Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Ken Bickerton  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

35.

Ymddiheuriadau am absenoldeb:

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr William Baldwin, Terry Boland, Mike Edwards a Colin Powell.

 

36.

Croeso

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd Matthew Edwards (Rheolwr Archwilio Ariannol) a Paul Goodlad (Arweinydd Archwilio Perfformiad) o Swyddfa Archwilio Cymru, i’r cyfarfod.  

 

37.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Cofnodion:

Ni chafodd unrhyw gysylltiad personol ei ddatgan.

 

38.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 75 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Medi 2016.

Cofnodion:

Cyflwynwyd Cofnodion y Pwyllgor Archwilio a gynhaliwyd ar 22 Medi, 2016.

 

PENDERFYNWYD – Y dylid derbyn a chymeradwyo Cofnodion y Pwyllgor Archwilio a gynhaliwyd ar 22 Medi 2016 fel cofnod cywir.

 

Materion yn codi

 

Eitem 31 – Adroddiad Archwilio Mewnol Ebrill 2016 – Awst 2016: Dywedodd Arweinydd Archwilio (Mike Sheehan) bod yr Ymchwiliad i’r Ardal Waith yn ymwneud â thwyll honedig yn ITeC. Profwyd yr achos ac fe gymerwyd camau disgyblu.

 

Eitem 34 – Datganiad Cyfrifon 2015/16: Cronfa Bensiynau Clwyd: Dywedodd Pennaeth Cyllid ei fod wedi bod yng nghyfarfod Pwyllgor Cronfa Bensiynau Clwyd a gynhaliwyd ar 27 Medi 2016 a bod camau wedi’u gweithredu i sicrhau bod yr anghysonder ymddangosiadol yn y cofnodion aelodaeth a oedd ar gadw yn system weinyddol y gronfa bensiynau wedi’i gywiro.

 

Dywedodd Matthew Edwards, Rheolwr Archwilio Ariannol, Swyddfa Archwilio Cymru, wrth yr Aelodau y bydd cynnydd a wnaed ar y mater hwn yn cael ei adrodd yn archwiliad 2016/17 o Gronfa Bensiynau Clwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

 

39.

Rhaglen Waith y Pwyllgor Archwilio pdf icon PDF 43 KB

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth Cyllid Raglen Waith wedi’i diweddaru at ddiwedd Blwyddyn Ariannol 2016/17.

 

PENDERFYNWYD – Nodi’r Rhaglen Waith.

 

40.

Diweddariad ar lywodraethu Ysgolion

Derbyn diweddariad ar Iafar gan Dafydd Ifans, Rheolwr Gwasanaeth, Effeithiolrwydd a Seilwaith Addysg.

Cofnodion:

Atgoffodd y Cadeirydd yr Aelodau y gofynnwyd i bob ysgol lenwi Datganiad Sicrwydd Llywodraethu blynyddol, sy’n dangos i ba raddau y maent yn cydymffurfio â gofynion polisi statudol a rhai eraill, er mwyn annog gwell safonau llywodraethu yn Wrecsam.  Yn unol â phenderfyniad cyfarfod y Pwyllgor Archwilio fis Gorffennaf 2016, roedd Pennaeth Addysg, Isadeiledd a Chymorth yn bresennol i ddarparu adroddiad diweddaru ar y nifer o Ddatganiadau o Sicrwydd Llywodraethu cyflawn a dderbyniwyd.  

