Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Ken Bickerton  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

53.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Trevor Bates, Marc Jones, Rondo Roberts a'r Aelod Lleyg Annibynnol Jerry O'Keeffe.

 

54.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn erthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn.

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o gysylltiad personol.

 

55.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 81 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Chwefror 2018.

Cofnodion:

Cyflwynwyd Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Chwefror 2018.

 

PENDERFYNWYD - Llofnodi Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Chwefror 2018 fel cofnod cywir.

 

Mater yn Codi:

 

Cofnod 49 Adroddiad Interim Archwilio Mewnol Ebrill 2017 - Ionawr 2018: Adroddodd y Rheolwr Gwasanaeth - Archwilio a Thechnegol ei fod wedi rhoi'r wybodaeth i'r Aelodau er mwyn gallu cymharu perfformiad Gwasanaeth Archwilio Mewnol Wrecsam yn erbyn y Cynlluniau Archwilio perthnasol ar yr adeg hon o’r flwyddyn ar gyfer 2016/17 a 2017/18. Roedd yr wybodaeth wedi nodi bod y Cynllun Archwilio ychydig yn fwy cyflawn eleni. 

 

Cofnod 50 Pwyllgor Archwilio - Gwerthuso Effeithiolrwydd: Cyfeiriodd yr Is-gadeirydd at drafodaeth a gafodd gyda Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio ynglŷn â chyflwyno sesiwn cynllunio a pharatoi 15 munud o bosibl cyn cychwyn cyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio yn y dyfodol. Gallai'r sesiynau hyn wella effeithiolrwydd rôl heriol yr Aelodau, gan y byddai'n eu galluogi i drafod cwestiynau posibl i'w hystyried yn y cyfarfod ei hun a gofynnodd am farn y Pwyllgor ar y mater.

 

PENDERFYNWYD - Cynnal sesiwn cynllunio a pharatoi 15 munud cyn cychwyn cyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio am gyfnod prawf o 12 mis.

 

56.

Cyf Archwilio 2017 - 013 Rheoli Gwybodaeth - gan gynnwys Diogelwch Data pdf icon PDF 23 KB

Cofnodion:

Croesawodd yr Is-gadeirydd y Rheolwr Gwasanaeth Adnoddau Dynol a Datblygiad Trefniadol a'r Rheolwr TGCh, Gwasanaethau Cwsmer a Chyfathrebu i'r cyfarfod ac atgoffodd yr Aelodau fod y ddau swyddog wedi cael gwahoddiad i fynychu'r cyfarfod i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ar Gyfeirnod Archwilio 2017-13 - Rheoli Gwybodaeth gan gynnwys Diogelwch Data. Adroddwyd hyn yn flaenorol i'r Pwyllgor Archwilio ar 22 Chwefror 2018 (HF/ 20/18) fel bod â sicrwydd Coch/ Oren.

 

Rhoddodd y Rheolwr TGCh, Gwasanaethau Cwsmer a Chyfathrebu amlinelliad byr o system rheoli gwybodaeth Adnoddau Dynol y Cyngor ac ar y gweithdrefnau a'r rheolaethau sydd ar waith i gofnodi gweithwyr newydd a rhai sy'n gadael. Dywedodd bod system ddata integredig Adnoddau Dynol a Chyflogres wedi bodoli ers 2013, a bod y tîm TGCh wedi sefydlu cyfrifon defnyddwyr ar gyfer pob dechreuwr newydd i ganiatáu iddynt gael mynediad at gyfleusterau TG, i lefel yr wybodaeth yr oedd ganddynt awdurdod ato, i ymgymryd â'u dyletswyddau. Cyfrifoldeb rheolwyr tîm adrannol oedd defnyddio'r wybodaeth yn Myview i wirio cywirdeb yr wybodaeth a oedd wedi’i gynnwys yn eu hadroddiadau tîm. Mae'r tîm TGCh yn parhau i ddatblygu gweithdrefnau i'w gwneud yn haws i reolwyr tîm adrodd am newidiadau o'r fath i wella cywirdeb / ansawdd y data a rennir.

 

Gan gyfeirio at wybodaeth am weithwyr sy'n gadael y Cyngor, dywedodd y Rheolwr Gwasanaeth Adnoddau Dynol a Datblygiad Trefniadol bod y broses yn mynnu bod y Ganolfan Gwasanaeth Adnoddau Dynol yn derbyn cyfarwyddyd gan reolwr tîm mewn perthynas â gweithiwr yn gadael, neu dderbyn copi o'r llythyr ymddiswyddo. Roedd yn hanfodol bod rheolwyr tîm yn hysbysu’r Ganolfan Gwasanaeth Adnoddau Dynol o unrhyw newidiadau o'r fath yn brydlon i sicrhau bod cyfrif defnyddiwr y gweithiwr wedi'i gau a bod mynediad at yr holl wybodaeth bersonol a sensitif wedi’i dynnu’n ôl. 

