Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen a chofnodion

O’r 1 Ebrill 2016 bydd yr Agenda a’r Cofnodion ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae’r adroddiadau yn ddogfennau gweithio ac yn cael eu cynhyrchu yn Saesneg yn unig yn unol â Safon 41 yr Iaith Gymraeg a nodir yn y Rhybudd Cydymffurfio Terfynol ar gyfer y Cyngor hwn gan Gomisiynydd y Gymraeg.

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 1, Neuadd y Dref

Cyswllt: Marie Russell  Swyddog Pwyllgorau

Eitemau
Rhif Eitem

33.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Cofnodion:

Cyflwynwyd ymddiheuriad am absenoldeb ar ran y Cynghorydd John McCusker.

34.

Cadarnhau Cofnodion pdf icon PDF 67 KB

Cadarnhau Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Gorffennaf 2018 fel cofnod cywir.

Cofnodion:

CYTUNWYD – bod Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Gorffennaf 2018 yn gofnod cywir.

35.

Diweddariad ar Ddatblygu Aelodau pdf icon PDF 85 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd adroddiad (HCCS/52/18) oedd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau ar y Strategaeth Ddatblygu Aelodau a ddiweddarwyd ym mis Gorffennaf, gan ddefnyddio adborth o’r arolwg Aelodau.

 

Cyflwynwyd yr adroddiad gan Arweinydd Datblygu’r Gweithle, ac ymatebodd i gwestiynau’r Aelodau yn unol â hynny.  

 

Wrth drafod, codwyd y pwyntiau canlynol yn benodol:

 

·         Dangosodd ymatebion yr arolwg Aelodau awydd i ail-geisio am statws Siarter Cymru CLlLC.  

Nodwyd bod hon yn broses ymgeisio syml. 

·         Mae CBSW eisoes wedi bodloni mwyafrif y meini prawf gofynnol ar gyfer ennill statws Siarter.

·         Pwysleisiodd nifer o Aelodau’r angen i sicrhau cefnogaeth lawn y 52 Aelod i’r cais am statws Siarter, ac y dylai Arweinwyr Grwpiau roi pwysau priodol ar eu grwpiau i ymrwymo’n unol â hynny.  

Dywedodd Arweinydd Datblygu'r Gweithlu, tra bod rhaid rhoi cyfle i bob Aelod gwblhau Adolygiad Datblygu Perfformiad (PDR), mae'n ofynnol i Aelodau Arweiniol gwblhau PDR er mwyn cyrraedd statws Siarter.

 

CYTUNWYD -

 

(i)    Y byddai’r Pwyllgor yn argymell y canlynol i'r Cyngor:

 

-       mabwysiadu’r Strategaeth Datblygu Aelodau ddiwygiedig.

 

-       mabwysiadu CANLLAWIAU CLlLC I AWDURDODAU SY’N BWRIADU GWEITHREDU ADOLYGIADAU DATBLYGU PERFFORMIAD AR GYFER AELODAU fel polisi’r Cyngor ar gyfer PDR Aelodau.

 

-       cyflwyno cais am statws Siarter Cymru CLlLC ar gyfer Cefnogi a Datblygu Aelodau

 

(ii)  Y byddai’r Pwyllgor yn monitro cynnydd mewn perthynas â datblygiad y cais Siarter.

 

36.

Gwe-ddarlledu Cyfarfodydd y Cyngor pdf icon PDF 152 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd

Cofnodion:

Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd adroddiad (HCCS/52/18) oedd yn caniatáu i’r Pwyllgor ystyried ymarferoldeb a goblygiadau gweddarlledu holl gyfarfodydd y Cyngor.

 

Cyflwynodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd yr adroddiad ac ymatebodd i gwestiynau'r Aelodau yn unol â hynny.

 

Bu i’r Pwyllgor ganmol gwaith y Grŵp Tasg a Gorffen, oedd wedi ymchwilio mewn mwy o fanylder i ymarferoldeb a goblygiadau ehangu’r gweddarlledu i gyfarfodydd y Cyngor

 

Wrth drafod yr adroddiad, nodwyd y materion canlynol, yn benodol:

 

·         Byddai ehangu’r gwasanaeth gweddarlledu yn cryfhau ymgysylltiad y cyhoedd ac yn dangos bod y Cyngor yn agored ac yn dryloyw.

·         Mynegodd rhai Aelodau bryder am y ffioedd a godir ar CBSW am wneud cais i gael gafael ar ddeunydd ffilm y mae’n berchen arno.

·         Byddai unrhyw ddeunydd ffilm presennol sydd wedi’i archifo yn cael ei ddychwelyd i CBSW, boed y contract yn cael ei adnewyddu ai peidio.

·         Ni fyddai’r opsiwn o ddarparu trawsgrifiad o ansawdd dda yn gost effeithiol ar hyn o bryd.  

Galli’r opsiynau mewn perthynas â hyn ehangu yn y dyfodol gyda’r gwelliannau parhaus mewn technoleg.

·         Codwyd rhywfaint o bryder nad oedd Siambr y Cyngor yn addas i natur lai ffurfiol y Pwyllgorau Craffu a bod Ystafell Gyfarfod 1 yn well lleoliad ar gyfer gweddarlledu’r cyfarfodydd llai hyn.

·         Yr angen i brofi’r farchnad yn y 12 mis nesaf o ran yr hyn y mae CBSW eisiau ei gyflawni a sut y gallai gyrraedd ei nod.

·         Awgrymwyd  y dylid ystyried lleoliadau allanol eraill ar gyfer gweddarlledu cyfarfodydd y Cyngor, h.y. Tŷ Pawb a Chanolfannau Adnoddau.  

Pwysleisiodd y swyddogion nad oedd y gofynion TG ar gael yn Tŷ Pawb.

·         Yr angen i fuddsoddi mewn adnewyddu Siambr y Cyngor i gefnogi defnydd hirdymor gweddarlledu.

·         Mae mwyafrif llethol yr Awdurdodau Lleol cyfagos yn defnyddio Public-i i weddarlledu, felly ni lwyddwyd i lunio unrhyw gasgliad synhwyrol o ymarfer cymharu costau.

 

PENDERFYNWYD -

 

(i)            Y byddai’r Pwyllgor yn argymell y dylai’r Cyngor gymeradwyo prydlesu system weddarlledu ar gyfer Ystafell Gyfarfod 1, gyda golwg ar weddarlledu pwyllgorau craffu lle bo’n bosib o’r ystafell honno, yn amodol ar y gyllideb sydd ar gael.

(ii)          Y dylid cyflwyno adroddiad i’r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ar y canlynol:

 

 (a)      Adolygiad o’r trefniadau presennol ar gyfer archifo recordiadau er mwyn ystyried dulliau amgen i sicrhau bod recordiadau ar gael am 6 mis.

 (b)      Adolygu Protocol Gweddarlledu’r Cyngor, gan roi ystyriaeth i Strategaeth TGCh a Digidol y Cyngor ar gyfer 2017-2020.

 

Gallwch doglo rhwng Saesneg/Cymraeg yng nghornel dde uchaf y dudalen we i ddarllen y dogfennau perthnasol ar gyfer y cyfarfod hwn yn Saesneg.