 

Dywedodd Pennaeth Addysg, Isadeiledd a Chymorth wrth yr Aelodau bod llythyr wedi’i anfon at holl Gyrff Llywodraethu Ysgolion, yn dilyn cyfarfod mis Gorffennaf, yn gofyn iddyn nhw ddychwelyd Datganiad o Sicrwydd Llywodraethu erbyn 2 Rhagfyr 2016. Roedd wyth deg un y cant (51 o 63) o Gyrff Llywodraethu Ysgolion wedi dychwelyd ffurflen gyflawn erbyn hynny.   Yn dilyn anfon llythyr atgoffa at yr ysgolion hynny nad oeddent wedi ymateb, roedd yr adran yn aros am ymateb gan 4 ysgol. Roedd pob un o’r pedair ysgol wedi rhoi rhesymau am fethu â darparu datganiadau wedi’u cwblhau ar yr adeg honno ac roedd disgwyl y byddai’r rhain yn cael eu derbyn erbyn diwedd mis Ionawr 2017.

 

Croesawodd yr Aelodau’r canlyniad cadarnhaol ac y dylai’r broses hon gynorthwyo ysgolion wrth iddynt gyflawni eu dyletswyddau llywodraethu corfforaethol yn fwy effeithiol.

 

PENDERFYNWYD – Nodi’r wybodaeth.

 

41.

Adroddiad Interim Archwilio Mewnol - mis Ebrill 2016 i fis Tachwedd 2016 pdf icon PDF 89 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/119/16) a oedd yn galluogi rhoi ystyriaeth i Adroddiad Interim Rheolwr y Gwasanaeth Archwilio a Thechnegol ar gyfer Ebrill 2016 - Tachwedd 2016.

 

Cyflwynodd Rheolwr y Gwasanaeth Archwilio a Thechnegol adroddiad a dywedodd bod 20 archwiliad, a rannwyd rhwng gwaith wedi a heb ei gynllunio, wedi cael eu cwblhau yn ystod y cyfnod adrodd.  Rhoddwyd lefel sicrwydd ‘Goch’ i ddau archwiliad newydd a lefel ‘Goch/Melyn’ i un yn ystod y cyfnod hwn.  Roedd Crynodebau Gweithredol o'r adroddiadau archwilio hyn i’w gweld yn Atodiad 2 i'r adroddiad.  Roedd Penaethiaid Adrannau’n parhau i roi llawer o gefnogaeth ac nid oedd gwrthwynebiad gan staff mewn perthynas â'r archwiliadau a gynhaliwyd na’r argymhellion a wnaed.  Roedd yr adroddiad hefyd yn amlinellu statws bresennol Cynllun Archwilio 2016-17.

 

Roedd lefelau sicrwydd yr archwiliadau dilynol cyntaf o Reoli'r Fflyd (2016/702) a Garejis ac Unedau Storio (2016/710) yn dal yn Goch/Melyn ac yn unol â’r Siarter Archwilio, daethpwyd â hyn gerbron Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio.  Penderfynodd y Cadeirydd y dylid gofyn i’r Penaethiaid Adrannau perthnasol ddod i'r cyfarfod i egluro i'r Aelodau pan na weithredwyd yr argymhellion.

 

Roedd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio’n bresennol i ymateb i’r archwiliad o Reoli’r Fflyd.  Roedd Pennaeth Tai a’r Economi wedi ymddiheuro na allai fod yn bresennol gan fod ganddo apwyntiad blaenorol, ond roedd Arweinydd Asedau Strategol (Denise Garland) ac Arweinydd Tenantiaethau Tai (Sarah Evans) yn bresennol i ymateb i’r archwiliad o Garejis ac Unedau Storio.

 

Dywedodd Pennaeth yr Amgylchedd a Chynllunio bod yr Adran Archwilio Mewnol wedi cynnal sawl archwiliad yn dilyn uno’r ddwy Adran ac roedd hyn wedi cael effaith ar amser ac adnoddau’r swyddogion.  Mae cynnydd da wedi’i wneud o ran gweithredu argymhellion yr archwiliad ac mae gwelliannau wedi’u gwneud o ran Rheoli’r Fflyd.  Yn benodol, mae proses o ymchwilio i ddamweiniau wedi’i rhoi ar waith i sicrhau bod ymchwiliad cychwynnol (nid un llawn) o bob damwain o fewn 2 ddiwrnod o gael gwybod amdanynt.  Sicrhaodd y byddai holl argymhellion yr archwiliad yn cael eu gweithredu cyn cyflwyno’r adroddiad nesaf i’r Pwyllgor.  

