Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref

Cyswllt: Tracy Davies  Hwylusydd Craffu

Media

Eitemau
Rhif Eitem

40.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr T Alan Edwards, Paul Jones a Rondo Roberts a’r aelod cyfetholedig Mr Brent.

 

41.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Erthygl 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiadau mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem rhif 5 ar y Rhaglen – Cynghorwyr Dana Davies, Carrie Harper a Debbie Wallice – Personol – Rhieni i blant mewn ysgol yn Wrecsam.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan gymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

Eitem rhif 5 ar y Rhaglen – Cynghorwyr R Alun Jenkins, Beverley Parry-Jones a Robert Walsh – Personol ac sy’n Rhagfarnu.  Arhosodd y Cynghorydd yn y cyfarfod gan wneud cais am eithriad dan Erthygl 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

42.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 63 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Chwefror 2018 fel cofnod cywir

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD –  Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Chwefror 2018 fel cofnod cywir.

 

43.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 117 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/46/17s) i gynorthwyo'r Pwyllgor wrth ystyried a chytuno ar ei raglen waith.

 

Cyflwynodd yr Hwylusydd Craffu yr adroddiad gan dynnu sylw Aelodau at y pethau a ganlyn:

 

·         Cynnig i gynnal Gweithdy Aelodau i Gyd ym mis Medi 2018 i sicrhau ymwneud ehangach pob Aelod i ystyried pa mor effeithiol oedd y Pwyllgor Craffu o ran cefnogi gwelliant mewn addysg. Gan gyfeirio at ddogfen y Ganolfan Craffu Cyhoeddus, ‘Back to School’, gofynnodd Aelod i ystyriaeth gael ei rhoi yn y dyfodol i drefnu bod mwy nag un eitem fesul cyfarfod ar y rhaglen waith i gynyddu effeithiolrwydd y Pwyllgor. Gofynnodd y Pennaeth Addysg, pan oedd y Pwyllgor yn trefnu mwy nag un eitem fesul cyfarfod, bod gallu Swyddogion i gyflwyno’r adroddiadau hynny yn cael ei ystyried.

·         Craffu ar osod y gyllideb – roedd cyfarfod mis Medi y Pwyllgor wedi’i neilltuo i ystyried eitemau cyllideb a nodwyd yn y Gweithdai Aelodau i Gyd a byddai cyfarfod ychwanegol yn cael ei drefnu ym mis Rhagfyr, os oedd angen, i ystyried unrhyw ymatebion penodol i'r ymgynghoriad.

·         Roedd Ffurflen Dewis Testun yn Atodiad 1 yr adroddiad o ran Tlodi Misglwyf. Dywedodd yr Aelod Arweiniol a’r Rheolwr Gwasanaeth fod gwaith yn cael ei wneud ar hyn o bryd i archwilio ffordd orau i ddyrannu’r cyllid diweddar a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru i awdurdodau lleol i helpu i fynd i’r afael â thlodi misglwyf. Cytunodd y Pwyllgor i sefydlu grŵp tasg a gorffen ar sail y canlyniadau a’r materion ar y ffurflen dewis testun i gefnogi’r adolygiad ac i ystyried y dyraniad cyllid a materion cyllid refeniw yn y dyfodol.

 

CYTUNWYD -

 

 (i)        Cymeradwyo’r rhaglen waith.

 

 (ii)       Sefydlu grŵp tasg a gorffen sy’n cynnwys yr Aelodau canlynol er mwyn rhoi ystyriaeth i Dlodi Misglwyf.

 

            Cynghorydd Dana Davies

Cynghorydd Sonia Benbow-Jones

Cynghorydd Carrie Harper

Cynghorydd Frank Hemmings

Cynghorydd Adrienne Jeorett

Cynghorydd Gwenfair Jones

 

44.

Perfformiad disgyblion sy'n cael prydau ysgol am ddim a grwpiau bregus eraill o ddysgwyr pdf icon PDF 163 KB

I ystyried adroddiad yr Aelod Arweiniol Pobl – Addysg

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng nghofnod 41 uchod)

 

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Pobl (Addysg) adroddiad (HF/08/18s) er mwyn rhoi gwybodaeth i Aelodau am y safonau a gyrhaeddwyd gan grwpiau o ddysgwyr bregus yn Wrecsam yn 2017 ac i ddarparu gwybodaeth i Aelodau am y canlyniadau TGAU a wiriwyd yn 2017, gan ganolbwyntio ar ddangosydd cynhwysol Lefel 2.

