Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Tracy Davies  Hwylusydd Craffu

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Gwahodd enwebiadau i benodi Cadeirydd y Pwyllgor Craffu am y flwyddyn sydd i ddod

Cofnodion:

Roedd y Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid yn bresennol ar gyfer yr eitem hon a gofynnodd am enwebiadau i benodi Cadeirydd ar gyfer y Pwyllgor Craffu hwn ar gyfer y flwyddyn nesaf.

 

CYTUNWYD - Y dylid penodi'r Cynghorydd Carrie Harper yn Gadeirydd y Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes am y flwyddyn nesaf.

2.

Cadeirydd Llywyddol

Cofnodion:

CYTUNWYD – Fod yr Is-gadeirydd, y Cynghorydd Michael Dixon yn Cadeirio’r cyfarfod hwn.

3.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorydd R Alun Jenkins a'r aelodau cyfetholedig Mr Brent Evans a Mrs Maureen Williams.

4.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Cofnodion:

Atgoffwyd yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan baragraff 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o’r eitemau i’w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem 6 yn y Rhaglen – personol, nid rhagfarnllyd – y Cynghorwyr Dana Davies a Carrie Harper – Rhiant plentyn mewn ysgol addysg chweched dosbarth a’r Cynghorydd Debbie Wallice – Rhiant plentyn oedd yn ddiweddar wedi gadael addysg chweched dosbarth – Coleg Cambria.

5.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 86 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 19  Ebrill 2018 fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

CYTUNWYD – Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Ebrill 2018 fel cofnod cywir.

 

Dywedodd y Pennaeth Addysg y byddai’r grant Saesneg fel Iaith Ychwanegol nawr yn cael ei adfer am y flwyddyn 2018/19 (£311k) a hynny yn dilyn trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru, ac y byddai’n parhau ar lefel debyg ar gyfer 2019/20 a diolchodd i Arweinydd y Cyngor a CLlLC am eu cymorth. (Cyfeiriad at hynny yng nghofnod 44).

6.

Amrywio trefn y Rhaglen

Cofnodion:

CYTUNWYD – Bod Eitem 6 ar y Rhaglen yn cael ei dwyn ymlaen a'i thrafod yn y fan hon.

7.

Adroddiad Canlyniadau Dysgwr ar gyfer Disgyblion Wrecsam yng Ngholeg Cambria 2016/2017 pdf icon PDF 110 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 4 uchod)

 

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/51/18s) i ystyried y safonau addysg ar gyfer disgyblion Wrecsam sy’n mynychu Coleg Cambria ac i ystyried y ganran o ddisgyblion ym Mlwyddyn 11 sy’n parhau mewn addysg llawn amser.

 

Croesawodd y Cadeirydd Carys Davies, Pennaeth Cynorthwyol a Chyfarwyddwr y Cwricwlwm (Coleg Cambria) i'r cyfarfod. Cyflwynodd yr adroddiad i’r Pwyllgor yn amlygu'r prif welliannau mewn perfformiad ar draws y cymwysterau a gwnaeth sylw fod arolygwyr Estyn o'r farn fod y coleg yn “rhagorol”.

 

Ystyriodd aelodau'r adroddiad a chymeradwyo Coleg Cambria ar y canlyniadau dysgu llwyddiannus a amlinellwyd yn yr adroddiad. Mewn trafodaeth amlygwyd y materion canlynol:

 

·         Cefnogaeth i ddysgwyr mwy abl i fynd ymlaen i brifysgolion.

·          Cyfeiriwyd at raglen Seren Llywodraeth Cymru oedd yn anelu i ddarparu llwybrau mynediad i sefydliadau addysg uwch rhagorol, gan gynorthwyo i symud rhwystrau fel dyheadau a hyder isel. Nodwyd fod yna gynnydd diweddar wedi bod yn y nifer o fyfyrwyr Coleg Cambria sy’n mynd ymlaen i'r brifysgol i astudio meddygaeth.

·         Opsiynau o ran cyrsiau i ddisgyblion llai abl yn academaidd.  Nodwyd fod c.90% o ddisgyblion ar gyrsiau gaiff eu hasesu yn academaidd, fodd bynnag roedd y coleg yn darparu nifer fechan o gyrsiau eraill fel cyrsiau technegol neu’n ymwneud â chrefft.

·         Roedd gweithio mwy agos gyda'r rhwydwaith ysgolion wedi arwain at well dealltwriaeth o bwysigrwydd dysgwyr yn llwyddo i gael TGAU mewn Saesneg a Mathemateg.  Mae’r llythyr gan y coleg i’r ymgeiswyr wedi ei atodi fel Atodiad 2 y cyfeirir ato.

·         Cefnogaeth i ddysgwyr o ardaloedd mwy difreintiedig. Hysbysodd Carys Davies y Pwyllgor ynglŷn â rhaglen TRAC a oedd yn darparu rhaglen o gymorth a hyfforddiant ar gyfer dysgwyr.