 

Mewn perthynas ag Archwiliad o Garejis ac Unedau Storio, dywedodd Arweinydd Asedau Strategol bod holl argymhellion yr archwiliad bellach wedi'u gweithredu a bod gweithdrefnau a phrosesau mewnol wedi'u cryfhau, ond roedd yr adran wedi bod yn araf wrth ymateb i roi gwybod i'r Adran Archwilio Mewnol am hyn.

 

Ystyriodd yr Aelodau’r adroddiad gan gyflwyno sylwadau ar y materion canlynol yn benodol:

 

·         Cyfeiriwyd at ddadansoddi argymhellion Blaenoriaeth Uwch a Chanolig yr archwiliad a oedd yn ymwneud yn benodol â diffyg cydymffurfio â pholisïau a gweithdrefnau'r Cyngor.

·          Ceisiodd yr Aelodau fwy o wybodaeth ynglŷn â'r mesurau a oedd yn cael eu gweithredu i gael mwy o gydymffurfio. Mewn perthynas â sefyllfa bresennol Cynllun Archwilio 2016/17, nododd yr Aelodau bod disgwyl i'r mwyafrif o'r archwiliadau a gynlluniwyd gael eu cwblhau, ond y byddai nifer fechan o archwiliadau blaenoriaeth ganolig yn cael eu gohirio tan 2017/18. Penderfynwyd pa archwiliadau y dylid eu gohirio gan ddefnyddio dull a oedd yn canolbwyntio ar risgiau, a oedd yn cynnwys  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 41.

42.

Asesiad Allanol o'r Adran Archwilio Mewnol pdf icon PDF 209 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/122/16) a oedd yn rhoi gwybod i’r Aelodau am ganlyniad asesiad allanol o’r Adran Archwilio Mewnol a gyflwynwyd gan Safonau Archwilio Mewnol Archwilio’r Sector Cyhoeddus (PSIAS) ac y dylid ei gynnal o leiaf unwaith pob pum mlynedd.  Roedd copi o ‘Asesiad Ansawdd Allanol o Adran Archwilio Mewnol CBS Wrecsam' a gynhaliwyd gan Brif Archwilydd Cyngor Sir Powys wedi'i atodi yn Atodiad 1 i'r adroddiad.  

 

Cyflwynodd Pennaeth Cyllid yr adroddiad a dywedodd wrth yr Aelodau bod yr asesiad wedi casglu bod "y gweithgarwch archwilio mewnol, ar y cyfan, yn cydymffurfio â’r Safonau a'r Cod Moeseg. Rydym wedi canfod rhai cyfleoedd i wella.... ond nid ystyrir unrhyw un o’r diffygion cydymffurfio hyn yn fethiant sylweddol i fodloni’r Safonau.”  Roedd yr Adran Archwilio Mewnol wedi cydymffurfio â 328 o'r 334 safon gofynnol, gyda rhywfaint o gydymffurfio mewn dau faes a diffyg cydymffurfio llwyr mewn pedwar.   Paratowyd Cynllun Gweithredu i ymateb i’r meysydd cydymffurfio rhannol a diffyg cydymffurfio llwyr. Roedd copi ohono wedi’i atodi yn Atodiad 2 i’r adroddiad.

 

Croesawodd yr Aelodau'r adroddiad a chodwyd y materion canlynol:

 

·         Nodwyd bod pob un o'r chwe maes o gydymffurfio rhannol neu ddiffyg cydymffurfio yn hysbys eisoes a bod rheolyddion lliniaru ar waith i fynd i'r afael ag unrhyw risg.