 

Yna codwyd y materion canlynol:

 

·        Mynegodd yr Aelodau bryder, er ei fod yn ymddangos bod gweithdrefnau cadarn ar waith ar gyfer hysbysu’r Ganolfan Gwasanaeth Adnoddau Dynol  o staff sy'n gadael yr awdurdod, nid oedd pob rheolwr yn glynu wrthynt a bod angen cymryd camau pellach i sicrhau cydymffurfiaeth.

 

·        Gellir cadw cyfrifon e-bost unigol yn agored am gyfnod byr yn dilyn gweithiwr yn gadael y Cyngor er mwyn parhad y gwasanaeth, fodd bynnag, dim ond y Rheolwr Atebol priodol oedd â mynediad at y cyfrifon hynny.

 

·        Dylai rheolwyr sicrhau, pan fydd cyfrifon defnyddwyr yn cael eu sefydlu ar gyfer staff dros dro/ asiantaeth, eu bod yn dod i ben i ben yn awtomatig ar ddiwedd dyddiad y contract a roddwyd. 

 

Atgoffodd yr Is-Gadeirydd yr Aelodau fod yr Adain Archwilio Mewnol wedi rhoi Lefel Sicrwydd Coch / Oren ar gyfer yr archwiliad hwn. Cynhyrchwyd Cynllun Gweithredu a byddai’r archwiliad dilynol cyntaf yn cael ei gynnal yn fuan, a byddai canlyniadau'r rhain yn cael eu hadrodd i gyfarfod Mai 2018 y Pwyllgor Archwilio.

 

PENDERFYNWYD - Nodi'r wybodaeth.

 

57.

Rhaglen Waith pdf icon PDF 49 KB

To consider the report of the Head of Finance.

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid y Rhaglen Waith wedi'i diweddaru.

 

PENDERFYNWYD - Nodi'r Rhaglen Waith.

 

58.

Siarter Archwilio Mewnol 2018/19 pdf icon PDF 99 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/ 30/18) a oedd yn galluogi ystyried Siarter Archwilio Mewnol Wrecsam ar gyfer 2018-19.

 

Cyflwynodd y Rheolwr Gwasanaeth, Archwilio a Thechnegol yr adroddiad a dywedodd wrth yr Aelodau fod Siarter Archwilio Mewnol Gwasanaeth Archwilio Mewnol Wrecsam wedi'i baratoi yn unol â'r fframwaith a ddarperir gan Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus (PSIAS). Roedd y Siarter hefyd yn cynnwys y Cynllun Archwilio Mewnol ar gyfer 2018/19 (Siarter, Atodiad 1) a oedd yn manylu ac yn blaenoriaethu'r aseiniadau archwilio arfaethedig y dylid eu cynnal yn ystod y flwyddyn ac yn cysylltu pob archwiliad i Gynllun y Cyngor. Roedd y Siarter hefyd yn cynnwys rhestr wrth gefn o aseiniadau archwilio tymor hir a chanolig eraill (Siarter, Atodiad 2) y gellid eu cynnal os oedd unrhyw adnodd sy'n weddill ar gael unwaith y bydd y gwaith hanfodol a nodwyd yn Atodiad 1 wedi'i gwblhau. Defnyddir ymagwedd seiliedig ar risg wrth flaenoriaethu aseiniadau archwilio a bydd y Pwyllgor Archwilio yn derbyn adroddiadau diweddaru rheolaidd am gynnydd yn erbyn y Cynllun Archwilio fel rhan o’r Adroddiadau Interim sy’n mynd rhagddynt gan yr Adain Archwilio Mewnol.

 

Wrth ystyried yr adroddiad, ymddiheurodd y Rheolwr Gwasanaeth, Archwilio a Thechnegol am y camgymeriad o ran rhifo'r paragraffau yn yr adroddiad. Roedd hyn wedi codi yn ystod y broses gyhoeddi a byddai'n cael ei gywiro cyn ei gwblhau. Yna codwyd y materion canlynol:

 

·         Tudalen 22 paragraff 1.20: Nodwyd bod Rheoliadau Ariannol a Gwrth-dwyll y Cyngor yn ei gwneud yn ofynnol i bob aelod o staff adrodd am achosion o dwyll a llygredd a amheuir neu a ganfyddir, a gallant roi gwybod amdanynt yn uniongyrchol i'r Adain Archwilio Mewnol neu drwy eu rheolwr atebol. Fodd bynnag, roedd yr atebolrwydd terfynol i sicrhau bod yr Adain Archwilio Mewnol yn cael ei hysbysu o bob achos o dwyll a llygredd a amheuir yn eu hadran yn gorwedd gyda’r Penaethiaid Adrannau. 

