Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Deborah Foulkes  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 228 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 30 Mai 2019 fel cofnod cywir

 

3.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

4.

Cylch Gorchwyl pdf icon PDF 362 KB

Atodedig er gwybodaeth yn unig

5.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 129 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cyllid a TGCh

6.

Datganiad Cyfrifon 2018/19 pdf icon PDF 88 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cyllid a TGCh

Dogfennau ychwanegol:

7.

Archwilio Mewnol- Addroddiad Gwrthdwyll Blynyddol 2018/19 pdf icon PDF 108 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cyllid a TGCh

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Archwilio 2018/19 pdf icon PDF 769 KB

I ystyried adroddiad y Prif Swyddog Cyllid a TGCh

9.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.