·         Bwriedid i’r sylwadau a’r awgrymiadau i wella adeiladu ar wasanaeth archwilio mewnol a oedd eisoes yn effeithlon ac effeithiol. Argymhelliad 4 – Gwrthrychedd ac Annibyniaeth: mewn perthynas â dyletswyddau gweithredol eraill Rheolwr y Gwasanaeth Archwilio a Thechnegol, nodwyd bod annibyniaeth sefydliadol wedi’i chadw gan fod archwiliadau â gwrthdaro posibl rhwng buddiannau’n cael eu cymeradwyo gan Arweinydd Archwilio.  Nodwyd hyn yn y Siarter Archwilio Mewnol a dderbyniwyd gan y Pwyllgor Archwilio.

·         Argymhelliad 9 – Monitro: Ceisiwyd eglurhad pam na weithredwyd i ddiweddaru’r system cofnodi amser gan nad oedd y system rheoli archwilio Galileo bresennol yn cael ei chefnogi bellach.

PENDERFYNWYD – Y dylid nodi’r adroddiad a bod y Pwyllgor Archwilio'n parhau i fonitro gweithredu'r camau i fynd i'r afael â’r argymhellion yn ystod adroddiadau’r dyfodol i sicrhau bod Gwasanaethau Archwilio Mewnol Wrecsam yn parhau i gydymffurfio â safonau PSIAS.

 

43.

Trefniadau Rheoli Risg pdf icon PDF 83 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/120/16) a oedd yn galluogi ystyried trefniadau rheoli risg corfforaethol y Cyngor.   Roedd copi o Adroddiad Diweddaru Trefniadau Rheoli Risg wedi’i atodi yn Atodiad A.

 

Cyflwynodd David Stewart, Arweinydd Archwilio, yr adroddiad ac atgoffodd yr Aelodau bod dyletswydd gyfansoddiadol ar y Pwyllgor Archwilio i ystyried effeithiolrwydd trefniadau rheoli risg y Cyngor.  Roedd yr adroddiad diweddaru’n rhoi sicrwydd rhesymol bod trefniadau Rheoli Risg y Cyngor yn effeithiol.

 

Wrth drafod yr adroddiad, codwyd y materion canlynol:

 

·         Nododd yr Aelodau y byddai’r Grŵp Rheoli Risg, o fis Rhagfyr 2016, yn herio Penaethiaid Adrannau ynglŷn â chynnwys cofrestr risg a rheolaeth eu hadran yn flynyddol, o leiaf.

·         Paragraff 6.16 – Gwiriadau’r Grŵp Rheoli Risg (GRhR) bod yr holl brosiectau Lefel 1 (arwyddocaol yn gorfforaethol) hysbys wedi cael asesiad risg: Datganwyd pryder bod modd i rai prosiectau beidio â derbyn asesiad risg gan nad oeddent yn cael eu hadnabod yn ffurfiol fel prosiectau.   Atgoffwyd yr Aelodau gan Bennaeth Cyllid bod Rheolwyr Prosiectau'n gyfrifol am sicrhau bod eu prosiectau nhw'n derbyn asesiad risg.  Ar ben hynny, mae swyddogion Gwella Perfformiad, Partneriaethau, a Gwasanaethau Craffu’n mynd i bob cyfarfod tîm prosiectau sy’n arwyddocaol yn gorfforaethol ac yn dweud wrth Reolwyr Prosiectau bod angen asesu risgiau'r prosiectau hyn a'u cofnodi yn unol â phrosesau rheoli prosiectau'r Cyngor.

·         Paragraff 6.19 – Ysgolion yn cadw cofrestri risg: Cadarnhaodd Arweinydd Archwilio bod pob ysgol yn cael ei hannog i gadw cofrestri cyfredol, ond nid oedd hyn yn ofynnol yn statudol ac roedd archwiliadau diweddar yn dangos bod tua 50% o ysgolion yn cadw cofrestri risg ar hyn o bryd.

