Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Sarah Royce  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

42.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriadau am absenoldeb ar ran y Cynghorwyr Michael Dixon, T Alan Edwards, Beverley Parry-Jones a Barrie Warburton.

 

43.

Datganiadau o gysylltiadau personol, os oes rhai

Atgoffir yr Aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Baragraff 11 o God Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan bodolaeth a natur unrhyw gysylltiad personol mewn perthynas ag unrhyw un o'r busnesau i'w trafod yn y cyfarfod hwn

Cofnodion:

Atgoffwyd aelodau o’u cyfrifoldeb, dan Erthygl 11 Cod Ymddygiad yr Aelodau, i ddatgan unrhyw gysylltiad mewn perthynas ag unrhyw un o'r eitemau i'w trafod yn y cyfarfod hwn. Gwnaethpwyd y datganiadau canlynol:

 

Eitem 5 ar y Rhaglen – Tâl Aelodau - Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.  Datganodd yr holl Aelodau oedd yn bresennol Gysylltiad Personol a chysylltiad sy'n rhagfarnu o safbwynt y mater hwn (fel buddiolwyr posib).  Fe wnaethant i gyd aros yn y cyfarfod gan honni esgusodiad o dan Erthygl 12(2) o God Ymddygiad yr Aelodau, a chymryd rhan yn y drafodaeth a phleidleisio wedi hynny.

 

44.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 72 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Tachwedd 2018 fel cofnod cywir

 

Cofnodion:

PENDERFYNWYD - Llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Tachwedd 2018 fel cofnod cywir.

 

45.

Diweddariad ar Ddatblygu Aelodau pdf icon PDF 181 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

Cofnodion:

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd adroddiad (HCCS/20/19) er mwyn ystyried Rhaglen Datblygu Aelodau arfaethedig ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Cyflwynodd Arweinydd Datblygu'r Gweithlu‘r adroddiad yn amlygu crynodeb o Bresenoldeb Aelodau mewn digwyddiadau Datblygu Aelodau ar gyfer 2018/19, gan geisio awgrym gan y Pwyllgor ynglŷn â sut yr hoffent dderbyn yr wybodaeth hon mewn adroddiadau yn y dyfodol.

 

Ystyriodd yr aelodau’r adroddiad gan roi sylwadau fel a ganlyn:

 

·         Mae’n bosib bod rhesymau teg gan Aelodau am beidio mynychu, fel sesiynau yn cael eu hail-adrodd neu sesiynau nad oeddynt yn benodol ar gyfer Pwyllgor neu gorff arbennig, na gafodd ei ddal yn y data.

·           Gofynnwyd am gynnwys nodyn esboniadol yn egluro mai dim ond i gyfleoedd hyfforddi drwy ddatblygu'r gweithle y mae'r cofnodion presenoldeb hyn yn berthnasol, ac o ganlyniad, nid ydynt yn cynnwys yr holl hyfforddiant a datblygu y mae Aelodau'n eu cwblhau.  Mae Aelodau yn diweddaru eu datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys mynychu cyfarfodydd a chynadleddau, hyfforddiant ffurfiol drwy eu cyflogwr, darllen personol, ymchwil, modiwlau ar-lein a gweithio gyda swyddogion y Cyngor.

·         Atgoffwyd Aelodau y gallent gynnwys manylion hyfforddiant a dderbyniwyd y tu allan i’r Cyngor fel rhan o’u Hadroddiad Blynyddol.

·         Gofynnwyd a ellid rhoi ystyriaeth i amseru’r sesiynau Datblygu Aelodau, er mwyn sicrhau bod cymaint â phosib yn mynychu.

·         Lefelau amrywiol cymhwysedd digidol ein Cynghorwyr.  Gofynnwyd pe gellid darparu hyfforddiant yn hyn o beth i grwpiau o Aelodau gyda lefelau tebyg o sgiliau.

·         Datblygiadau yn y dyfodol o ran darparu cyrsiau hyfforddi ar-lein i Gynghorwyr drwy’r iPad.

·         Gofynnwyd i wybodaeth yn ymwneud â hyfforddiant i Aelodau a ddarperir y tu allan i’r Cyngor, gael ei rannu gyda’r holl Aelodau.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Cytuno ar y Rhaglen Datblygu Aelodau arfaethedig ar gyfer 2019/20.

 

(ii)        Bod Arweinwyr y Grwpiau neu Aelodau enwebedig yn nodi'r anghenion hyfforddiant a datblygu o fewn eu pleidiau gwleidyddol ac yn cyflwyno’r anghenion i Ddatblygu’r Gweithle erbyn diwedd Mawrth 2019.

