Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Ken Bickerton  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

11.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Terry Boland, T Alan Edwards, P Jeffares, Lloyd Kenyon a Colin Powell.

 

12.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Cofnodion:

Ni chafodd unrhyw gysylltiad personol ei ddatgan.

13.

Datganiad Cyfrifon 2015/16 pdf icon PDF 614 KB

I ystyried adroddiad y Pennarth Cyllid.

Cofnodion:

 

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/48/16) er mwyn galluogi Aelodau i ystyried Datganiad Cyfrifon ar gyfer blwyddyn ariannol 2015/2016. Atodwyd copi o’r Datganiad Cyfrifon yn Atodiad 1 yr adroddiad.

 

Wrth gyflwyno’r adroddiad, dywedodd y Rheolwr Gwasanaeth, Cyfrifeg, bod y Datganiad Cyfrifon wedi ei baratoi’n unol â Chod Ymarfer y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth ar gyfrifyddiaeth Awdurdodau Lleol yn y Deyrnas Unedig 2015/16 (y Cod.)  Roedd y Bwrdd Gweithredol wedi nodi adroddiad Alldro Refeniw 2015/16 yn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Mai 2016. Un o ddigwyddiadau arwyddocaol y flwyddyn oedd bod y Cyngor wedi gadael y system Cymhorthdal Cyfrif Refeniw Tai a bellach yn hunan ariannu.  Er mwyn gadael Cymhorthdal Cyfrif Refeniw Tai, roedd y Cyngor wedi gorfod gwneud taliad setlo unigol o £146.3 miliwn i Lywodraeth Cymru oedd wedi ei ariannu gan PWLB tymor hir.  Eglurodd y Rheolwr Cyfrifeg yn fanwl am yr effaith oedd hyn wedi ei gael ar y Fantolen a’r Cyfrif Addasiadau Cyfalaf.

 

Wedyn, cyflwynodd y Rheolwr Cyfrifeg y Datganiad Cyfrifon fesul adran a gofynnodd iddynt gael eu nodi ar y sail bod Aelodau wedi deall cynnwys y cyfrifon yn fras, yn fodlon eu bod yn gyson gyda gwybodaeth ariannol arall a dderbyniwyd, ac wedi derbyn atebion boddhaol i’r cwestiynau a holwyd. Byddai’r Datganiad o Gyfrifon yn cael ei archwilio gan Swyddfa Archwilio Cymru, a byddai unrhyw newidiadau angenrheidiol o safbwynt yr Archwilwyr yn cael eu hadrodd i gyfarfod 28 Gorffennaf 2016 y Pwyllgor hwn er mwyn eu cymeradwyo.

 

Wrth ystyried y Datganiad Cyfrifon, cododd Aelodau'r materion canlynol yn benodol:

 

·         Mewn ymateb i ymholiad, cadarnhaodd y Rheolwr Cyfrifeg mai 30 mlynedd cyfnod ad-dalu'r benthyciad PWLB er mwyn ariannu ymadawiad y Cyngor o’r system Cymhorthdal Cyfrif Refeniw Tai.  

·         O safbwynt yr Alldro Refeniw o’i gymharu â chyllideb y Cyngor, mynegodd rhai Aelodau bryder bod tanwariant gwasanaethau a throsglwyddiadau i gronfeydd wrth gefn a glustnodwyd o hyd at £3,911k wedi eu cario trosodd mewn cyfnod pan oedd y Cyngor yn wynebu heriau ariannol sylweddol. Roedd tanwariant wedi bod yng nghyllideb y Cyngor ar gyfer y tair blynedd flaenorol a cheisiwyd eglurder nad oedd hyn wedi cynyddu’r risg o safbwynt gallu’r Cyngor i gyflawni ei wasanaethau ymhellach. 

·         Adroddodd y Pennaeth Cyllid bod adroddiadau monitro cyllideb misol wedi eu cyflwyno i Aelodau drwy’r flwyddyn, fel rhan o’r system gyllido cyfyngu gwariant.    Yn ystod 2015/16, roedd yr adrannau gwasanaeth i gyd wedi tanwario o £291,000, roedd y swm sy'n weddill wedi dod o wariant corfforaethol a chanolog (tanwariant o £2,194k), arenillion net gan fod y Dreth Cyngor yn £110,000 yn fwy nag a ddisgwyliwyd, a derbyn grant Cytundeb Canlyniadau o £1,316k nad oeddem wedi cyllido ar ei gyfer.

·         O safbwynt paragraffau 4.2. a 6.4 yr Adroddiad Naratif, ceisiwyd eglurder pellach ynglŷn â gwarediad y Cyngor o 3-5 a 7-9 Ffordd Grosvenor am £375,000, yn dilyn gwariant o £3,000k, a ariannwyd gan gyllid grant Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid, am y gwaith adeiladu o ran y Cynllun Gofal Ychwanegol yn y safle.