 

PENDERFYNWYD – Derbyn a nodi’r Adroddiad Diweddaru Rheoli Risg a gynhwyswyd yn Atodiad A i adroddiad HF/120/16.

 

44.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2016 pdf icon PDF 163 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid. 

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/123/16) a oedd yn rhoi gwybod i'r Aelodau am y cynnydd a wnaed o ran Cynllun Gweithredu Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2016 hyd at fis Medi 2016. Roedd copi o Gynllun Gweithredu'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol i’w roi ar waith yn 2016/17 wedi’i atodi yn Atodiad 1 i’r adroddiad.

 

Cyflwynodd David Stewart, Arweinydd Archwilio, yr adroddiad gan roi sylwadau ynglŷn â'r cynnydd a wnaed wrth roi Cynllun Gweithredu 2016/17 ar waith.  Yn dilyn her gan y grŵp swyddogion, mae eitem ychwanegol wedi’i chynnwys yn rhan o Gam Gweithredu 17 (Diogelu).  Yn ogystal â hynny, yn ddiweddar, derbyniwyd canllawiau rheoleiddio wedi’u hadnewyddu ar lunio’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol a bydd y Pwyllgor Archwilio’n cael gwybod am oblygiadau unrhyw newidiadau maes o law.

 

Wrth drafod yr adroddiad, gofynnodd yr Aelodau am eglurhad o'r canlynol:

 

·         Eitem 3 – Rheoli Asedau:

·         Dywedodd Pennaeth Cyllid na fyddai’r Cyngor yn prynu’r system rheoli asedau arbenigol gan ei fod wrthi’n caffael system wahanol a fyddai, o bosibl, yn cyflawni’r un swyddogaeth. Eitem 8 – Iechyd a Diogelwch: Nododd yr Aelodau bod y dyddiad targed ar gyfer cwblhau wedi'i ymestyn at 31 Mawrth 2017. 

 

 

PENDERFYNWYD – Nodi’r cynnydd a wnaed wrth roi cynllun gweithredu'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol ar waith.

 

45.

Llythyr Archwiliad Blynyddol Swyddfa Archwilio Cymru pdf icon PDF 70 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/121/16) a oedd yn galluogi cynrychiolwyr archwilwyr allanol y Cyngor (Swyddfa Archwilio Cymru) i adrodd yn uniongyrchol at yr Aelodau ar eu gwaith archwilio ac arolygu yn 2015/16.

 

Adroddodd Matthew Edwards, Swyddfa Archwilio Cymru (SAC), fanylion llythyr yr Archwiliad Blynyddol a oedd â dyddiad 17 Tachwedd 2016 ac a gyflwynwyd gan SAC i Arweinydd y Cyngor a’r Prif Weithredwr. Roedd copi ohono wedi’i atodi i’r adroddiad.  Dywedodd wrth y Pwyllgor bod yr Archwilydd Penodedig wedi casglu bod y Cyngor wedi cydymffurfio â’i gyfrifoldebau o ran adrodd ar weithgarwch ariannol a defnyddio adnoddau.  Roedd yr Archwilydd Penodedig yn fodlon bod gan y Cyngor drefniadau priodol ar waith i sicrhau economi, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd wrth ddefnyddio adnoddau.  Dywedwyd wedyn bod y gwaith hyd yma ar ardystio hawliadau a ffurflenni grantiau heb ddod o hyd i unrhyw broblemau sylweddol a fyddai’n effeithio ar gyfrifon 2015/16 na systemau ariannol allweddol.  Roedd y Cyngor wedi cytuno i gymryd rhan mewn 'cynllun peilot canlyniadau' gan Swyddfa Archwilio Cymru a oedd yn ceisio profi ymarferoldeb dull newydd wedi’i seilio ar ganlyniadau mewn perthynas â grantiau Llywodraeth Cymru.  Byddai’r gwaith hwn yn dod i ben fis Rhagfyr 2016 a byddai adroddiad ar ganlyniad y peilot yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru a Phennaeth Cyllid maes o law.