 

·         Tudalen 23 paragraff 1.27: Gan gyfeirio at y siart ar gymwysterau a gedwir gan staff Gwasanaeth Archwilio Mewnol Wrecsam, nodwyd bod gan rai staff fwy nag un cymhwyster.

 

·         Tudalen 23 paragraff 1.31: Gofynnwyd am sicrwydd bod gan Wasanaeth Archwilio Mewnol Wrecsam wybodaeth ddigonol am risgiau technoleg gwybodaeth allweddol i wneud eu gwaith penodedig.  

 

·         Tudalen 24 paragraff 1.38: Newid geiriad i "Bydd yr Adain Archwilio Mewnol yn parhau i fod yn rhydd o bob ymyrraeth...

 

·         Tudalen 28 paragraff 1.62: Mewn achosion lle mae’r Adain Archwilio Mewnol wedi rhoi lefel sicrwydd Coch neu Coch / Oren yn dilyn yr archwiliadau dilynol 1af a/ neu archwiliadau dilynol pellach, cytunwyd bod y geiriad yn cael ei ddiwygio i ofyn i'r adroddiad ysgrifenedig gael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Archwilio ac yn cael ei lofnodi gan Bennaeth yr Adran gyda'r Aelod Arweiniol perthnasol yn ymwybodol o gynnwys yr adroddiad.

 

·         Tudalen 28 paragraff 1.66 Targedau Perfformiad: Cadarnhaodd y Rheolwr Gwasanaeth, Archwilio a Thechnegol bod y targedau perfformiad yn realistig ac yn gyraeddadwy.

 

PENDERFYNWYD - Bod Siarter Archwilio Mewnol 2018 -19, fel y'i diwygiwyd, yn cael ei chymeradwyo.

 

59.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol pdf icon PDF 165 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/ 32/18) a hysbysodd y Pwyllgor Archwilio am gynnydd a adroddwyd ar Gynllun Gweithredu Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2017 hyd at 31 Rhagfyr 2017. Roedd copi o'r Cynllun Gweithredu i'w weithredu yn 2017/ 18 ynghlwm yn Atodiad A i’r adroddiad.

 

Cyflwynodd yr Arweinydd Archwilio yr adroddiad ac atgoffodd yr Aelodau fod y Pwyllgor Archwilio a'r Cynllun Gweithredu wedi’u cytuno gan y Pwyllgor Archwilio yn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Mehefin 2017. Mae cynnydd ar y camau a gynhwyswyd yn y Cynllun Gweithredu wedi eu monitro yn ystod y flwyddyn gan swyddogion, ac roedd 5 o'r 16 cam gweithredu yn dangos y bu oedi gyda’r cynnydd o ran y dyddiad targed penodol. Nodwyd y rhesymau dros yr oedi yn yr adroddiad.

 

Wrth ystyried yr adroddiad, gofynnodd yr Aelodau am ragor o wybodaeth am y cynnydd a wnaed o ran y camau canlynol:

 

·         Cyf. 1. Rheoli Asedau: Dywedodd y Pennaeth Cyllid fod yr oedi wrth gaffael system rheoli asedau corfforaethol arbenigol wedi codi oherwydd cymhlethdod cwblhau'r manylebau busnes gofynnol. Roedd cynnydd yn cael ei wneud a byddai'r manylebau'n cael eu cyflwyno i'r Bwrdd Rheoli Asedau i'w cymeradwyo cyn bo hir. 

 

·         Cyf. 4. Iechyd a Diogelwch: Nododd archwiliad mewnol a gynhaliwyd yn ystod 2017/18 bod peth cynnydd yn cael ei wneud wrth fynd i'r afael â'r materion llywodraethu a nodwyd yn 2016/17 ond bod angen sicrwydd bod y model llywodraethu yn effeithiol, yn enwedig ar lefel weithredol. Bydd gwaith partneriaeth gyda'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn 2018/19 yn helpu i gadarnhau hyn.   

 

·         Cyf. 8. Rheoli Gwybodaeth: Dywedodd y Pennaeth Cyllid fod Swyddog Diogelu Data Corfforaethol wedi'i benodi'n ddiweddar fel mae’r Cyngor yn parhau i baratoi ar gyfer cyflwyno'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd ym mis Mai 2018.

