Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Ken Bickerton  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd

Gwahodd enwebiadau i benodi Cadeirydd y Pwyllgor am y flwyddyn sydd i ddod.

Cofnodion:

PENDERFYNWYD – Bod Jerry O'Keeffe (Aelod Lleyg Annibynnol) yn cael ei benodi'n Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

2.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Paul Roberts a Nigel Williams.

3.

Penodi Is-Gadeirydd

Gwahodd enwebiadau i benodi Is-Gadeirydd y Pwyllgor am y flwyddyn sydd i ddod.

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - bod y Cynghorydd Dana Davies yn cael ei phenodi'n Is-Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio am weddill Blwyddyn y Cyngor.

4.

Croeso

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd Matthew Edwards (Rheolwr Archwilio Ariannol), Sharon Jeffries (Arweinydd Tîm Ariannol)  a Paul Goodlad (Arweinydd Archwilio Perfformiad) o Swyddfa Archwilio Cymru, i’r cyfarfod.

5.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol.

6.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 97 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Mawrth 2017

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Mawrth 2017.

 

Materion yn Codi:

 

Diweddarodd y Cadeirydd yr Aelodau ynglŷn â'r Ffurflen Gais am Destun y cyfeiriwyd ati yn Eitem 56 y Cofnodion "Eitem Ychwanegol o Fusnes - Gwasanaethau Gorfodi Amgylcheddol yn Wrecsam".   Roedd Ffurflen Gais am Destun wedi'i chyflwyno yn awr a byddai'n cael ei hystyried ar ddiwedd y mis.    Byddai'r Pwyllgor Archwilio'n cael ei ddiweddaru ar ôl gwneud penderfyniad.

 

PENDERFYNWYD – Llofnodi cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Mawrth 2017 fel cofnod cywir.

7.

Rhaglen Waith y Pwyllgor Archwilio pdf icon PDF 43 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Cofnodion:

Atgoffodd y Pennaeth Cyllid y Pwyllgor y gellir ychwanegu a dileu eitemau o'r Rhaglen Waith fel bo'r angen.

 

PENDERFYNWYD – Nodi’r Rhaglen Waith.

8.

Datgniad Cyfrifon 2016/17 pdf icon PDF 62 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/44/17) er mwyn galluogi Aelodau i ystyried y Datganiad Cyfrifon ar gyfer blwyddyn ariannol 2016/2017. Atodwyd copi o’r Datganiad Cyfrifon yn Atodiad 1 yr adroddiad ac roedd copi o'r adroddiad Alldro Refeniw 2016/17 a anfonwyd at yr holl Aelodau fel adroddiad gwybodaeth yn flaenorol, ynghlwm fel Atodiad 2 i'r adroddiad.

 

Wrth gyflwyno’r adroddiad, dywedodd y Rheolwr Gwasanaeth, Cyfrifeg, bod y Datganiad Cyfrifon wedi ei baratoi’n unol â Chod Ymarfer y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth ar gyfrifyddiaeth Awdurdodau Lleol yn y Deyrnas Unedig 2016/17 (y Cod.)   Roedd y fformat wedi'i ddiwygio ychydig ac mae'n awr yn ofynnol bod dadansoddiad gwasanaeth yn y Datganiad Incwm a Gwariant Cynhwysfawr yn cael ei gyflwyno yn seiliedig ar strwythur rheoli'r Cyngor.  

 

Yna, cyflwynodd y Rheolwr Gwasanaeth y Datganiad Cyfrifon fesul adran a gofynnodd iddynt gael eu nodi ar y sail bod Aelodau wedi deall cynnwys y cyfrifon yn fras, yn fodlon eu bod yn gyson gyda gwybodaeth ariannol arall a dderbyniwyd, ac wedi derbyn atebion boddhaol i’r cwestiynau a holwyd.    Byddai'r Datganiad Cyfrifon yn cael eu harchwilio gan Swyddfa Archwilio Cymru ac yn cael eu cyflwyno i archwiliad cyhoeddus.   Byddai unrhyw newidiadau angenrheidiol o safbwynt yr Archwilwyr yn cael eu hadrodd i gyfarfod ar 27 Gorffennaf 2017 y Pwyllgor hwn er mwyn eu cymeradwyo.   Er mwyn cynorthwyo'r Aelodau ymhellach, awgrymodd bod sesiwn hyfforddiant anffurfiol ar ddeall y Datganiadau Cyfrifon yn cael ei chynnal cyn cyfarfod mis Gorffennaf y Pwyllgor Archwilio.