 

Dywedodd y Pennaeth Addysg, oherwydd maint bach y cohort, nid oedd y canlyniadau ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal wedi’u cynnwys yn adroddiad heddiw ond byddent yn cael eu rhannu gydag Aelodau fel adroddiad gwybodaeth cyfrinachol.

 

Gwnaeth y Cadeirydd groesawu cynrychiolwyr o GwE i’r cyfarfod.  Yna gwahoddodd aelodau’r Pwyllgor i roi sylwadau a gofyn cwestiynau am yr adroddiad.  Mewn trafodaeth amlygwyd y materion canlynol:

 

·         Nodwyd y gwelliannau o ran perfformiad prydau ysgol am ddim ar draws y rhan fwyaf o gyfnodau allweddol yn 2016 ac fe’u croesawyd gan y Pwyllgor. Nodwyd yr angen am welliant ar Gyfnod Allweddol 4.

·         Annigonolrwydd y dangosydd prydau ysgol am ddim fel anodd i nodi angen yng ngoleuni newidiadau i’r system budd-daliadau. Gofynnwyd bod sylwadau yn cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru yn hyn o beth.

·         Anhawster o ran nodi disgyblion nad ydynt yn hawlio prydau ysgol am ddim ond oedd ag anghenion tebyg. Cafodd hyn effaith ar y gefnogaeth y gallai ysgolion ei darparu drwy’r Grant Datblygu Disgyblion.

·         Adroddwyd am newidiadau i’r dangosydd a ddefnyddir gan Lywodraeth Cymru i gyfrifo’r Grant Datblygu Disgyblion i’r Pwyllgor, a allai olygu anfantais i ysgolion â lefelau prydau ysgol am ddim sy’n cynyddu. 

·         Anawsterau o ran rhannu gwybodaeth i hyrwyddo cymhwysedd ar gyfer prydau ysgol am ddim sy’n codi o ofynion GDPR.

·         Anawsterau o ran mesur effaith grant amddifadedd disgyblion ar gyflawniad. Nodwyd bod modd defnyddio grant amddifadedd disgyblion i ddarparu gweithgareddau i grwpiau o ddisgyblion a oedd angen ymyrraeth, os oedd yn targedu dysgwyr prydau ysgol am ddim yn bennaf cyn unrhyw grwpiau diamddiffyn eraill. Soniodd Swyddog GwE am rôl GwE o ran darparu cyngor a chyfarwyddyd i ysgolion am ddefnydd effeithiol o’r grant. 

·         Cynnydd o ran nifer achosion disgyblion gydag anghenion ychwanegol ar fynediad blynyddoedd cynnar a’i effaith ar y Cyfnod Sylfaen. Dywedodd y Swyddog GwE fod hon yn flaenoriaeth allweddol ar gyfer y grŵp ymyrraeth blynyddoedd cynnar rhanbarthol o ran y cynnig datblygiad proffesiynol parhaus gan GwE.

·         Gofynnwyd am ragor o wybodaeth o ran cefnogaeth ar gyfer datblygiad lleferydd ac iaith yn y blynyddoedd cynnar. Adroddwyd bod y grant amddifadedd disgyblion blynyddoedd cynnar yn Wrecsam yn cael ei ddefnyddio i gyflogi swyddog allgymorth lleferydd ac iaith a oedd yn gweithio gyda staff a rhieni gyda nodi materion yn gynnar a datblygu strategaethau cefnogi.

·         Dywedwyd wrth Aelodau am raglen o gefnogaeth wedi’i thargedu ar gyfer ysgolion yng nghyfnod allweddol 2 i gefnogi athrawon i wella canlyniadau dysgwyr prydau ysgol am ddim.

·         Rhoddwyd sicrwydd i Aelodau bod perfformiad gwell ar gyfnod allweddol 2 yn debygol o barhau, ar sail y data olrhain a ddarparwyd i’r awdurdod lleol gan ysgolion.

·         Gwahaniaeth o ran targedau a osodwyd a  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 44.

45.

Diolch

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gan mai hwn oedd cyfarfod olaf y Pwyllgor cyn Cyfarfod Blynyddol y Cyngor, diolchodd y Cadeirydd i Aelodau am eu gwaith caled a’u cefnogaeth yn ystod y flwyddyn.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.