·         Cyfyngiadau ar rannu data disgyblion rhwng ysgolion a cholegau ar adeg y cais yng ngoleuni cyfyngiadau’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol. Nodwyd fod gan CBSW brotocol rhannu gwybodaeth gyda Choleg Cambria ond roedd hwn yn gyfyngedig i rannu canlyniadau TGAU ar ddiwrnod cofrestru. Byddai galluogi rhannu mwy o wybodaeth yn gynharach yn golygu y byddai rhaid cael cydsyniad rhieni.  Awgrym fod y Pwyllgor yn codi pryderon gyda CLlLC a GwE i alluogi trafodaeth ar lefel genedlaethol.

·         Roedd lefelau cwblhau llwyddiannus yn uwch na lefelau cymharydd cenedlaethol Cymru yn dilyn canolbwyntio ar dargedau cynnydd academaidd.

·         Pwysigrwydd asesu ar gyfer dysgu a llwybrau gyrfa i annog ymgysylltu gyda disgyblion.

 

CYTUNWYD -

 

(i)         Fod y Cadeirydd, mewn ymgynghoriad gyda'r Pennaeth Adran a’r Aelod Arweiniol dros Bobl – Addysg, yn ysgrifennu at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru gyda'r bwriad o ymdrin â'r pryderon a godwyd yn y cyfarfod yn ymwneud â rhannu data disgyblion rhwng ysgolion a cholegau addysg bellach.

 

(ii)        Fod adroddiad cynnydd pellach yn cael ei gyflwyno ym Mehefin 2019 i gynnwys mwy o wybodaeth yn ymwneud â chyfraddau cynnydd i Rydychen/Caergrawnt ac unrhyw ddatblygiadau yn ymwneud â rhannu data disgyblion y cyfeirir at hynny yn (i) uchod.

8.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 66 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/61/18s) i gynorthwyo'r Pwyllgor wrth ystyried a chytuno ar ei raglen waith.

 

Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad ac mewn trafodaeth -

 

·         Nododd y byddai’r adroddiad mewn perthynas â Safonau Addysg oedd i’w drafod yn y cyfarfod ar 18 Hydref 2018 yn adroddiad wedi ei leihau a'i safoni ar gyfer Awdurdodau Gogledd Cymru a byddai’n canolbwyntio ar gynnydd Awdurdod Lleol (cynnydd pwynt canran), gan gynnwys amrediad ehangach o gyrsiau yn y data.

·           Byddai llwybr, wedi ei rannu i ysgolion unigol, yn cael ei ddarparu ond ni fyddai data cymharol Awdurdod Lleol yn cael ei gynnwys. Cytunwyd y byddai adroddiad ar ansawdd darpariaeth a’r galw am wasanaeth AAA yn disodli'r adroddiad ar berfformiad disgyblion sy'n derbyn prydau ysgol am ddim a grwpiau diamddiffyn eraill o ddysgwyr sydd i’w drafod yn y cyfarfod ar 11 Ebrill 2019.

 

CYTUNWYD – Yn amodol ar yr hyn y soniwyd amdanynt, i gytuno ar y rhaglen waith a amlinellwyd yn adroddiad HF/61/18s.

9.

Aelodaeth o'r Grwpiau Craffu Tasg a Gorffen pdf icon PDF 69 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/51/18s) i ystyried aelodaeth o Grwpiau Tasg a Gorffen y Pwyllgor, yn dilyn unrhyw newidiadau yn aelodaeth y Pwyllgor y cytunwyd arnynt yn y Cyngor Blynyddol ym Mai 2018.

 

Wrth adolygu aelodaeth y Grŵp Tasg a Gorffen Perfformiad Ysgol cytunodd y Pwyllgor yng ngoleuni cylch gorchwyl parhaus y grŵp hwn y byddai’r grŵp yn cael ei ailenwi’n Weithgor Monitro Perfformiad Ysgol, i adrodd yn ôl i’r Pwyllgor yn flynyddol ac y byddai’r Cynghorydd Carrie Harper yn disodli’r Cynghorydd Robert Walsh ar y grŵp hwn.

 

Adolygodd y Pwyllgor a chytuno at gylch gorchwyl y Grŵp Tasg a Gorffen Tlodi Misglwyf fel y nodwyd yn yr adroddiad. Holodd Aelod p’run ai fyddai yna ddigon o amser i ymgymryd â’r adolygiad i hysbysu sut y bydd cyllid Llywodraeth Cymru yn cael ei wario. Pwysleisiodd y Pennaeth Addysg bwysigrwydd argymhellion cynnar gan y Grŵp.

 

CYTUNWYD -

 

(i)         Fod y Grŵp Tasg a Gorffen Perfformiad Ysgol i’w ailenwi yn Weithgor Monitro Perfformiad Ysgol ac y byddai’r Cynghorydd Carrie Harper yn disodli'r Cynghorydd Robert Walsh yn y grŵp hwn.

 

(ii)        Cytuno ar gylch gorchwyl y Grŵp Tasg a Gorffen Tlodi Misglwyf.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.