 

Wrth ystyried Datganiad Cyfrifon 2016/17 a'r Adroddiad Alldro cododd yr Aelodau'r materion canlynol yn benodol:

 

·         Gan gyfeirio at yr adroddiad Alldro, mynegodd Aelod bryder ar gynnydd yn y defnydd o Reoli Swyddi Gwag i ddarparu arbedion ariannol, yn enwedig o fewn Adran yr Amgylchedd a Chynllunio.  Gallai hyn arwain at ostyngiadau parhaol pellach yn lefelau staff y tu hwnt i'r rhai a nodwyd yn y broses o osod y Gyllideb Refeniw.

·         Mewn ymateb, eglurodd y Pennaeth Cyllid bod gan y Cyngor weithdrefnau ariannol cadarn a sefydledig yn eu lle i fonitro cyllidebau ac i liniaru unrhyw orwariant a ragwelir.    Roedd adroddiad monitro cyntaf y flwyddyn ariannol ar gyfer yr Aelodau yn tynnu sylw at orwariant posibl yn adran yr Amgylchedd a  Chynllunio, yn bennaf o ganlyniad i bwysau ar y contract Rheoli Gwastraff.  Gofynnwyd i'r holl Benaethiaid Adran wneud arbedion ariannol, gan gynnwys defnyddio rheolaeth swyddi gwag.  

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)         Nodi'r Datganiad Cyfrifon drafft ar gyfer blwyddyn ariannol 2016/17.

(ii)        Bod sesiwn hyfforddiant anffurfiol ar ddeall y Datganiadau Cyfrifon yn cael ei chynnal cyn cyfarfod y Pwyllgor Archwilio ar 27 Gorffennaf 2017.

9.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2016/17 pdf icon PDF 88 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/47/17) er mwyn i’r Pwyllgor gymeradwyo’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol (AGS) ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2017.

 

Cyflwynodd David Stewart, Arweinydd Archwilio, yr adroddiad gan nodi mai diben yr AGS oedd darparu sicrwydd ynglŷn â threfniadau llywodraethu'r Cyngor ac i ba raddau y mae'r Cyngor wedi cydymffurfio â'i God Llywodraethu.   Roedd copi o’r AGS ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2017, wedi ei adolygu gan Uwch Dîm Rheoli’r Cyngor, a’i arwyddo gan yr Arweinydd a’r Prif Weithredwr, fel sy'n ofynnol, wedi ei atodi yn Atodiad A yr adroddiad.

 

 Yn ystod y drafodaeth, cododd yr Aelodau'r materion canlynol:

 

·         Paratoi Adroddiadau Pwyllgor:  A ddylid adolygu'r fformat safonol ar gyfer paratoi adroddiadau Pwyllgor i gynnwys adran ar effaith bosibl y penderfyniad ar chwe egwyddor cynllunio'r Cyngor i gynorthwyo i gynllunio a darparu gwasanaethau teg, effeithiol a chynaliadwy o fewn yr adnoddau sydd ar gael.    Eglurodd y Pennaeth Cyllid efallai bod hyn yn gyfle priodol i ystyried unrhyw newidiadau i fformat adroddiadau'r Pwyllgor a byddai'n codi hyn trwy'r Tîm Perfformiad a Swyddog Monitro'r Cyngor. 

·         Gan gyfeirio at y Cynllun Gweithredu o AGS 2016, gofynnwyd am ragor o wybodaeth ar y cynnydd a wnaed ar gaffael a gweithredu system rheoli asedau arbenigol.   Mewn ymateb, eglurodd y Pennaeth Cyllid bod y Cyngor yn parhau i aros am ganlyniad prosiect rhesymoli cymhwysiad sy'n cael ei gyflawni gan Castlerigg Consultancy.   Roedd y mater hwn wedi'i gario drosodd i Gynllun Gweithredu 2017/18.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol.

10.

Adroddiad Interim Archwilio Newnol - Mis Chwefror l Mawrth 2017 pdf icon PDF 72 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/46/17) a oedd yn galluogi rhoi ystyriaeth i Adroddiad Interim y Rheolwr Archwilio a Thechnegol ar gyfer mis Chwefror i fis Mawrth 2017.