 

·         Cyf.15. Cynlluniau Parhad Gwasanaeth: Cadarnhaodd y Pennaeth Cyllid fod cynnydd yn cael ei wneud yn unol â'r cynllun gweithredu cytunedig.

 

PENDERFYNWYD - Nodi'r cynnydd a wnaed wrth weithredu'r Cynllun Gweithredu Datganiad Llywodraethu Blynyddol.

 

60.

Crynodeb o Gofrestrau Rheoli a Risg pdf icon PDF 370 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF / 31/18) a oedd yn hysbysu'r Pwyllgor Archwilio o risgiau'r Cyngor a sut y maent yn cael eu rheoli.

 

Cyflwynodd yr Arweinydd Archwilio yr adroddiad ac atgoffodd yr Aelodau fod Polisi Rheoli Risg y Cyngor yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cyngor fod â threfniadau ffurfiol ar waith ar gyfer rheoli risgiau. Cedwir Cofrestrau Risg a Rheoli ar gyfer prif risgiau'r Cyngor, pob adran, prif brosiect a phartneriaeth arwyddocaol. Pwrpas yr adroddiad oedd rhoi barn gyffredinol i'r Aelodau o'r risgiau a nodwyd yn y Cyngor. Roedd rheolaethau i liniaru'r risgiau hyn wedi'u nodi o fewn y Cofrestri Risg a Rheoli unigol. Atodwyd detholiad o Gofrestrau Risg a Rheoli Adrannol ar 28 Chwefror 2018 yn Atodiadau C a D yr adroddiad. Roedd pob Pennaeth Adran yn gyfrifol am gadw cofrestr eu hadran yn gyfoes ac am sicrhau bod rheolaethau'n parhau i fod yn effeithiol a bod unrhyw gamau gweithredu yn cael eu cymryd. Yn ychwanegol, roedd pob cofrestr adran yn destun her flynyddol gan swyddogion risg a Phenaethiaid Adrannau eraill.

 

Yna ystyriodd yr Aelodau'r adroddiad a chodwyd y materion canlynol:

 

·         Tudalen 59, PRO4 - Mae risg bod adnoddau refeniw a chyfalaf yn annigonol i gyflawni blaenoriaethau a nodwyd a bodloni rhwymedigaethau ar adeg y galw cynyddol am wasanaethau: Mewn ymateb i gwestiwn gan Aelod, cadarnhaodd y Pennaeth Cyllid nad oedd gan y Cyngor Strategaeth Rheoli Galw ar waith i liniaru'r risg hon. Roedd y risg yn cael ei lliniaru gan adrannau sy'n gweithio yn unol â'r model busnes a gytunwyd gan y Cyngor, ond byddai'n gwneud ymchwiliadau pellach ynghylch a fyddai cyflwyno strategaeth o'r fath yn fuddiol i'r Cyngor. 

 

·         Tudalen 62, Adran Addysg ED08 - Cafodd gwasanaethau eu tarfu oherwydd absenoldeb staff: Dywedodd Aelod am y risg o gau ysgol oherwydd absenoldeb staff a gofynnodd am eglurhad pellach ynghylch a oedd gan bob ysgol bolisïau a gweithdrefnau rheoli absenoldeb ar waith i liniaru y risg hon. Dywedodd yr Arweinydd Archwilio fod yr wybodaeth hon wedi'i chasglu gan yr adran Adnoddau Dynol a chytunodd i roi gwybodaeth ychwanegol i Aelodau'r Pwyllgor ar y mater hwn.

 

·         Tudalen 72, Yr Amgylchedd a Chynllunio EP016 - Mae gweithiwr / contractwr y Cyngor yn gysylltiedig â damwain ffordd ddifrifol: Gofynnwyd am eglurhad ynghylch y mesurau lliniaru a sefydlwyd i sicrhau bod yr holl ddamweiniau'n cael eu hymchwilio. Dywedodd y Pennaeth Cyllid nad oedd pob mân ddamwain wedi cael ei harchwilio fel mater o drefn. Rhoddwyd mesurau ar waith i fynd i'r afael ag agweddau rheoli yn yr adran ac i godi ymwybyddiaeth a hyrwyddo hyfforddiant staff yn unol â pholisïau a safonau Iechyd a Diogelwch y Cyngor. Roedd archwiliad mewnol diweddar o Reoli Fflyd wedi nodi bod pob digwyddiad o'r fath bellach yn cael ei ymchwilio fel mater o drefn.

 

PENDERFYNWYD - Bod cynnwys y Gofrestr Risg a amlinellwyd yn adroddiad HF/21/18 yn cael ei nodi.

 

61.