·         Adroddodd y Pennaeth Cyllid bod proses dendro gystadleuol  ...  gweler testun y cofnodion llawn ar gyfer yr eitem 13.

14.

Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2015/16 pdf icon PDF 405 KB

I ystyried adroddiad y Pennarth Cyllid.

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid adroddiad (HF/37/16) er mwyn i’r Pwyllgor gymeradwyo’r Datganiad Llywodraethu Blynyddol (AGS) ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2016.

 

Wrth gyflwyno’r adroddiad, atgoffodd David Stewart, y Prif Archwilydd, Aelodau bod copi drafft o’r AGS wedi ei gyflwyno i gyfarfod Mawrth 2016 o’r Pwyllgor Archwilio mewn ymateb i ymholiad gan yr Aelodau am gael mwy o rôl wrth gynhyrchu’r AGS, ac y gwahoddir Aelodau i gysylltu â’r Pennaeth Cyllid os oeddynt am gynnwys unrhyw eitemau pellach.  Yn ogystal â hynny, roedd yr angen parhaol i ysgolion gymryd cyfrifoldebau llywodraethu corfforaethol yn fwy effeithiol a’r angen i sicrhau bod fframwaith llywodraethu’r Cyngor yn parhau’n effeithiol ac yn briodol a heb ei wanhau o ganlyniad i’r Rhaglen Ail Siapio, wedi eu cynnwys fel materion rheoli mewnol sylweddol yn yr AGS.    Roedd copi o’r AGS ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2016, wedi ei adolygu gan Uwch Dîm Rheoli’r Cyngor, a’i arwyddo gan yr Arweinydd a’r Prif Weithredwr wedi ei atodi yn Atodiad II ac roedd Cynllun Gweithredu 2016/17 wedi ei atodi at Atodiad III yr adroddiad.  Roedd adroddiad cynnydd ar Gynllun Gweithredu’r flwyddyn flaenorol yn Atodiad IV.

 

Wrth ystyried yr adroddiad, cododd Aelodau’r materion canlynol yn benodol:

 

·         Roedd dau o’r camau gweithredu angenrheidiol ar gyfer Cynllun Gweithredu 2016/17 (Rhif 8 Iechyd a Diogelwch a rhif 10 Adnoddau Dynol) i fod i gael eu rhoi ar waith erbyn mis Mehefin 2016 a bu Aelodau’n holi os oedd y rhain yn debygol o gael eu cwblhau mewn pryd.  Nododd y Prif Archwilydd bod rhai o'r camau gweithredu angenrheidiol yn ogystal â’u dyddiadau cwblhau, wedi eu cytuno mewn ymateb i Asesiad Corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru a gynhaliwyd yn 2015, ac y byddai’r grŵp o swyddogion oedd yn gyfrifol am gydlynu ac adolygu’r AGS, fel mewn blynyddoedd blaenorol, yn monitro’r Cynllun Gweithredu bob tri mis o fis Medi 2016. Byddai cynnydd yn ystod y flwyddyn yn cael ei adrodd i’r Pwyllgor Archwilio.

·         O ran eitem 18 (Llywodraethu Ysgolion) cytunodd y Prif Archwiliwr i ddarparu enwau ysgolion nad oedd wedi cwblhau Datganiad Sicrwydd Llywodraethol i Aelodau’r Pwyllgor. 

·         O ran Cynllun gweithredu 2015/16 (Eitem 9 Diogelu), cadarnhaodd y Pennaeth Cyllid bod Polisi Diogelu a Chynllun Gweithredu wedi ei ddrafftio ac y byddai adroddiad yn cael ei gyflwyno i gyfarfod mis Mehefin 2016 y Bwrdd Gweithredol er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn cwrdd gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol.

 

15.

Unrhyw eitemau eraill y mae'r Cadeirydd yn penderfynu eu bod yn rhai brys

Cofnodion:

Adroddodd y Pennaeth Cyllid bod cyfarfod ychwanegol o’r Pwyllgor Archwilio wedi ei drefnu ar gyfer dydd Iau, 23 Chwefror 2017, ar ôl trafodaeth yn y Pwyllgor Archwilio’r wythnos diwethaf. Mae Rhaglen Waith, sy’n cynnwys eitemau posib ar gyfer y cyfarfod ychwanegol, wedi eu cylchredeg i aelodau a byddant yn cael eu cyflwyno i gyfarfod y Pwyllgor Archwilio sydd wedi ei drefnu ar gyfer 28 Gorffennaf 2016 er mwyn eu cymeradwyo.

 

PENDERFYNWYD - Nodi’r wybodaeth.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.