlygodd yr Hwylusydd Craffu’r materion canlynol:

 

·         Y newidiadau y cytunwyd arnynt yn y cyfarfod diwethaf.

·         Byddai adroddiad Cefnogi Lles Disgyblion yn cael ei ohirio tan y cyfarfod ym mis Mehefin o ganlyniad i oedi gyda’r Gweinidog yn rhyddhau data cenedlaethol. 

·         Byddai’r adroddiad ar Safonau Addysg cyfnod allweddol 5 ar gael i’w ystyried yng nghyfarfod mis Mehefin. 

 

CYTUNWYD -

 

(i)         Bod yr adroddiad ynglŷn â Chefnogi Lles Disgyblion yn cael ei ystyried yn y cyfarfod ym mis Mehefin. 

 

(ii)        Bod yr adroddiad ynglŷn â Safonau Addysg Cyfnod Allweddol 5 yn cael ei ystyried yng nghyfarfod mis Mehefin. 

 

43.

Safonau Addysgol ar gyfer Disgyblion ag Anghenion Addysgol Arbennig pdf icon PDF 174 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg adroddiad (COEEI/09/19s) i Aelodau i’w hysbysu am Safonau Addysgol i Ddisgyblion ag Anghenion Addysgol Arbennig (AAA), sicrwydd ansawdd cadarn darpariaeth AAA yn yr awdurdod lleol oedd yn effeithio ar safonau i ddisgyblion ag AAA a’r ystod o ddarpariaeth AAA a chanllawiau presennol i fynd i’r afael â newidiadau mewn deddfwriaeth yn y dyfodol. 

 

Gwahoddodd y Cadeirydd aelodau’r Pwyllgor i ofyn cwestiynau i’r Aelod Arweiniol a’r swyddogion oedd yn bresennol.   Yn ystod trafodaeth amlygwyd y materion canlynol:

 

·         Nodwyd bod y nifer o ddisgyblion yn Wrecsam ag AAA wedi cynyddu yn y blynyddoedd diwethaf.   

Dywedwyd bod y lefel o ddisgyblion AAA mewn ysgol wedi’i gofnodi mewn data PLASC ac roedd cyllideb ysgol yn cael ei newid yn unol â hynny. 

·         Yr effaith ar y gwasanaeth i AAA yn codi drwy weithredu'r Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (2018) fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad.    

Nodwyd bod yr awdurdod lleol yn arwain ar Arfer sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn yn darparu hyfforddiant mewn ysgolion, targedu’r ysgolion hynny oedd angen cefnogaeth ychwanegol i ddiwallu anghenion y ddeddfwriaeth.   Yn ogystal, roedd yna sawl blaenoriaeth yn y Cynllun Busnes yn ymwneud â datblygu gweithlu medrus.

·         Er bod y newidiadau yn y Ddeddf yn cael eu croesawu, mynegwyd pryder ynglŷn â’r goblygiadau posibl ar y gyllideb ac adnoddau os na fyddai cyllid canolog ar gael gan Lywodraeth Cymru.   

Roedd yr Aelod Arweiniol a swyddogion yn sicrhau’r Aelodau fod y mater hwn yn parhau i gael ei godi yn rhanbarthol ac yn genedlaethol ar draws amrywiol fforymau.

·         Gofynnwyd am wybodaeth bellach ynglŷn â’r gwasanaeth i unigolion AAA â nam ar eu clyw. 

Dywedwyd bod y gwasanaeth hwn yn cael ei ddarparu’n rhanbarthol, ei gynnal gan Gyngor Sir y Fflint, gyda chynrychiolwyr Cyngor Wrecsam a Chyngor Sir Ddinbych ar y bwrdd rheoli i fonitro cynnydd yn ofalus.    Gofynnwyd am lefel cyrhaeddiad ar gyfer y garfan hon.

·         Darparwyd gwybodaeth bellach ynglŷn â’r oedran y gellir cynnal asesiadau ar gyfer datganiad a’r dull aml-asiantaeth i bennu a oedd angen cymorth ychwanegol. 

·         Gofynnwyd i wybodaeth am y gyllideb ar gyfer darpariaeth AAA gael ei darparu i aelodau’r Pwyllgor. 

·         Gofynnwyd am wybodaeth bellach ynglŷn â’r gwaith a wneir i fynd i’r afael â chynnydd a adroddwyd yn flaenorol yn lefel y gwaharddiadau ar gyfer disgyblion AAA.   

Dywedodd y swyddog bod hyn yn dueddiad lleol a chenedlaethol a bod peilot wedi’i ddatblygu i gynnig hyfforddiant i ysgolion o dan y teitl “Meddwl yn Wahanol” i gefnogi’r disgyblion hynny mewn mwy o risg o gael eu gwahardd. 

·         Adolygiad parhaus o ddarpariaeth adnoddau i sicrhau ei fod yn addas i’r diben, ac ystyried addysgu plant mewn lleoliadau prif ffrwd gyda chefnogaeth ddigonol, lle bo’n briodol.    

Adolygiad o ddarpariaeth arbenigol i gymryd i ystyriaeth y cynnydd mewn anghenion mwy cymhleth hefyd yn cael ei gynnwys.    Rhoddwyd sicrwydd bod lefel lleoedd a drefnwyd mewn darpariaeth ag adnoddau yn cael eu hadolygu'n rheolaidd a'u cymell yn ôl yr angen. 

·         Nodwyd bod lefel lleoliadau y tu allan i’r  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 43.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.