 

PENDERFYNWYD – Nodi llythyr Archwiliad Blynyddol 2015/16 Swyddfa Archwilio Cymru.

 

46.

Adroddiadau Cenedlaethol Swyddfa Archwilio Cymru pdf icon PDF 372 KB

I ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/114/16) a oedd yn rhoi diweddariad i’r Aelodau ar yr adroddiadau perfformiad cenedlaethol a gyhoeddwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru dros y deuddeng mis diwethaf.  Roedd yr adroddiad hefyd yn cynnwys gwybodaeth ynglŷn â sut roedd y Cyngor wedi ystyried canfyddiadau’r adroddiadau cenedlaethol mewn cynlluniau gweithredu’n lleol.

 

Dywedodd Paul Goodlad (Swyddfa Archwilio Cymru) bod rannu canfyddiadau’r Archwilydd Cyffredinol a oedd wedi’u cynnwys yn yr adroddiadau Archwilio Cenedlaethol hyn ar amryw feysydd gwasanaeth yn dod yn fwy perthnasol wrth i gyrff cyhoeddus weithio mewn partneriaeth yn fwy aml.

 

Wrth ystyried yr adroddiad, awgrymodd sawl Aelod y dylid rhoi erthygl gyda dolen at yr adroddiadau Archwilio Cenedlaethol yn y Bwletin dydd Gwener sy'n cael ei e-bostio i'r holl staff.

 

PENDERFYNWYD –

 

 (i)        Nodi’r adroddiadau cenedlaethol a gyhoeddwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru ac ymatebion y Cyngor fel y maent wedi’u nodi yn adroddiad HF/114/16.

 (ii)       Bod Pennaeth Cyllid yn trefnu i erthygl ar adroddiadau Archwilio Cenedlaethol gael ei chynnwys ym Mwletin dydd Gwener y Cyngor.

 

47.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Cofnodion:

Cyfeiriodd y Cadeirydd at sylw diweddar y cyfryngau ar honiadau o gam-drin rhywiol mewn pêl-droed.  Gofynnodd a fyddai hi werth gwahodd Swyddog Diogelu’r Cyngor i gyfarfod y Pwyllgor Archwilio er mwyn i'r Aelodau allu cael sicrwydd bod rheolyddion diogelu digonol ar waith i amddiffyn plant sy’n agored i niwed rhag cael eu cam-drin wrth wneud gweithgareddau o’r fath mewn ysgolion ac yng ngwasanaethau ieuenctid y Cyngor.  

 

Soniodd yr Aelodau am eu rôl i sicrhau bod rheolyddion diogelu mewnol yn effeithiol ac ar y goblygiadau posibl i'r Cyngor.  Dylai'r Pwyllgor Archwilio neu Bwyllgor Craffu perthnasol fynd i’r afael â’r mater hwn.  Roeddent hefyd yn awgrymu y dylid cael sicrwydd bod rheolyddion perthnasol ar waith gan sefydliadau'r Trydydd Sector yr oedd y Cyngor yn eu defnyddio i ddarparu gwasanaethau ieuenctid.

 

Argymhellodd Pennaeth Cyllid y dylai godi pryderon yr Aelodau â Swyddog Diogelu Statudol y Cyngor a thrafod â'r Cadeirydd yn dilyn hynny er mwyn penderfynu ar ffordd briodol o barhau â'r mater hwn.

 

PENDERFYNWYD – Bod Pennaeth Cyllid yn codi pryderon yr Aelodau â Chyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol y Cyngor, Clare Field, Cyfarwyddwr Gweithredol Pobl (Cwsmeriaid ac Ymgysylltu â Chwsmeriaid) a’i fod wedyn yn trafod â’r Cadeirydd er mwyn penderfynu ar ffordd briodol o barhau â'r mater hwn.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.