 

Cyflwynodd Rheolwr y Gwasanaeth Archwilio a Thechnegol adroddiad a dywedodd bod 34 archwiliad, a rannwyd rhwng gwaith wedi a heb ei gynllunio, wedi cael eu cwblhau yn ystod y cyfnod adrodd.  Roedd Penaethiaid Adrannau’n parhau i roi llawer o gefnogaeth ac nid oedd gwrthwynebiad gan staff mewn perthynas â'r archwiliadau a gynhaliwyd na’r argymhellion a wnaed. Rhoddwyd lefel sicrwydd ‘Goch’ i un archwiliad newydd a lefel ‘Goch/Oren’ i ddau archwiliad yn ystod y cyfnod hwn.  Hefyd, roedd ail archwiliad dilynol o Reoli'r Fflyd (2016/717) wedi derbyn lefel sicrwydd Coch/Oren.    Roedd Crynodebau Gweithredol o'r adroddiadau archwilio hyn i’w gweld yn Atodiad 2 i'r adroddiad.  Byddai'r Adroddiad Archwilio Mewnol Blynyddol (yr Eitem nesaf ar y Rhaglen) yn darparu gwybodaeth mewn perthynas â sefyllfa derfynol Cynllun Archwilio 2016/17.

 

Gan gyfeirio at yr ail archwiliad dilynol o Reoli'r Fflyd ac yn unol â'r Siarter Archwilio Mewnol, roedd Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio wedi gofyn i Bennaeth Archwilio a Chynllunio fynychu'r cyfarfod i egluro i'r Aelodau'r rhesymau dros beidio â gweithredu'r argymhellion.  

 

Dywedodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio bod yr Adran Archwilio Mewnol wedi cynnal sawl archwiliad yn dilyn uno’r ddwy Adran ac roedd hyn wedi cael effaith ar amser ac adnoddau’r swyddogion.  Cydnabu ei fod wedi mynychu'r Pwyllgor Archwilio ddwy waith yn flaenorol i egluro i'r Aelodau'r rhesymau dros beidio â gweithredu'r argymhellion Coch neu Coch/Oren.   

 

Eglurodd bod y ddau argymhelliad blaenoriaeth uchel yn dilyn Archwiliad Dilynol Cyntaf Rheoli'r Fflyd wedi'u gweithredu'n foddhaol, fodd bynnag, roedd risg bellach ynglŷn â hyfforddi Cymhorthwyr Bagio wedi'i nodi.   Sicrhaodd y byddai holl argymhellion yr archwiliad yn cael eu gweithredu cyn cyflwyno’r adroddiad nesaf i’r Pwyllgor ym mis Medi.

 

Gofynnodd yr Aelodau faint o'r archwiliadau dilynol Coch neu Goch/Oren  oedd angen archwiliad dilynol arall.    Eglurodd y Rheolwr Gwasanaeth, Archwilio a Thechnegol nad oedd ganddo'r niferoedd penodol wrth law ond roedd y niferoedd wedi gostwng yn y blynyddoedd diwethaf.

 

PENDERFYNWYD – Nodi’r adroddiad.

11.

Adroddiad Archwilio Mewnol 2016/17 pdf icon PDF 99 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/45/17) i alluogi ystyried  Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol 2016/17 y Rheolwr Gwasanaeth Archwilio a Thechnegol ar ddigonolrwydd cyffredinol amgylchedd rheoli mewnol y Cyngor.   

 

Cyflwynodd y Rheolwr Gwasanaeth Archwilio a Thechnegol yr adroddiad a nododd bod yr Adroddiad Blynyddol a gyflwynwyd yn Atodiad 1 i'r adroddiad, yn cael ei gyflwyno yn unol â Rheolau Gweithdrefn y Cyngor a Siarter Archwilio Mewnol Gwasanaeth Archwilio Mewnol Wrecsam 2016/17.   Roedd yr adroddiad yn darparu disgrifiad byr o rôl Gwasanaethau Archwilio Mewnol Wrecsam, yr amgylchedd rheoli yr oedd Archwilio Mewnol yn gweithredu oddi mewn iddo ac yn darparu crynodeb o'r gwaith archwilio a gwblhawyd gan Wasanaethau Archwilio Mewnol Wrecsam yn ystod 2016/17.  Yn seiliedig ar y gwaith archwilio mewnol a wnaed yn 2016/17 a chan ystyried yr holl dystiolaeth sydd ar gael, ei safbwynt oedd bod amgylchedd rheoli'r Cyngor yn effeithiol o ran cyflawni amcanion y sefydliad yn gyffredinol.  Roedd hyn yn destun nifer o gymwysterau a nodwyd yn Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol.