Cynllun Swyddfa Archwilio Cymru 2018/19 pdf icon PDF 62 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF / 33/18) a oedd yn cynnwys copi i'r Aelodau o Gynllun Archwilio 2018/19 Swyddfa Archwilio Cymru.

 

Cyflwynodd Mathew Edwards (Rheolwr Archwilio Ariannol) a Paul Goodlad (Arweinydd Archwilio Perfformiad) Swyddfa Archwilio Cymru, yr adroddiad a hysbysodd yr Aelodau fod y rhaglen waith a gynlluniwyd yn seiliedig ar eu hasesiad o'r risgiau ariannol a gweithredol sy'n wynebu'r Cyngor ac yn cynnwys y gwaith cyllid a pherfformiad i'w wneud yn 2018/19. 

 

Yn ystod trafodaeth ar y Cynllun Archwilio, gofynnodd yr Aelodau am eglurhad pellach ar y materion canlynol:

 

·         Tudalen 100 - Ffi: Gan gyfeirio at y ffioedd archwilio amcangyfrifedig, esboniodd Matthew Edwards fod y gostyngiad ymylol yn y ffi Archwilio ar gyfer 2018-19 o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol, yn adlewyrchu ansawdd y cyfrifon a dderbyniwyd gan y Cyngor.

 

·         Tudalen 109 Cyfnewidfa Arfer Da (GPX) - Cyfeiriwyd at y rhaglen GPX arfaethedig ar gyfer 2018 ac a allai Aelodau gael mynediad ar-lein i gyfarfodydd a seminarau ar y we ai peidio. Dywedodd Mathew Edwards fod yr wybodaeth hon ar gael ar wefan Swyddfa Archwilio Cymru a chytunodd y Pennaeth Cyllid i e-bostio dolen gyswllt i'r Aelodau i'r wefan.

 

PENDERFYNWYD - Nodi Cynllun Archwilio 2018 Swyddfa Archwilio Cymru.

 

62.

Adroddiad Cynnydd - Archwilio Allanol ac Arolygiaethau pdf icon PDF 64 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF / 34/18) a oedd yn cynnwys copi o adroddiad cynnydd Swyddfa Archwilio Cymru i'r Aelodau.

 

Wrth gyflwyno'r adroddiad, dywedodd Matthew Edwards (Rheolwr Archwilio Ariannol) a Paul Goodlad (Arweinydd Archwilio Perfformiad) Swyddfa Archwilio Cymru fod yr adroddiad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am waith archwilio ariannol a pherfformiad cyfredol a chynlluniedig a wnaed gan Swyddfa Archwilio Cymru ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Roedd yr adroddiad hefyd yn darparu gwybodaeth ar raglen yr Archwilydd Cyffredinol ar archwiliadau gwerth am arian cenedlaethol.

 

Atgoffodd y Pennaeth Cyllid yr Aelodau bod adroddiadau archwilio perfformiad SAC sy’n berthnasol i lywodraeth leol a bod sut yr oedd eu hargymhellion yn cael eu hystyried gan y Cyngor mewn cynlluniau gweithredu lleol yn cael eu hadrodd i'r Pwyllgor Archwilio. 

 

PENDERFYNWYD - Nodi cynnwys adroddiad cynnydd Swyddfa Archwilio Cymru.

 

63.

Adroddiadau Gwybodaeth pdf icon PDF 55 KB

Adroddiad Addasiadau Tai SAC - Cynllun Gweithredu CBSW

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF / 38/18) a oedd yn diweddaru'r Pwyllgor Archwilio ar Adroddiad Addasiadau Tai Swyddfa Archwilio Cymru a'r Cynllun Gweithredu a ddatblygwyd gan y Cyngor yn dilyn Argymhellion SAC.

 

PENDERFYNWYD - Bod y Pwyllgor Archwilio yn nodi'r adroddiad Addasiadau Tai a gyhoeddwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru a'r Cynllun Gweithredu a ddatblygwyd gan y Cyngor.

 

64.

Eitem Busnes Ychwanegol: Gwasanaethau Gorfodaeth Amgylcheddol yn Wrecsam

Cofnodion:

Dywedodd yr Is-Gadeirydd y byddai'r Pwyllgor Craffu Cartrefi a'r Amgylchedd a drefnwyd ar gyfer dydd Mercher, 11 Ebrill 2018, yn ystyried adroddiad pellach ar berfformiad gorfodaeth yr amgylchedd mewn ymateb i nifer o gwestiynau a godwyd gan yr Aelodau yn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Rhagfyr 2017. Disgwylir i Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio fod yn bresennol yn y cyfarfod.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.