 

 (iii)      Bod nodyn esboniadol yn cael ei gynnwys gyda’r ystadegau presenoldeb yn adroddiadau'r dyfodol.

 

46.

Cydnabyddiaeth Aelodau - Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol pdf icon PDF 81 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(Nodir datganiadau o gysylltiad Aelodau â’r eitem hon yng Nghofnod 43 uchod)

 

Cyflwynodd Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid adroddiad (HCCS/18/19)) i ystyried y newidiadau i Gynllun Tâl Aelodau ar gyfer 2019/20 fel y nodir o fewn Adroddiad Blynyddol diweddaraf Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol.  

 

Nododd Aelodau’r Adroddiad Blynyddol gan fynegi eu pryder a’i siom nad oedd y Panel Cydnabyddiaeth Ariannol wedi cynnig unrhyw newidiadau ers cyhoeddi'r adroddiad drafft, er gwaethaf eu sylwadau blaenorol.

 

PENDERFYNWYD - Nodi adroddiad HCCS/18/19 a bod y Pwyllgor eto yn mynegi siom bod yr IRPW wedi penderfynu cynyddu cyflogau sylfaenol ac uwch gyflogau ar gyfer Aelodau Etholedig ar gyfer y flwyddyn ar ariannol sydd yn dechrau ym mis Ebrill 2019 er gwaethaf sylwadau parhaus nad oedd hyn yn briodol yn ystod yr hinsawdd bresennol o galedi ariannol a thoriadau parhaus i wasanaethau cyhoeddus.

 

47.

Gwe-ddarlledu Cyfarfodydd y Cyngor pdf icon PDF 112 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol a Chwsmeriaid adroddiad (HCCS/19/19) i ystyried a ddylid parhau i we-ddarlledu cyfarfodydd y cyngor ar ôl i’r estyniad cyfredol i’r cytundeb ddod i ben yn 2020 ac os felly i ystyried ar ba sail y dylid caffael y gwasanaethai gwe-ddarlledu.

 

Ystyriodd yr Aelodau'r adroddiad a chyfeiriwyd at y materion canlynol mewn trafodaeth:

 

·         Roedd ffigyrau gwylio'r Cyngor, y Bwrdd Gweithredol a’r Pwyllgor Cynllunio yn gadarnhaol.

·           Roedd ffigyrau gwylio ar gyfer y Pwyllgorau Craffu yn is fodd bynnag roedd hyn i’w ddisgwyl gan fod darlledu’r Pwyllgorau hyn yn ddatblygiad gweddol newydd. Yr angen i archwilio opsiynau er mwyn ehangu’r apêl i'r cyhoedd wylio gwe-ddarllediadau.

·         Nodwyd mai ychydig gyfleoedd oedd ar gael ar hyn o bryd o ran caffael gwasanaethau gwe-ddarlledu yn rhanbarthol.  Gofynnwyd i swyddogion barhau i fynd ar ôl opsiynau wrth iddynt godi.

·         Nodwyd bod gwe-ddarllediadau yn cael eu storio gyda Public-i ar hyn o bryd fodd bynnag roedd opsiynau ar gyfer eu storio ar YouTube yn cael eu harchwilio.

·         Dywedodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd wrth Aelodau am ddatblygiadau eraill oedd yn cael eu harchwilio gyda Public-i gan gynnwys hyrwyddo mynediad uniongyrchol at we-ddarllediadau drwy lwyfannau cyfryngau cymdeithasol a system gwe-ddarlledu amgen.

·         Roedd y pwyllgor yn cefnogi parhau gyda gwe-ddarlledu’r portffolio cyfredol o Bwyllgorau o leiaf.

·         Dyhead y Pwyllgor oedd ehangu gwe-ddarlledu i amrywiaeth ehangach o gyfarfodydd Pwyllgorau, gan ystyried cost, adnoddau a phethau ymarferol eraill.

·         Diolchodd Arweinydd y Cyngor i’r Pwyllgor am gefnogi ehangu’r gwe-ddarlledu.

 

PENDERFYNWYD -

 

 (i)        Argymell parhau i we-ddarlledu cyfarfodydd y Cyngor, y Bwrdd Gweithredol, Pwyllgor Cynllunio a’r holl Bwyllgorau Craffu er mwyn gallu cynnal ymarfer caffael yn ystod 2019 ac i benderfynu ar unrhyw ofynion cyllido.

 

 (ii)       Archwilio'r posibilrwydd o ehangu'r amrywiaeth o gyfarfodydd Pwyllgorau sy’n cael eu gwe-ddarlledu gan ystyried cost, adnoddau staffio, a materion technegol.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.