 

PENDERFYNWYD – Bod Adroddiad Blynyddol Archwilio Mewnol y Rheolwr Gwasanaeth – Archwilio a Thechnegol yn cael ei nodi.  

12.

Adroddiad Gwella Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru pdf icon PDF 89 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/49/17) a oedd yn galluogi rhoi ystyriaeth i "Adroddiad Gwella Blynyddol Archwilydd Cyffredinol Cymru". Roedd fersiwn derfynol yr Adroddiad Gwella Blynyddol wedi'i gyhoeddi ar 13 Mehefin 2017, ac roedd copïau wedi'u dosbarthu i'r Aelodau cyn y cyfarfod.

 

Wrth gyflwyno'r adroddiad, eglurodd Paul Goodlad, Swyddfa Archwilio Cymru, bod casgliad yr Adroddiad yn seiliedig ar, ac yn gyfyngedig i'r gwaith a wnaed gan Swyddfa Archwilio Cymru a'r rheoleiddwyr perthnasol yn ystod y flwyddyn.   Roedd y Cyngor yn diwallu ei ofynion statudol mewn perthynas â gwelliant parhaus ac yn debygol o gydymffurfio â gofynion Mesur Llywodraeth Leol (2009) yn ystod 2017/18.   

 

Croesawodd yr Aelodau’r adroddiad.

 

PENDERFYNWYD -Bod yr Adroddiad Gwella Blynyddol yn cael ei nodi.

13.

Asesiad Corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru - Dilynol pdf icon PDF 75 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/48/17) a oedd yn darparu diweddariad i'r Aelodau o'r cynllun gweithredu sy'n mynd i'r afael â'r materion sy'n codi o Asesiad Corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru.     Roedd copi o "Asesiad Corfforaethol Dilynol - Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam" ynghlwm i'r adroddiad.

 

Cyflwynodd Paul Goodlad, Swyddfa Archwilio Cymru, yr adroddiad a nodi fod y Cyngor wedi cyflawni cynnydd da wrth weithredu mwyafrif y cynigion ar gyfer gwella a nodwyd yn yr Asesiad Corfforaethol a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2016. Nid oedd unrhyw gynigion ychwanegol ar gyfer gwella yn deillio o'r archwiliad dilynol ond byddent yn disgwyl i'r Cyngor barhau i wneud cynnydd yn erbyn y cynigion gwreiddiol.   

 

Wrth ystyried yr adroddiad, cododd yr Aelodau’r materion canlynol yn benodol:

 

·          Ceisiwyd sicrwydd ar gadernid y gweithdrefnau a weithredwyd mewn perthynas â staff sy'n gadael yr awdurdod, yn enwedig mynediad allanol i'w cyfrifon e-byst a'r wybodaeth sydd yn yr e-byst awtomatig ynglŷn â phwy sydd wedi derbyn eu rôl.

·         Cydymffurfiaeth â threfniadau adrodd perfformiad ar gyfer absenoldeb staff mewn ysgolion.

 

Cadarnhaodd y Rheolwr Gwasanaeth, Archwilio a Thechnegol y byddai'r ddau fater yn cael eu cynnwys yng nghwmpas archwiliadau 2017/18 ac y byddent yn cael eu hadrodd i'r Pwyllgor Archwilio maes o law.

 

PENDERFYNWYD – Bod y cynnydd a wnaed yn erbyn y cynigion gwella blaenorol yn cael ei nodi.

14.

Llywoddraethu da wrth benderfynu ar newidiadau sylweddol i wasanaethau pdf icon PDF 85 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/50/17) a oedd yn galluogi rhoi ystyriaeth i adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar lywodraethu da wrth benderfynu ar newidiadau sylweddol, ynghyd ag ymateb arfaethedig y Cyngor.   Roedd copi o Lywodraethu Da wrth Benderfynu ar Newidiadau Sylweddol i Wasanaethau - Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ynghlwm i'r adroddiad.

 

Cyflwynodd Paul Goodlad, Swyddfa Archwilio Cymru, yr adroddiad a nodi fod gan y Cyngor drefniadau llywodraethu effeithiol a chynhwysol yn gyffredinol wrth benderfynu ar newid i wasanaeth.   Roedd yr adroddiad yn argymell y gellir atgyfnerthu trefniadau llywodraethu'r Cyngor drwy ddiffinio rôl craffu'n benodol wrth adolygu effaith newidiadau gwasanaeth unigol, a lle bo'n briodol, ymgorffori hyn i'r Rhaglenni Gwaith i'r Dyfodol.

 

Wrth ystyried yr adroddiad cyfeiriodd sawl Aelod at y 'rôl herio' a gyflawnir gan Bwyllgorau Craffu ym mhroses gwneud penderfyniadau'r Cyngor, gan gynnwys adolygu effaith newidiadau gwasanaeth unigol.   Nodwyd, fodd bynnag, fod Pwyllgorau Craffu yn gyfrifol am osod eu Rhaglenni Gwaith eu hunain a gallai ganolbwyntio ar unrhyw destun o fewn eu cylch gwaith ar gyfer naill ai craffu 'cyn' neu 'ar ôl' penderfyniad.

 

PENDERFYNWYD – Nodi'r adroddiad a bod canfyddiadau adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru yn cael eu cyflwyno i'r Grŵp Cydlynu Craffu.   

15.

Adrodddiadau Genedlaethol Swyddfa Archwilio Cymru pdf icon PDF 152 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/43/17) a oedd yn rhoi diweddariad i’r Aelodau ar yr adroddiadau perfformiad cenedlaethol a gyhoeddwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru.  Roedd yr adroddiad hefyd yn cynnwys gwybodaeth ynglŷn â sut roedd y Cyngor wedi ystyried canfyddiadau’r adroddiadau cenedlaethol mewn cynlluniau gweithredu’n lleol.

 

PENDERFYNWYD - Nodi’r adroddiadau cenedlaethol a gyhoeddwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru ac ymatebion y Cyngor fel y maent wedi’u nodi yn adroddiad HF/43/17.

16.

Hyffordiant Pwyllgor Archwilio

Derbyn adroddiad llafar gan y Pennaeth Cyllid.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid amserlen arfaethedig ar gyfer sesiynau hyfforddiant hyd at fis Mawrth 2018. Awgrymodd y dylid cynnal y sesiynau hyfforddiant cyn cyfarfod y Pwyllgor Archwilio, gan gynnwys sesiwn cwestiwn ac ateb, ac y byddai holl Aelodau'r Cyngor yn cael gwahoddiad i fynychu.   

 

Mewn ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd Rheolwr Gwasanaeth Archwilio a Thechnegol bod ymatebion yr Aelodau mewn ymateb i Arolwg Gwerthuso Effeithiolrwydd – y Pwyllgor Archwilio 2017 wedi'u hystyried wrth lunio rhestr o destunau posibl ar gyfer y sesiynau hyfforddiant.

 

PENDERFYNWYD – Bod Amserlen Hyfforddiant y Pwyllgor Archwilio (gyda'r dyddiadau wedi'u haddasu fel y bo'n briodol a chan gynnwys sesiwn hyfforddiant anffurfiol ar Ddeall y Datganiad Cyfrifon) yn cael ei chymeradwyo.  

17.

Ymgynghoriad dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 - Dyddiadau ac Amseroedd y Cyfarfodydd

Yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 a phenderfyniad y Cyngor Blynyddol ar 24 Mai 2017, gofynnir i Aelodau adolygu dyddiadau ac amseroedd arfaethedig canlynol y cyfarfodydd Pwyllgor Archwilio gyda’r bwriad i adrodd yn ôl i’r Cyngor ym mis Medi ar unrhyw addasiad y maent yn dymuno ei wneud i’r amserlen ddrafft. 

 

Cynigir cynnal pob cyfarfod ar ddydd Iau am 4.00pm ar y dyddiadau canlynol:

                                   

15 Mehefin 2017

22 Chwefror 2018

27 Gorffennaf 2017

22 Mawrth 2018

28 Medi 2017

28 Mehefin 2018

14 Rhagfyr 2017

26 Gorffenaf 2018

 

 

 

 

Cofnodion:

Yn unol â Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 a'r penderfyniad a wnaed gan y Cyngor Blynyddol ar 24 Mai 2017, gofynnwyd i'r Aelodau adolygu dyddiadau ac amseroedd arfaethedig cyfarfodydd y Pwyllgor Craffu Diogelu, Cymunedau a Lles, gyda'r nod o adrodd unrhyw newidiadau yr oeddent eu heisiau ar gyfer yr amserlen ddrafft i'r Cyngor ym mis Medi.   

 

PENDERFYNWYD – bod amserlen y cyfarfodydd yn cael ei derbyn heb addasiad.

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.